Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Usługi, ceny, zarobki

Adwokaci i radcy: zapłata za urzędówkę według taksy

123RF
Przyznajšc adwokatowi czy radcy z urzędu wynagrodzenie, sšd nie może zejœć poniżej minimalnej stawki.
Niewielki nakład pracy prawnika czy prosty przebieg sprawy nie upoważnia do przyznania prawnikowi z urzędu wynagrodzenia niższego niż wskazane w rozporzšdzeniu ministra sprawiedliwoœci. To sedno pištkowej uchwały Sšdu Najwyższego, ważnej dla tysięcy adwokatów i radców prawnych angażowanych w sšdach, gdy podsšdni nie sš w stanie bez nadmiernego uszczerbku dla siebie czy rodziny wynajšć profesjonalnego prawnika za własne pienišdze.

Adwokat był gotów

Kwestia ta wynikła w sprawie, w której Piotr D., osadzony w więzieniu, a korzystajšcy z przerw w odbywaniu kary, zażšdał od miasta Torunia przyznania jemu oraz jego konkubinie z dziećmi lokalu socjalnego. Prawa tego dochodził na drodze sšdowej. Sšd przyznał mu pełnomocnika w osobie adwokata Wojciecha Moroza. Sprawa zakończyła się jednak szybko zwrotem pozwu z powodu nieuiszczenia przez powoda opłaty sšdowej (wpisu), z której nie był zwolniony. Zgodnie z taksš, czyli rozporzšdzeniem ministra sprawiedliwoœci w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielanej przez adwokata z urzędu, wynagrodzenie pełnomocnika winno wynieœć minimum 1200 zł plus VAT. Sšd rejonowy uznał jednak, że w tej sprawie, ze względu na niewielki nakład pracy prawnika, należy je zmniejszyć o połowę, i zasšdził mu 600 zł plus 23 proc. VAT. ?Adwokat odwołał się do sšdu okręgowego. Wskazywał, że orzeczenia o kosztach pomocy prawnej z urzędu nie mogš być modyfikowane uznaniem sędziowskim. Sšd nie ma żadnej podstawy prawnej do przyznawania pełnomocnikowi z urzędu wynagrodzenia niższego niż przewidziane w rozporzšdzeniu. Tym bardziej że jako pełnomocnik podejmował czynnoœci, kilkakrotnie kontaktujšc się z powodem, i był gotów prowadzić sprawę do końca.

Rozpatrujšc jego zażalenie, toruński Sšd Okręgowy powzišł wštpliwoœci, czy rzeczywiœcie wynagrodzenie na rzecz adwokata ustanowionego z urzędu może być przyznane poniżej stawki minimalnej, gdy niski nakład pracy nie wynikał z braku starannoœci, ale z niezależnych od niego okolicznoœci. I takie pytanie skierował do Sšdu Najwyższego.

– To powód nie uiœcił opłaty, byłem gotów prowadzić sprawę do końca, dlaczego mam ponosić tego konsekwencje – mówił adwokat przed SN.

Bez miarkowania

Nie ma wštpliwoœci, że w przypadku niewykonania pomocy prawnej czy wykonania jej nienależycie przez pełnomocnika z urzędu sšd może odmówić przyznania mu wynagrodzenia, choć to stanowisko jest efektem wykładni sšdów.

Nie było natomiast jednomyœlnoœci co do możliwoœci miarkowania wynagrodzenia, które przy urzędówkach wynika nie z umowy z klientem (i ponosi je zwykle przegrywajšcy sprawę), ale ze stosunku publicznoprawnego między państwem a pełnomocnikiem zaangażowanym przez niego do pomocy podsšdnemu.

– Należy odróżnić odmowę wypłaty wynagrodzenia w razie niewykonania pomocy z urzędu czy rażšcych zaniedbań od miarkowania. Odmowa wchodzi w rachubę, do miarkowania nie ma podstaw – wskazał w uzasadnieniu uchwały sędzia SN Karol Weitz.

Najnowsze rozporzšdzenie ministra sprawiedliwoœci z 3 paŸdziernika 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej z urzędu nie zmienia powyższych zasad.

III CZP 87/16

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL