Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ubezpieczenia i odszkodowania

Odszkodowanie z autocasco: trzeba mieć dwa sprawne kluczyki do auta - wyrok SN

123RF
Jeœli ubezpieczajšc samochód powiemy, że mamy dwa kluczyki, a okaże się, że jeden nie działa, stracimy odszkodowanie.

To sedno najnowszego wyroku Sšdu Najwyższego.

Z parkingu w Dublinie skradziono powodowi kupionego we Włoszech pół roku wczeœniej mercedesa ML, który ubezpieczył autocasco. Zakład ubezpieczeń odmówił jednak wypłaty odszkodowania. Stwierdził, że jeden z kluczyków przekazanych wraz ze zgłoszeniem szkody nie pochodzi z wyposażenia auta i nie mógł służyć do jego obsługi. Zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia zakład nie odpowiada za szkody powstałe wskutek kradzieży pojazdu, m.in. jeœli poszkodowany nie przedłożył wszystkich kluczyków podanych we wniosku ubezpieczeniowym, chyba że pojazd utracił wskutek rozboju. Dodajmy: agent nie sprawdzał sprawnoœci kluczyków ani ich oryginalnoœci.

Ubezpieczajšcy poszedł do sšdu. Sšd przyznał mu 63,4 tys. zł (na tyle auto wyceniono). Wskazał, że brak pytania, czy kluczyk jest oryginalny, wskazuje, że tę okolicznoœć zakład ubezpieczeń uważał za nieistotnš, a z zeznań partnerki powoda wynikało, że drugi kluczyk leżał w domu od kupna auta.

Wyjaœnienia te nie przekonały Sšdu Okręgowego w Suwałkach. Oddalił żšdanie o odszkodowanie.

– Przed zakupem powód powinien sprawdzić, czy klucze pozwalajš otworzyć i uruchomić auto. Nie czynišc tego, dopuœcił się rażšcego niedbalstwa – uzasadniał odmowę odszkodowania sšd.

Biegły ustalił, że wadliwy kluczyk był wtórnie zaprogramowany, emitował sygnały w innym paœmie, właœciwe dla samochodów amerykańskich.

Sšd Najwyższy werdykt utrzymał.

– Kwestia, czy drugi kluczyk jest oryginalny czy dorobiony jest wtórna, skoro nie można nim uruchomić samochodu. A to oznacza, że powód, wbrew oœwiadczeniu w deklaracji ubezpieczeniowej, dysponował tylko jednym kluczykiem pozwalajšcym korzystać z auta – wskazała w uzasadnieniu wyroku sędzia SN Anna Kozłowska. – Powinien więc podać, że ma tylko jeden klucz – podsumowała sędzia

– Sprawa pokazuje, jak ważne jest przekazywanie informacji ubezpieczycielowi zgodnie z prawdš. Jeżeli nie jesteœmy czegoœ pewni, powinniœmy sprawdzić. Art. 815 § 3 k.c. wprowadza bowiem domniemanie zwišzku przyczynowego między okolicznoœciš niepodanš ubezpieczycielowi a powstaniem szkody – komentuje Aleksander Daszewski, radca prawny w Biurze Rzecznika Finansowego. Bioršc pod uwagę dodatkowo rażšce niedbalstwo ubezpieczonego – absolutny brak zainteresowania kluczami – SN przychylił się do odmowy wypłaty odszkodowania.

sygnatura akt: IV CSK 730/16

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL