Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ubezpieczenia

ZUS wypłaca za wysokie emerytury

Z kasy ZUS na emerytury w tym roku pójdzie ok. 140 mld zł.
Rzeczpospolita, Marian Zubrzycki
Wydatki na œwiadczenia w skali roku sš zawyżone o ok. 11 mld zł, ponieważ Zakład nie bierze pod uwagę wydłużajšcego się życia.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca œrednio na emerytury o ok. 7,5–8 proc. więcej niż powinien, ponieważ nie używa tzw. tablic progresywnych trwania życia – do takich obliczeń sporzšdzonych przez eksperta z branży emerytalnej dotarła „Rzeczpospolita".

Przy okreœlaniu wysokoœci emerytur ZUS korzysta z tablic trwania życia, które prezes GUS ogłasza w Monitorze Polskim co roku do 31 marca. WskaŸniki zawarte w tablicy trwania życia nie stanowiš jednak prognozy długoœci życia, a œrednie dalsze trwanie życia nie dotyczy osób żyjšcych obecnie, lecz okreœla œredni wiek, jakiego dożyli ci, którzy zmarli np. w 2016 r.

– Wišże nas brzmienie ustawy, a ta jest jednoznaczna w kontekœcie tablic używanych do obliczania wysokoœci emerytury. Nie ma tu pola do dowolnego dobierania danych publikowanych przez GUS – tłumaczy Radosław Milczarski z biura prasowego ZUS.

Tymczasem z tzw. tablic progresywnych (zwanych też piramidš prognozy rezydentów), dotyczšcych przewidywanej długoœci życia osób żyjšcych obecnie, wynika, że długoœć życia będzie dłuższa o około 24 miesišce, niż wynika to z tablic na podstawie aktualnej przeżywalnoœci.

Dłuższe życie

GUS podaje, że dzisiejszy 60-latek będzie żył przeciętnie jeszcze 263,2 miesišca. Oznacza to, że za każde 100 tys. zewidencjonowane na koncie w ZUS może liczyć na 379,9 zł dożywotniej emerytury. Tyle że taka jest aktualna przeżywalnoœć, a długoœć życia się wydłuża.

Informacje o obecnej przeżywalnoœci obecnych 40-, 50- czy 60-latków pokazujš tablice progresywne, również publikowane przez GUS. Z obliczeń z piramidy prognozy rezydentów wynika, że faktyczna długoœć życia wyniesie około 287 miesięcy.

Kobiety przechodzš na emeryturę w wieku 60 lat, zatem faktycznie ZUS wypłaca im emerytury o ok. 9 proc. wyższe, niż wynikałoby to z tablic rezydentów (ok. 350 zł za każde zewidencjonowane 100 tys. zł).

Podobna sytuacja jest w przypadku 65-latków. GUS podał w tablicach trwania życia, że 65-latek żyje jeszcze przeciętnie 219,6 miesišca. Oznacza to, że za każde 100 tys. zewidencjonowane na koncie w ZUS może liczyć na 455,4 zł dożywotniej emerytury. Jednak z obliczeń z piramidy prognozy rezydentów wynika, że faktyczna długoœć życia będzie dłuższa o około 14 miesięcy.

ZUS wypłaca więc mężczyznom (przechodzš na emeryturę w wieku 65 lat) œwiadczenia o około 6 proc. wyższe, niż faktycznie powinny być (ok. 430 zł za każde zewidencjonowane 100 tys. zł).

Zawyżone œwiadczenia

Jeœli ZUS wypłaca na emerytury ok. 8 proc. więcej niż powinien, gdy nie używa tablic progresywnych, to w skali roku z tego tytułu wydatki sš zawyżone o około 11 mld zł (w 2017 roku na emerytury FUS wyda około 140 mld zł).

– Nie należy sugerować, że ZUS Ÿle oblicza w tej chwili œwiadczenia. Robi tak, jak mu nakazano ustawš. Jeœli zmieni się sposób opracowania tablic dalszego trwania życia i same tablice, to zmieniš się także wartoœci wyliczanej emerytury – podkreœla Joanna Rutecka-Góra z Instytutu Statystyki i Demografii SGH.

Czy to oznacza, że ZUS nie ma innego wyjœcia? – Sama zasada polskiego systemu emerytalnego jest bardzo dobra – wartoœć emerytury w teorii zależy od wpłacanych przez ubezpieczonego składek oraz oczekiwanej długoœci życia – uważa Aleksander Łaszek, główny ekonomista Forum Obywatelskiego Rozwoju. – Niestety, w praktyce pozornie mało istotne, a w rzeczywistoœci kluczowe szczegóły techniczne osłabiajš funkcjonowanie naszego systemu emerytalnego. Do takich czynników należš m.in.: używanie tablic życia bazujšcych na historycznych danych i nieuwzględniajšcych rosnšcej długoœci trwania życia, kwartalna indeksacja kont emerytalnych przed wypłatš i sposób wyznaczania emerytury minimalnej.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL