Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Urzędnicy

Postępowanie administracyjne: sprzeciw od decyzji nie powoduje merytorycznego załatwienia sprawy przez sšd

Adobe Stock
Od decyzji organu odwoławczego o zwrocie sprawy do I instancji można wnieœć sprzeciw do wojewódzkiego sšdu administracyjnego. W razie uwzględnienia sprzeciwu, sšd uchyli tę decyzję.

- W zwišzku z wydaniem przez organ II instancji decyzji o zwrocie sprawy do I instancji, strona chce wnieœć sprzeciw do sšdu administracyjnego. Czy skorzystanie z tego œrodka spowoduje, że to sšd rozstrzygnie o prawach i obowišzkach strony?

Nie. Zgodnie z art. 138 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.) jednš z decyzji, jakie może wydać organ odwoławczy, jest decyzja kasacyjna polegajšca na uchyleniu zaskarżonej decyzji w całoœci i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji. Takš decyzję można wydać tylko w sytuacji, gdy zaskarżona decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaœnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie.

Należy przy tym zwrócić uwagę, że po zmianach wprowadzonych od 1 czerwca 2017 r. rozszerzono uprawnienia organu II instancji dotyczšce postępowania wyjaœniajšcego. Zgodnie z art. 136 k.p.a. zasadš jest nadal, że organ odwoławczy może przeprowadzić dodatkowe postępowanie tylko w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie. Jeżeli jednak decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaœnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, to – na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu – organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaœniajšce w szerszym zakresie, niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

Dotyczy to także sytuacji, gdy co prawda tylko jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaœniajšcego w szerszym zakresie, ale pozostałe strony wyraziły na to zgodę (majš na to 14 dni od doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania z takim wnioskiem). Regulacji tych nie stosuje się tylko w przypadku, gdy przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaœniajšcego w szerszym zakresie byłoby nadmiernie utrudnione. Po przeprowadzeniu przez organ II instancji postępowania wyjaœniajšcego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, wydanie decyzji kasacyjnej jest niedopuszczalne (art. 138 § 2b k.p.a.).

Zgodnie z art. 64a ustawy – Prawo o postępowaniu przed sšdami administracyjnymi (dalej p.p.s.a.), w razie wydania przez organ II instancji decyzji kasacyjnej, strona niezadowolona z treœci tej decyzji może wnieœć od niej sprzeciw do wojewódzkiego sšdu administracyjnego. Sprzeciw powinien zawierać m.in. wskazanie zaskarżonej decyzji i żšdanie jej uchylenia. Wnosi się go w terminie 14 dni od dnia doręczenia skarżšcemu decyzji, za poœrednictwem organu, którego decyzja jest przedmiotem sprzeciwu. Termin ten uważa się za zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem strona wniosła sprzeciw wprost do sšdu administracyjnego.

Od sprzeciwu od decyzji pobiera się wpis stały w wysokoœci 100 zł. Organ, który wydał zaskarżonš decyzję kasacyjnš, może w zakresie swojej właœciwoœci uwzględnić sprzeciw od tej decyzji w całoœci, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, uchylajšc zaskarżonš decyzję i wydajšc nowš decyzję załatwiajšcš sprawę. Natomiast w razie nieskorzystania przez organ z tego prawa i rozpoznania sprzeciwu od decyzji przez sšd, sšd ocenia tylko istnienie przesłanek do wydania decyzji kasacyjnej, wskazanych w art. 138 § 2 k.p.a. (art. 64e p.p.s.a.). Sšd, uwzględniajšc sprzeciw, uchyla decyzję kasacyjnš w całoœci, a w razie nieuwzględnienia sprzeciwu – oddala sprzeciw (art. 151a p.p.s.a.).

Jak zwrócono uwagę w uzasadnieniu przepisów wprowadzajšcych sprzeciw, poprzez skorzystanie z tego œrodka strona inicjuje postępowanie ograniczone przedmiotowo tylko do kwestii natury formalnej. Sprzeciw nie służy kontroli materialnoprawnej podstawy decyzji ani prawidłowoœci zastosowania przez organ II instancji przepisów prawa procesowego niezwišzanych z podstawami kasacyjnymi. Również w wyroku Naczelnego Sšdu Administracyjnego z 7 grudnia 2017 r. (sygn. II OSK 3011/17, LEX nr 2408525) podkreœlono, że w postępowaniu ze sprzeciwu sšd dokonuje tylko oceny spełnienia w sprawie formalnych warunków wydania decyzji kasacyjnej i nie rozstrzyga o prawach i obowišzkach stron.  —Anna Puszkarska, radca prawny

podstawa prawna: art. 136, art. 138 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 1257 ze zm.)

podstawa prawna: art. 64a-64e, art. 151a, art. 230 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sšdami administracyjnymi (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 1369 ze zm.)

podstawa prawna: § 2 ust. 1 pkt 6a rozporzšdzenia Rady Ministrów z 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokoœci oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sšdami administracyjnymi (DzU z 2003 r., nr 221 poz. 2193 ze zm.)

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL