Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ubezpieczenia i odszkodowania

Kiedy szkody wyrzšdzone przez pasażera powinny być pokryte z OC kierowcy

Fotolia
Ubezpieczyciele nie zawsze postępujš prawidłowo odmawiajšc wypłaty odszkodowania za uszkodzenie pojazdu przez pasażera - uważa Rzecznik Finansowy.

Do Rzecznika trafiajš maile i  telefony z pytaniami, a także oficjalne wnioski o interwencję w sprawach zwišzanych ze szkodami wyrzšdzonymi przez pasażera wysiadajšcego z samochodu. Najczęœciej chodzi o zarysowanie lub wgniecenie drzwi auta stojšcego obok na parkingu. Choć zdarzajš się i poważniejsze szkody, jeœli pasażer wysiadał na ulicę i drzwi uszkodziły przejeżdżajšce auto. Bez względu na okolicznoœci zdarzenia, niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe w takich przypadkach automatycznie odmawiajš wypłaty odszkodowania z polisy OC posiadacza pojazdu. Sš jednak argumenty prawne, których można użyć w reklamacji do zakładu ubezpieczeń, przed złożeniem wniosku o interwencję do Rzecznika Finansowego.

- Odmowa będzie uzasadniona tylko wówczas, gdy szkoda wynika z wyłšcznej winy pasażera – mówi Tomasz Młynarski, radca prawny w Biurze Rzecznika Finansowego.

Podkreœla, że słowo „wyłšczna" oznacza, że jakakolwiek nieprawidłowoœć w zachowaniu kierujšcego lub posiadacza (np. naruszenie przepisów ruchu drogowego) powinna prowadzić do uznania jego winy, a więc przyjęcia odpowiedzialnoœci z OC komunikacyjnego.  Szczególnie, jeœli mamy do czynienia z profesjonalnym przewoŸnikiem np. taksówkarzem, który nie tylko powinien przestrzegać przepisów, ale też dbać o bezpieczeństwo pasażerów.

- Chodzi tu głównie o przypadki, kiedy kierujšcy zatrzymuje samochód w niedozwolonym miejscu na ulicy i pasażer wysiada. W takich wypadkach – zgodnie z orzecznictwem sšdów – kierujšcy przyczynia się do powstania szkody, nie można więc mówić o wyłšcznej winie pasażera. Niewštpliwie pasażer powinien zachować większš ostrożnoœć przy wysiadaniu, nie ulega jednak wštpliwoœci, że gdyby nie fakt zatrzymania samochodu przez kierowcę w tym, a nie innym miejscu, zapewne do wypadku by nie doszło – wyjaœnia Tomasz Młynarski.

Oczywiœcie odpowiedzialnoœć z OC komunikacyjnego będzie możliwa tylko wtedy, gdy istnieje zwišzek przyczynowo-skutkowy między zachowaniem kierowcy a szkodš.

Uszkodzenia powstałe przy wsiadaniu lub wysiadaniu na parkingu nie zawsze będš pokrywane z OC komunikacyjnego. Pasażer powinien zachować ostrożnoœć i zwrócić uwagę, czy ma wystarczajšco dużo miejsca, żeby otworzyć drzwi nie uszkadzajšc pojazdu stojšcego obok. Jeœli szkodę wyrzšdzi, poszkodowanemu pozostanie skorzystanie np. z ubezpieczenia OC w życiu prywatnym pasażera (jeœli takie posiada) lub dochodzenie odszkodowania na zasadach ogólnych. Z kolei pasażera nie można uznać za winnego szkody, jeœli silny wiatr niespodziewanie „wyrwie" drzwi otwierane przez niego. Wtedy poszkodowany nie będzie mógł zwrócić się z roszczeniem ani z OC komunikacyjnego, ani OC w życiu prywatnym.

- Warto też pamiętać, że jeœli pasażer był właœcicielem lub współwłaœcicielem pojazdu, to szkody powinny być pokryte z OC komunikacyjnego. Podobnie będzie jeœli pasażerem jest dziecko  posiadacza pojazdu lub kierowcy, młodsze niż 13 lat, albo inna osoba, za którš ponoszš odpowiedzialnoœć – przypomina Tomasz Młynarski.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL