Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ubezpieczenia i odszkodowania

Naprawa samochodu z OC sprawcy wypadku

Ustawodawca powinien zauważyć, kto w rzeczywistoœci liczy szkodę i kto naprawia pojazd.
shutterstock
Pomniki prawa przeszkadzajš w rozliczeniach poszkodowanym, ubezpieczycielom i sšdom.

I. Naprawa pojazdu po kolizji

Kodeks cywilny stanowi, że sposób naprawienia szkody zależy od decyzji poszkodowanego. Ten może wybierać między przywróceniem stanu poprzedniego lub zapłatš odpowiedniej sumy. I od razu pierwsza możliwoœć została ograniczona (zdanie drugie przepisu), bo nie można żšdać przywrócenie stanu poprzedniego, gdyby to oznaczało dla zobowišzanego nadmierne trudnoœci lub koszty.

W gospodarce rynkowej zastšpienie utraconego dobra innym jest możliwe prawie zawsze. Gdy zobowišzanie naprawienia szkody wynika z obowišzkowego OC i dotyczy naprawy samochodu, sytuacja się komplikuje.

Po pierwsze, w miejsce sprawcy wstępuje jego ubezpieczyciel, który staje się zobowišzanym i płatnikiem kosztów naprawy. Po drugie naprawę wykonuje zakład, któremu poszkodowany powierza nie tylko same czynnoœci naprawcze, ale także ustalenie, jak wykonać naprawę i ile będzie kosztowała. Po trzecie poszkodowany może odstšpić od naprawy auta, sprzedać je w stanie uszkodzonym, samodzielnie naprawić. Ubezpieczyciel może też zażšdać sprzedaży wraku i nie chcieć pokryć kosztów naprawy.

Nigdy też ubezpieczyciele nie deklarujš przywrócenia stanu poprzedniego, bo odpowiednie przepisy każš im wypłacić odszkodowanie (art. 805 § 2 k.c.). W każdym jednak przypadku zakład ubezpieczeń powinien wykonać swoje zobowišzanie w terminie ustawowym (art. 817 k.c.).

To wszystko pokazuje, że między regulacjš kodeksowš a rzeczywistoœciš zachodzi daleko idšca rozbieżnoœć i musiała się ukształtować praktyka potrzebna do rozwišzania problemu. W ten sposób powstała „kosztorysowa metoda likwidacji szkody", uœwięcona milionami przypadków i latami praktyki oraz orzecznictwem w tysišcach procesów. Jest opisywana w literaturze, ale to nie zmienia faktu, że brakuje dla niej regulacji ustawowej. A przecież jest zwykłš drogš stanowienia prawa przejmowanie do ustawy rozwišzań wypracowanych latami praktyki.

Konieczna jest więc modyfikacja art. 363 k.c., dla szkód likwidowanych z obowišzkowego ubezpieczenia OC. Mamy bowiem w tym przepisie do czynienia ze swoistym pomnikiem prawa, który nie służy rozwišzywaniu problemów, co najwyżej może je skomplikować. Cierpi na tym autorytet prawa, a praktyka pozbawiona naturalnych bodŸców i ograniczeń płynšcych z ustawy zaczyna błšdzić.

Warto więc rozważyć kwestie uprawnień poszkodowanego względem zobowišzanego. Sprawcę szkody zastępuje zakład ubezpieczeń. Aby wykonać swój obowišzek „likwidacji szkody", ubezpieczyciel zamiast sprawcy (art. 822 k.c.) zobowišzuje się do zapłacenia odszkodowania, które powinno spełniać następujšce kryteria:

1. restytucja techniczna, czyli przywrócenie pojazdu do stanu sprzed szkody, co podlega obiektywnej ocenie w postaci badania technicznego z pomocš technik wspomagajšcych (jak kontrola wizualna pojazdu),

2. wyrównanie szkody ekonomicznej poprzez zwrot wszelkich kosztów i wydatków zwišzanych z koniecznoœciš naprawy pojazdu,

3. rekompensata w postaci zwrotu wszelkich wydatków i kosztów spowodowanych brakiem możliwoœci używania pojazdu po kolizji.

Suma tych wydatków stanowi o wysokoœci odszkodowania. Nie sš to kwoty jednoznaczne, ale zmienne w czasie, zależne od miejsca zdarzenia i naprawy oraz subiektywnych ocen. Często więc poszkodowany domaga się od ubezpieczyciela wyższego odszkodowania niż ten zamierza mu wypłacić. Zdarza się też, że uzyska œwiadczenia wyższe od wydatków i kosztów, co naraża ubezpieczyciela np. na zarzut niegospodarnoœci.

II. Jak likwidacja szkody przekształca się w stosunek prawny

Powstanie szkody zawišzuje stosunek prawny, który pierwotnie ma charakter dwustronny, jednak rozszerza się przynajmniej na dwa kolejne podmioty: zakład naprawczy po stronie poszkodowanego oraz zakład ubezpieczeń po stronie zobowišzanego. Mogš pojawić się też podmioty zatrudnione do usuwania skutków kolizji, a więc uprawnione do pobrania zapłaty za: holowanie pojazdu z miejsca zdarzenia do miejsca naprawy, parkowanie pojazdu przed oględzinami, opinie prywatne o naprawie, udział pełnomocników w sprawach naprawy i odszkodowania, organizowanie sprzedaży wraku. Wydawać by się mogło, że łatwo będzie te sprawy uporzšdkować i okreœlić ich pozycję prawnš. Tak jednak nie jest. Dlaczego?

III. Czynnoœci naprawy

1. Holowanie pojazdu, kiedy po kolizji nie może się samodzielne poruszać po drogach publicznych. Bywa, że nie brak mobilnoœci, ale względy bezpieczeństwa na drodze przesšdzš o zakazie dalszej jazdy. Wówczas decyzję może podjšć policja, zabierajšc dowód rejestracyjny. Czasem nie wzywa się policji, ale uczestnicy kolizji sami uznajš koniecznoœć odholowania pojazdów do naprawy. Mamy więc dwa potencjalne powody sporów: o zasadnoœć holowania i o sposób holowania i wysokoœć jego kosztów. Czynnoœć holowania pojazdów na drogach publicznych została uregulowana w kodeksie drogowym w rozdziale 5 art. 31. Dlatego poszkodowani wzywajš profesjonalnš pomoc drogowš. Trzeba dodać, że na poszkodowanym spoczywa obowišzek dbania o niepowiększanie szkody (art. 826 k.c.). Profesjonalny holownik umie zapobiec dodatkowym uszkodzeniom pojazdu w czasie transportu do miejsca oględzin i naprawy.

2. Koszt parkowania lub przechowania pojazdu do czasu zbadania przez ubezpieczyciela – tu zdarzajš się spory o stawki i czas parkowania, także z powodu oczekiwania w kolejce do naprawy lub na niezbędne częœci.

3. Koszt samej naprawy jest głównym przedmiotem sporów. Punktem wyjœcia sš ustalenia zakresu i kosztów naprawy. Ubezpieczyciel stara się to czynić obiektywnie, używajšc wyspecjalizowanych programów komputerowych, które same podajš zakres i koszt czynnoœci naprawczych, korzystajšc ze wskazań producenta oraz bazy cen częœci zamiennych. Operator programu ma jednak pewnš swobodę, więc wartoœci ustalone w protokole szkody nie zawsze udaje się je obronić. Po pierwsze wybrany przez poszkodowanego zakład naprawczy może mieć wyższe ceny usług i częœci, niż przewiduje ubezpieczyciel. Po drugie, w czasie naprawy mogš okazać się potrzebne dodatkowe czynnoœci i wymiana częœci. Ubezpieczyciel jest wzywany na tzw. dodatkowe oględziny, aby sprawdzić i poszerzyć naprawę.

4. Naprawa pojazdu jako maszyny doœć kosztownej i skomplikowanej nie jest prosta, więc poszkodowany z reguły nie ma o tym żadnej wiedzy i doœwiadczenia. Może więc potrzebować profesjonalnego doradztwa lub zastępstwa przy czynnoœciach, na które brakuje mu czasu lub sił fizycznych.

5. Sprzedaż wraku, którego ubezpieczyciel nie zakwalifikował do naprawy, uznajšc jš za nieopłacalnš lub technicznie niedopuszczalnš. Wówczas poszkodowany otrzymuje jako odszkodowanie kwotę równš różnicy wartoœci pojazdu przed i po kolizji. Mamy więc spory o wartoœć pojazdu przed kolizjš jak i po kolizji, jak również o zasadnoœć takiego rozwišzania.

IV. To nie „pojedynki na kosztorysy"

Przedmiotem sporów ubezpieczeniowych tylko z pozoru sš pienišdze. W istocie toczš się o sposób obliczenia odszkodowania zwany kosztorysem. Z przyczyn prawnych zakład ubezpieczeń wypłaci każdš kwotę tytułem odszkodowania, byle była uzasadniona. To uzasadnienie nie jest uregulowane, więc każda strona ma swój kosztorys. Sšd rozstrzyga za pomocš swojego kosztorysu, który sporzšdza biegły sšdowy. W praktyce sšdowej nazywa się to „pojedynkiem na kosztorysy", a werdykt de facto należy do biegłego.

Aktualny stan prawny (art. 363 § 1 k.c.) jest więc zbyt ogólny, nie uwzględnia ani nie przystaje do podanych problemów technicznych i ekonomicznych, ani do stosowanych dla nich odpowiednio norm prawnych, także gdy znajdujš poœrednie zastosowanie.

Wysokoœć słusznego odszkodowania jest więc projekcjš oczekiwań i obliczeń tak jednej, jak i drugiej strony sporu. W praktyce przybiera to postać kosztorysu naprawy, jaki sporzšdza zakład ubezpieczeń w roli zobowišzanego. Mamy więc paradoks, że zobowišzany sam ustala wysokoœć swojego zobowišzania, a poszkodowany raczej nie posiada wiedzy i umiejętnoœci pozwalajšcych na sprawdzenie kosztorysu ubezpieczyciela ani rachunku za naprawę. Pozostaje jednak zawsze z ich skutkami, czyli lepiej lub gorzej naprawionym pojazdem i zobowišzaniem do zapłaty. Mogš mu też pozostać rachunki za wydatki nieuznane przez ubezpieczyciela. Poszkodowani majš więc wobec ubezpieczycieli instynktownš podejrzliwoœć i przypisujš im skłonnoœci do ograniczania odszkodowania. W takiej sytuacji też ulegajš pokusom, aby nie pominšć okazji do dodatkowych korzyœci przy likwidacji szkody.

Można temu zapobiec, inkorporujšc zasady kosztorysowania szkód z obowišzkowego OC do k.c. oraz innych właœciwych przepisów.

V. Metoda kosztorysowa

Ustawodawca powinien zauważyć, kto w rzeczywistoœci liczy szkodę i kto naprawia pojazd. Stosunki między tymi podmiotami powinny gwarantować należytš ochronę interesów poszkodowanego. Oba te podmioty sš przedsiębiorcami i wykonujš obowišzki ustawowe. W ustawie z 22 maja 2003 r., brakuje jednak norm pozwalajšcych zakładowi ubezpieczeń zapewnić sobie prawidłowoœć kosztorysu. Zakład naprawczy musi zaœ wiedzieć, na czyje ryzyko wykonuje naprawę co do kosztów i w jaki sposób odpowiada za jej jakoœć. Posiadacze uszkodzonych pojazdów muszš mieć wreszcie pewnoœć, w jakim zakresie naprawa podlegać ma ustawie (wymogi techniczne, bezpieczeństwo użytkowania i ochrona œrodowiska), a co może pozostać domenš swobody umów (np. walory estetyczne i komfort). Jeżeli w rzeczywistoœci naprawa (likwidacja) szkody dokonuje się między dwoma podmiotami, które w ogóle nie występujš w dyspozycji art. 363 § 1 k.c., to koniecznoœć wprowadzenia powyższych regulacji jest oczywista.

1. Należy więc zaakceptować metodę kosztorysowš jako sposób likwidacji szkody dla naprawy pojazdu po kolizji objętej obowišzkowym ubezpieczeniem OC. Kosztorys otrzyma więc swój status prawny, czego dziœ nie posiada.

2. Zapłata kwoty wynikajšcej z prawidłowego kosztorysu oznaczać powinna spełnienie zobowišzania zakładu ubezpieczeń za naprawę pojazdu, co nie wyklucza innych roszczeń za straty i koszty niepodlegajšce kosztorysowaniu.

3. Suma z kosztorysu wyznaczać powinna górnš granicę roszczeń w zakresie naprawy objętej ochronš ubezpieczenia OC. Jednak naprawiajšcy pojazd musi zachować prawo do kwestionowania kosztorysu i żšdania jego poprawy. Potrzeba do tego dodatkowych regulacji o terminach i rygorach stosowanych wzajemnie (np. jeżeli ubezpieczyciel nie stawi się na dodatkowe oględziny, to obowišzuje wycena naprawiajšcego. Z kolei jeżeli naprawiajšcy nie zgłasza dodatkowych kosztów, to traci roszczenie o wynagrodzenie ponadkosztorysowe).

Autor jest sędziš Sšdu Gospodarczego w Krakowie, głównym specjalistš w Departamencie Nadzoru Administracyjnego MS

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL