Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ubezpieczenia

Zmieniajšc pracę pamiętaj o PPE

Bloomberg
Przechodzšc do nowej pracy warto przenieœć pienišdze z PPE do programu działajšcego u nowego pracodawcy.

Pracownicze programy emerytalne (PPE) sš formš grupowego oszczędzania na emeryturę. Tworzš je pracodawcy przy udziale pracowników. Podobnie jak IKE (indywidualne konta emerytalne) i IKZE (indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego) – pracownicze programy emerytalne sš dobrowolne. Z tego powodu objęci sš nimi pracownicy firm, które zdecydowały się na uruchomienie takiego dodatkowego programu. Z benefitem w postaci PPE najczęœciej można się spotkać w większych firmach, ale nie jest to regułš.

Przy zmianie pracy łatwo zapomnieć o oszczędnoœciach zgromadzonych w firmowym programie emerytalnym.

– To całkiem naturalne. Pracowniczy program emerytalny nie jest angażujšcy dla pracownika – wypełnia on tylko odpowiedniš deklarację. O regularne odprowadzanie składek dba pracodawca – mówi Grzegorz Drybała, ekspert ds. kluczowych klientów w Union Investment TFI.

Co zrobić, jeœli dopiero teraz przypomnieliœmy sobie, że nasza poprzednia firma opłacała nam składki na fundusz emerytalny, a po zmianie miejsca pracy nie podjęliœmy żadnych kroków, aby je przenieœć lub wypłacić?

– Zarówno ustawodawca, jak i pracodawca dbajš o to, aby każdy uczestnik pracowniczego programu emerytalnego był dobrze poinformowany o warunkach, na jakich może wystšpić z programu. Szczegółowe zasady wypłat oraz zwrotów pieniędzy zgromadzonych na rachunku osoby należšcej do PPE reguluje zawsze umowa zakładowa pomiędzy pracodawcš a pracownikami. Aby jednak być pewnym właœciwego przygotowania dokumentów do takiej zmiany, warto jak najszybciej skontaktować się ze specjalistami, którzy pomogš w odzyskaniu oszczędnoœci – radzi Grzegorz Drybała.

Najkorzystniejsze jest zazwyczaj dokonanie tzw. wypłaty transferowej. Pienišdze leżšce na rachunku PPE u byłego pracodawcy można przenieœć do programu działajšcego w nowym miejscu pracy – oczywiœcie o ile nowy pracodawca prowadzi taki program. Jeżeli nie – wtedy najlepiej zgromadzone œrodki przenieœć na nasze IKE, czyli indywidualne konto emerytalne.

Jeœli pracownik nie dopełni formalnoœci zwišzanych z PPE, jego oszczędnoœci pozostanš w programie emerytalnym prowadzonym przez poprzedniego pracodawcę.

– Zgodnie z zapisami ustawy o pracowniczych programach emerytalnych z 20 kwietnia 2004 r., pracownik otrzyma zgromadzone œrodki dopiero po ukończeniu 70 lat, o ile wczeœniej nie złoży wniosku o ich transfer lub wypłatę. Oszczędnoœci zostanš wówczas przekazane na rachunek bankowy podany pracodawcy w momencie przystšpienia do programu – mówi Grzegorz Drybała.

Oszczędnoœci zgromadzone w PPE pracownik otrzyma automatycznie również w sytuacji, gdy były pracodawca postanowi zlikwidować program emerytalny. – Nie warto jednak czekać, ponieważ w przypadku takiego zwrotu dużo się traci – podkreœla ekspert z Union Investment TFI. Likwidacja PPE skutkuje naliczeniem 19 proc. podatku od zysków kapitałowych, a ponadto koniecznoœciš zwrotu na rachunek ZUS równowartoœci 30 proc. sumy składek podstawowych.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL