Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ubezpieczenia

Wyniki OFE najlepsze w historii

Fotolia
W 2017 r. najwięcej zarobił PZU Złota Jesień, a od 1999 r. Nationale-Nederlanden.

Fundusze emerytalne od lat wypracowujš bardzo dobre wyniki na tle np. funduszy inwestycyjnych o podobnej strategii.

– Potwierdzajš to m.in. stopy zwrotu osišgnięte w 2017 r. OFE zarobiły œrednio 18,7 proc., podczas gdy fundusze akcji polskich przeciętnie o 5 pkt proc. mniej (13,8 proc.) – komentuje Anna Zalewska, kierownik zespołu analiz w firmie Analizy Online.

Próg ten udało się przekroczyć wszystkim funduszom emerytalnym. W tym czasie fundusze inwestycyjne mieszane, o mniejszym udziale akcji w portfelu, zarobiły 10,9 proc. (fundusze zrównoważone) i 5,8 proc. (stabilnego wzrostu).

– Jeœli wydłużymy okres inwestycji do blisko czterech lat, czyli do lutego 2014 r. (wtedy OFE musiały oddać obligacje skarbowe i stały się funduszami o strategii akcyjnej), te różnice będš jeszcze większe – podkreœla Anna Zalewska.

Od lutego 2014 r. œrednia wartoœć jednostki OFE wzrosła o ponad 20 proc., a funduszy akcji polskich tylko o 7,6 proc.

– Siła OFE tkwi między innymi w niskich kosztach zarzšdzania, ale także w samej konstrukcji portfeli. W porównaniu do funduszy akcji polskich OFE majš więcej krajowych blue chipów, których akcje w 2017 r. wyraŸnie podrożały. Nie bez znaczenia jest także to, że fundusze emerytalne znacznie więcej inwestujš w obligacje korporacyjne – dodaje Anna Zalewska.

Dobry rok dla funduszy

W 2017 r. najwięcej, bo aż 20,94 proc., zarobiło PZU Złota Jesień, przed Avivš (19,75 proc.) i Nationale-Nederlanden (19,37 proc.).

– Dzięki koncentracji na największych i najbardziej płynnych spółkach, OFE zdystansowały fundusze akcyjne oferowane przez TFI, w szczególnoœci te skupione na małych i œrednich przedsiębiorstwach – wyjaœnia Krzysztof Zawiła, członek zarzšdu Generali PTE.

Od lutego 2014 r. (czyli od czasu, gdy OFE musiały oddać większoœć aktywów i umorzyć 51,5 proc. jednostek rozrachunkowych znajdujšcych się na rachunku każdego klienta) fundusze emerytalne zarobiły œrednio 20,19 proc. Najwięcej, 24,46 proc. wypracował MetLife. Za nim uplasowało się PZU Złota Jesień (23,45 proc.) i PKO BP Bankowy (23 proc.).

– Znaczšca zmiana profilu i poziomu ryzyka funduszu, który zarzšdza kilkunastoma miliardami złotych, to proces długotrwały. Tak samo ważne sš decyzje inwestycyjne podejmowane w 2017 r., jak i w latach poprzednich. Dlatego szczególnie cieszy nas pierwsza pozycja MetLife w rankingu według stóp zwrotu uzyskanych od zmiany w systemie emerytalnym w lutym 2014 r. – podkreœla Krzysztof Kożuchowski, dyrektor Departamentu Inwestycji MetLife PTE.

Od poczštku istnienia, czyli od sierpnia 1999 r., OFE zyskały przeciętnie 328,16 proc. W tym samym czasie fundusze akcji polskich uniwersalne zarobiły 220,12 proc., fundusze polskie stabilnego wzrostu 185,44 proc., a polskie zrównoważone 164,46 proc.

– Wyniki OFE od poczštku ich istnienia pokazujš, że mimo kryzysu z 2008 r. i słabej koniunktury w latach 2014–2016 umiejętne lokowanie œrodków w długim okresie na rynku kapitałowym jest wyjštkowo efektywnš i bezpiecznš formš inwestowania – mówi Małgorzata Rusewicz, prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych.

W długim terminie

Od sierpnia 1999 r. najwięcej, 360,96 proc., zyskali członkowie Nationale-Nederlanden OFE. 346,58 proc. zarobiło PZU Złota Jesień, a 341,06 proc. – MetLife.

– Wypracowane przez OFE zyski w długim okresie sš wysokie głównie dzięki efektywnoœci inwestycji w akcje spółek giełdowych; ich wartoœć księgowa rosła w okresie ostatnich 16 lat ponad 10 proc. rocznie – wyjaœnia Grzegorz Chłopek, prezes Nationale-Nederlanden. – Obecnie poziom wyceny spółek, mierzony relacjš ceny do wartoœci księgowej, jest zbliżony do œredniej z ostatnich 16 lat. Oznacza to, że spółki na giełdzie nie sš ani przewartoœciowane, ani niedowartoœciowane.

Zdaniem Grzegorza Chłopka, stopy zwrotu OFE w najbliższym czasie będš zależeć głównie od zyskownoœci spółek oraz czynników zewnętrznych, takich jak szybkoœć podnoszenia stóp procentowych w krajach wysokorozwiniętych.

Wartoœć oszczędnoœci w funduszach wzrosła

Na koniec grudnia 2017 r. aktywa OFE warte były 179,5 mld zł, o 26,1 mld zł (17 proc.) więcej niż na koniec grudnia 2016 r. W dużej mierze była to zasługa dobrej koniunktury na warszawskim parkiecie.

Obniżenie wieku emerytalnego od paŸdziernika 2017 r. – do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn – uszczupliło aktywa funduszy emerytalnych. Do końca roku do ZUS wpłynęło ponad 424 tys. wniosków o przyznanie œwiadczenia. W wyniku tego od paŸdziernika OFE przekazały do ZUS w ramach suwaka 3 mld zł, podczas gdy w poprzednich miesišcach wartoœć miesięcznego przelewu nie przekraczała 400 mln zł. W sumie w całym 2017 r. w ramach tego mechanizmu OFE zasiliły ZUS kwotš 6,1 mld zł. Było to blisko dwukrotnie więcej niż w 2016 r.

Mechanizm suwaka działa od 2014 r. Polega na tym, że OFE muszš stopniowo przekazywać pienišdze swoich klientów do ZUS. Proces ten rozpoczyna się dziesięć lat przed osišgnięciem przez ubezpieczonego wieku emerytalnego.

Jednoczeœnie zmalały wpłaty z ZUS do OFE. W 2017 r. składki przekazane przez ZUS wyniosły ponad 2,9 mld zł.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL