Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ubezpieczenia

Sprzedaż auta i zwišzane z tym pułapki

shutterstock
Trzeba powiadomić towarzystwo o zmianie właœciciela samochodu

Samochód sprzedajemy łšcznie z polisš OC. Zarówno stary, jak i nowy właœciciel majš w zwišzku z tym obowišzki, których niedopełnienie może mieć przykre konsekwencje. Listy przychodzšce do redakcji pokazujš, że wiele osób wpada w kłopoty spowodowane niewiedzš.

Jeœli sprzedajemy auto, dla własnego dobra powinniœmy poinformować o tym ubezpieczyciela. Zgodnie z prawem mamy na to 14 dni. Przesłanie kopii umowy sprzedaży nie jest wymagane.

– Wystarczy informacja zawierajšca dane nabywcy. Jeœli jest to osoba fizyczna, będš to: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i PESEL. Jeœli nabywcš jest firma, to podajemy nazwę, adres siedziby i REGON – mówi Marcin Bielecki, ekspert z Biura Rzecznika Finansowego.

Żadnej z tych informacji nie można pominšć. Do rzecznika finansowego trafiajš osoby, które wpadły w kłopoty dlatego, że nie przekazały ubezpieczycielowi np. numeru PESEL nowego właœciciela. Wtedy umowa sprzedaży nie jest rejestrowana w systemie towarzystwa. I jeœli polisa była opłacana w ratach, to monity o zapłatę kolejnej raty nadal będš wysyłane do poprzedniego, a nie nowego właœciciela.

– Zgodnie z prawem sprzedajšcy ponosi tzw. solidarnš odpowiedzialnoœć za zapłatę składki do czasu skutecznego poinformowania ubezpieczyciela o sprzedaży pojazdu i przesłania danych nabywcy. A to oznacza, że ubezpieczyciel ma wybór, czy zapłaty składki dochodzić od zbywcy czy od nabywcy pojazdu. Często łatwiej jest żšdać zapłaty od poprzedniego właœciciela, z którym towarzystwo zawierało przecież umowę – twierdzi Marcin Bielecki.

W takiej sytuacji ten kto sprzedał auto, nie ma wyjœcia, musi zapłacić składkę. Dopiero póŸniej może żšdać jej zwrotu od osoby, która kupiła pojazd.

Zdarza się, że wezwania w tej sprawie sš ignorowane, traktowane jako błšd ubezpieczyciela, który dopomina się składki za auto, którego dana osoba już nie ma.

Pamiętajmy, że obowišzek poinformowania o sprzedaży samochodu istnieje także wtedy, gdy składka była opłacona jednorazowo lub gdy sprzedaliœmy auto tuż przed końcem umowy. Gdy towarzystwo nie dostanie informacji, zgodnie z prawem przyœle nam ofertę komunikacyjnego OC na kolejny rok. Jeœli jš zignorujemy i nie poinformujemy wtedy o sprzedaży, ubezpieczyciel uzna, że doszło do zawarcia nowej umowy „z automatu". I wtedy po pewnym czasie (powinno to być w cišgu dwóch tygodni, ale w praktyce może być nawet kilka miesięcy) dotrze do nas żšdanie zapłaty składki za kolejny rok. Im więcej czasu upłynie od sprzedaży, tym większe ryzyko, że zapomnimy istotne szczegóły albo np. zgubimy umowę sprzedaży.

Pismo towarzystwa upominajšcego się o składkę to ostatni dobry moment, żeby poinformować o sprzedaży auta i zamknšć sprawę bez kłopotów oraz kosztów.

– Zgodnie z prawem w przypadku sprzedaży samochodu nie ma tzw. automatycznego zawarcia nowej umowy na kolejny rok. W zwišzku z tym ubezpieczyciel nie ma prawa żšdać od nas zapłaty składek ani za cały rok, ani nawet za wykorzystany okres ubezpieczenia. Należy przyjšć, że żadnego okresu korzystania z ochrony ubezpieczeniowej nie było, skoro umowa nie została zawarta – tłumaczy Marcin Bielecki.

Jeœli zaniedbamy obowišzki i będziemy ignorować kolejne monity, może się okazać, że postępowanie skończy się prawomocnym wyrokiem sšdu i postępowaniem komorniczym. A wtedy nie ma już możliwoœci uniknięcia zapłaty powiększonej o koszty sšdowe i komornicze.

Osoba, która kupiła auto, może wypowiedzieć polisę OC. W takiej sytuacji zwrot składki należy się sprzedawcy samochodu. Pienišdze powinny dotrzeć w cišgu 14 dni od rozwišzania umowy. Niekiedy towarzystwa żšdajš złożenia odpowiedniego wniosku i podania numeru konta bankowego, ale robiš to bezprawnie. Jak wyjaœnia Marcin Bielecki, ubezpieczyciel ma wszystkie dane potrzebne do tego, żeby wysłać pienišdze przekazem pocztowym.

– Jeœli ubezpieczyciel potrzebuje potwierdzenia adresu czy chciałby zaproponować zwrot na konto, powinien skontaktować się z klientem, poinformować o wypowiedzeniu umowy, podać, jakš kwotę chciałby zwrócić i poprosić o wskazanie najbardziej dogodnej dla klienta formy zwrotu – mówi Marcin Bielecki.

Czasem sytuacja się komplikuje, gdy nabywca samochodu szybko odsprzeda go kolejnej osobie i dopiero ona wypowie umowę ubezpieczenia OC. Zasada jest taka, że zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia trafia do poprzedniego posiadacza auta, który miał ważnš polisę OC. Jeœli więc osoba A sprzedała samochód osobie B, ta krótko korzystała z OC wykupionego przez osobę A, a potem sprzedała samochód osobie C i ta wypowiedziała umowę, to zwrot składki trafi do osoby B.

Jeœli nowy właœciciel nie wypowie umowy, to ubezpieczyciel może dokonać rekalkulacji składki, czyli w praktyce zażšdać dopłaty. Jeœli to zrobi, a nowemu właœcicielowi auta nie spodoba się wysokoœć składki, nadal będzie miał prawo wypowiedzieć umowę. Teoretycznie towarzystwo może zażšdać dopłaty dopiero po zakończeniu umowy. Wtedy klient nie mógłby już jej wypowiedzieć, czyli musiałby dopłacić. Na szczęœcie do rzecznika finansowego nie wpłynęły skargi na stosowanie takich praktyk. Š?

Samochód zawsze łšcznie z polisš OC

- Pojazd mechaniczny zawsze jest sprzedawany razem z obowišzkowym ubezpieczeniem OC wykupionym przez dotychczasowego właœciciela. Na nowego właœciciela przechodzš w zwišzku z tym wszystkie prawa i obowišzki.

- Umowa ubezpieczenia OC ulega rozwišzaniu z upływem okresu, na jaki została zawarta, chyba że nabywca auta wypowie jš na piœmie. W przypadku wypowiedzenia umowa jest rozwišzywana z podanš datš.

- W razie wypowiedzenia umowy nowy właœciciel auta jest zobowišzany do zakupu polisy OC najpóŸniej w dniu rozwišzania umowy.

- Jeœli umowa nie zostanie wypowiedziana, a z powodu nieznajomoœci przepisów nowy właœciciel samochodu wykupi OC w innym towarzystwie, to będzie musiał zapłacić dwie składki za ochronę udzielanš w tym samym czasie.

- Regułš jest, że komunikacyjne ubezpieczenie OC odnawia się automatycznie po roku z mocy prawa, bez dodatkowych działań ze strony klienta. Wyjštkiem jest sytuacja, gdy umowa zostanie wypowiedziana.

- Ale jeœli kupiliœmy samochód z polisš OC, to – o ile nie wypowiemy umowy – wygaœnie ona po upływie okresu, na jaki została zawarta. I wtedy trzeba pamiętać o wykupieniu nowej polisy OC, gdyż brak tego ubezpieczenia wišże się nie tylko z sankcjami finansowymi, ale też z ryzykiem pokrywania szkód z własnej kieszeni.

- Inaczej jest w przypadku autocasco. Umowa ubezpieczenia AC nie przechodzi na kupujšcego samochód, ale rozwišzuje się automatycznie z chwilš sprzedaży pojazdu. Niektóre towarzystwa przewidujš możliwoœć kontynuowania dotychczasowej umowy przez nowego klienta, ale nie jest to regułš.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL