Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ubezpieczenia

Ubezpieczyciele liczš koszty zadośćuczynień

Adobe Stock
KNF chce, żeby towarzystwa sprawdziły, czy stać je będzie na wypłaty.

Wypłata zadoœćuczynień za krzywdę wyrzšdzonš bliskim poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu, będzie dużo kosztowała zakłady ubezpieczeń. W marcu tego roku Sšd Najwyższy wydał uchwałę, która nakazuje takie wypłaty.

Według wstępnych szacunków Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), przedstawionych w marcu, koszty uchwały wyniosš między 600 mln a 16 mld zł. Szerokoœć tych widełek nie pozwala asekuratorom na oszacowanie ich przyszłych obcišżeń.

Trudne obliczenia

Do czasu sporzšdzenia przez Sšd Najwyższy uzasadnienia uchwał towarzystwa nie wiedzš, jak majš policzyć koszty możliwych wypłat, które obejmš sprawy sięgajšce 20 lat wstecz. Dopiero uzasadnienie pokaże, jak szeroko Sšd Najwyższy rozumie pojęcie „ciężkie i trwałe" i czy uzna, że to nie jest tylko stan wegetatywny, ale i inne sytuacje.

Jak nieoficjalnie przyznaje jeden z ubezpieczycieli, w dalszej kolejnoœci duże znaczenie będzie miało „testowanie" towarzystw przez kancelarie odszkodowawcze, które będš sprawdzały, ile mogš ugrać dla swoich klientów, a przy okazji dla siebie, gdyż ich wynagrodzenie jest prowizyjne. Następnie ważna będzie praktyka sšdów.

Na razie ubezpieczyciele ustalajš rezerwy na poczet przyszłych roszczeń. W PZU zostały one z tego powodu doszacowane w łšcznej wysokoœci 148 mln zł.

– PZU, który w I kwartale zawišzał rezerwy na poczet roszczeń o zadoœćuczynienia, w kolejnych miesišcach oceni, czy sš one wystarczajšce – podał Paweł Surówka, prezes ubezpieczyciela.

Tymczasem KNF wystosował do ubezpieczycieli pismo, w którym zobowišzał ich do przeprowadzenia testów stresu, obejmujšcych wypłaty kłopotliwych zadoœćuczynień. Testy stresu to jest sprawdzanie, jak ubezpieczyciel radzi sobie w sytuacjach skrajnych. Nadzór przeprowadza je regularnie, a w tym roku majš one objšć wypłatę zadoœćuczynień za ból spowodowany stanem wegetatywnym albo innym ciężkim i trwałym uszczerbkiem na zdrowiu osoby bliskiej poszkodowanej w wypadku.

– Rozumiemy, że nadzorca chce w ten sposób pozyskać informacje, które mogš mieć wpływ na działalnoœć ubezpieczycieli – mówi Maciej Krzysztoszek, rzecznik prasowy Link4.

Inne towarzystwa nie komentujš pisma nadzorcy. Nieoficjalnie przyznajš, że testy stresu sš potrzebne, ale na obecnym etapie nie da się oszacować wydatków zwišzanych z nowymi wypłatami.

Koszty zagraniczne

Nowe wypłaty dotyczyć też będš osób bliskich obcokrajowców, którzy doznali poważnych obrażeń w wypadkach w Polsce. – O tego typu zadoœćuczynienia (podobnie jak w innych już wczeœniej usankcjonowanych przypadkach) ubiegać się mogš nie tylko poszkodowani stale zamieszkali na terenie Polski, ale także obcokrajowcy, których bliscy na terenie naszego kraju dotkliwie ucierpieli w wypadkach drogowych – zauważa Mariusz Wichtowski, prezes zarzšdu Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Wynika to postanowień Konwencji Haskiej, która przewiduje, że przy rozpatrywaniu roszczeń wynikajšcych ze szkód transgranicznych, przyjmuje się za właœciwe prawo kraju miejsca zdarzenia. Te wydatki dodatkowo obcišżš ubezpieczycieli.

Wyższe zyski PZU

5,83 mld zł – takš wartoœć osišgnęła składka przypisana brutto w grupie PZU w I kwartale. Rok wczeœniej było to 5,77 mld zł. Wynik finansowy netto grupy wyniósł 1,04 mld zł i był wyższy o 3,6 proc. niż w analogicznym okresie 2017 r. Zysk netto przypadajšcy akcjonariuszom jednostki dominujšcej wyniósł 640 mln zł. Rok wczeœniej wynosił 940 mln zł. PZU podało w raporcie za I kwartał, że spadek rentownoœci w segmencie ubezpieczeń masowych był efektem doszacowania rezerw w ubezpieczeniach majštkowych na poczet roszczeń o zadoœćuczynienie za ból spowodowany stanem wegetatywnym osoby bliskiej poszkodowanej.

Odszkodowania i œwiadczenia netto (z uwzględnieniem zmiany stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych) osišgnęły wartoœć 3,63 mld zł i ukształtowały się na poziomie o 2,3 proc. niższym niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL