Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ubezpieczenia i odszkodowania

Sšd: fryzjerka zapłaci 10 tys. zł za spalenie włosów

123rf
Fryzjerka zapłaci klientce 10 tys. zł zadoœćuczynienia za wadliwe przeprowadzenie zabiegu trwałej ondulacji – zdecydował Sšd Rejonowy Gdańsk-Północ.

W marcu 2014 r. Anna Ł. (imię fikcyjne) udała się na wizytę do salonu Barbary B. (imię fikcyjne), aby poddać się zabiegowi trwałej ondulacji. Przed zabiegiem kobieta miała rozjaœnione blond włosy do ramion, cienkie i suche.

Po zabiegu klientka nie była zadowolona. Włosy gumkowały się. Fryzjerka rozczesała włosy, uzyskujšc efekt ich napuszenia, ale włosy nie chciały się układać. Ich końcówki zostały popalone.

Kobieta wróciła do domu wraz z przyjaciółkš. Była załamana, wpadła w histerię, płakała, bowiem włosy zaczęły jej wypadać. Anna udała się do sšsiadki, by ta pomogła jej ratować włosy. Do mieszkania przyszła również fryzjerka, która wykonała zabieg. Przyniosła odżywkę, ale na niewiele się ona zdała: włosy Anny fruwały po całym mieszkaniu sšsiadki.

Po tym zdarzeniu załamana kobieta wycofała się z życia towarzyskiego, wstydzšc się swojego wyglšdu. Wychodzšc z domu zakładała czapkę albo kaptur, straciła pewnoœć siebie. W pracy (jest pielęgniarkš), pacjenci pytali się co się stało.

Anna postanowiła wystšpić na drogę sšdowš przeciwko Barbarze B. Żšdała 10 tys. zł zadoœćuczynienia, uzasadniajšc, iż na skutek wadliwego przeprowadzenia w zakładzie pozwanej zabiegu fryzjerskiego (trwałej ondulacji), włosy powódki zostały zniszczone, a ich struktura uszkodzona, co spowodowało u niej szereg cierpień fizycznych i psychicznych, a także szkodę majštkowš.

Fryzjerka wniosła o oddalenie powództwa oraz zasšdzenie od powódki kosztów procesu wskazujšc, że odmówiła wykonania zabiegu trwałej ondulacji z uwagi na zły stan włosów klientki. Zgodziła się jedynie uczesać powódkę przy użyciu najgrubszych wałków używanych również do trwałej ondulacji za pomocš wody i lotionu. Z tego względu podniosła zarzut, że powódka nie wykazała zwišzku przyczynowo-skutkowego pomiędzy działaniami pozwanej a domniemanymi problemami zdrowotnymi, jakie jš dotknęły, nie wykazała też zwišzanych z nimi cierpień. Podnosiła, że załšczona do pozwu opinia z zakresu fryzjerstwa została wykonana dopiero w pištym dniu po wizycie w jej zakładzie. Do dnia jej sporzšdzenia powódka mogła poddawać się innym zabiegom, które uszkodziły jej włosy, tym bardziej, że jej córka uczy się na kierunku fryzjerstwo. Fryzjerka przekonywała, że pozew zmierza do wyłudzenia nienależnych kwot.

Biegły z zakresu fryzjerstwa ocenił, iż zabieg został przeprowadzony w nieprawidłowy sposób. Jak wyjaœnił, przy trwałej czas aplikacji płynu na zniszczone rozjaœnieniem cienkie włosy wynosi 5-20 minut, stosujšc przy tym specjalny płyn do rozjaœnianych i zniszczonych włosów. Tymczasem w zabiegu przeprowadzonym u powódki aplikacja płynów wynosiła około dwóch godzin. W wyniku zabiegu powstał długotrwały uszczerbek na włosach aż do czasu uzyskania pełnego odrostu zniszczonych włosów co mogło trwać od roku do nawet dwóch lat.

Sšd Rejonowy Gdańsk-Północ (sygn. akt I C 1622/15) opierajšc się na opinii biegłego uznał, że podjęcie się wykonania trwałej ondulacji na rozjaœnionych włosach Anny Ł. w salonie pozwanej stanowiło zawinione zaniechanie lub nienależyte wykonanie umowy. Powódka zawarła bowiem z pozwanš umowę wykonania usługi fryzjerskiej, przy której nie wywišzała się należycie ze swoich obowišzków. To doprowadziło do powstania szkody po stronie powódki w rozumieniu art. 471 k.c.

Jak zaznaczył sšd, również, przyjmujšc jako podstawę odpowiedzialnoœci pozwanej art. 415 k.c., uznać należało, że podjęcie się tego zabiegu było zaniedbaniem, które ocenić należało co najmniej jako niedbalstwo. - B. S. jako doœwiadczony fryzjer (jak sama wskazywała), powinna była odmówić wykonania takiej usługi, czego jednak nie zrobiła – wytknięto w uzasadnieniu. - Nie zachowała starannoœci wymaganej przy prawidłowym, fachowym wykonaniu usługi fryzjerskiej, starannoœci niezbędnej do uniknięcia skutku w postaci zniszczenia struktury włosa. W zastosowanym przez pozwanš preparacie lotion, zgodnie z opiniš biegłego sšdowego z zakresu fryzjerstwa jako jeden z pierwszych preparatów jest A. Denat, który nie jest wskazany dla włosów wysoko porowatych, zniszczonych, cienkich i suchych, a takie posiadała powódka – kontynuował sšd.

Sšd uznał, że kwota 10 tys. zł, którš zażšdała Anna Ł. nie była wygórowana, a wręcz przeciwnie. - Powódka została pozbawiona swojego atrybutu w postaci półdługich włosów, które częœciowo wypadały. Poszkodowana unikała ludzi, straciła poczucie własnej wartoœci. Do tej pory leczy się psychiatrycznie. Powódka celem poprawy wyglšdu włosów i zwiększenia swojej atrakcyjnoœci, udała się do salonu pozwanej. Dla kobiety to jak wyglšda jest ważne. Właœnie po to, by wyglšdać jeszcze atrakcyjniej udała się do pozwanej. Dlatego niewštpliwie wypadanie włosów powodowały u powódki istotny dyskomfort – napisał sšd.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL