Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Urzędnicy

GDOŚ i RDOŚ zostanš przekształcone

Fotolia.com
Powstanie nowa jednostka organizacyjna, która zajmie się obsługš administracyjnš instytucji odpowiedzialnych za œrodowisko.

Ministerstwo Œrodowiska chce zreformować instytucje zajmujšce się ochronš œrodowiska i przyrody. Chodzi o generalnego dyrektora ochrony œrodowiska (GDOŒ) oraz regionalnych dyrektorów ochrony œrodowiska (RDOŒ).

GDOŒ wykonuje swoje zadania przy pomocy Generalnej Dyrekcji Ochrony Œrodowiska, która jest państwowš jednostkš budżetowš. Z kolei RDOŒ działa przy pomocy regionalnych dyrekcji.

Każda z tych instytucji, a jest ich 16, jest również państwowš jednostkš budżetowš. Oznacza to, że funkcjonuje w sumie 17 państwowych jednostek budżetowych zajmujšcych się problemami œrodowiska. Wymusza to zatrudnienie w każdej jednostce pracowników administracji, kadr oraz działu finansowego. Obecnie w GDOŒ i regionalnych dyrekcjach w administracji pracuje 209 pracowników, co stanowi 16 proc. ogółu zatrudnionych. W sumie bowiem pracuje w GDOŒ oraz regionalnych dyrekcjach 1260 osób.

Ministerstwo Œrodowiska uważa, że generuje to dodatkowe koszty funkcjonowania tych jednostek. Z tego m.in. powodu proponuje uproszczenie struktur organizacyjnych obsługujšcych GDOŒ i RDOŒ. Resort podkreœla jednoczeœnie w projekcie, że nie chce ich likwidować, tylko przekształcić w nowš instytucję.

Do ich obsługi zostanie powołana jedna instytucja o charakterze jednostki budżetowej. Będzie to Dyrekcja Ochrony Œrodowiska (DOŒ). Pokieruje niš generalny dyrektor ochrony œrodowiska. W jej skład wejdš centrala i oddziały regionalne. Dzięki temu ma się zmniejszyć koszt obsługi finansowej i kadrowej.

W centrali zostanš skonsolidowane: kadry, finanse i administracja, zarzšdzanie majštkiem, inwestycje, remonty itp.

Statut nowej jednostki okreœli minister w formie rozporzšdzenia. W takiej samej formie ustali też terytorialny zasięg RDOŒ oraz liczbę ich siedzib.

etap legislacyjny: konsultacje publiczne

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: r.krupa@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL