Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Transport

Przewoźnicy drogowi i zwišzki zawodowe dyskutujš nad sposobem wynagradzania kierowców

Bloomberg
Rozmowy toczš się w Trójstronnym Zespole ds. transportu drogowego powołanym przez wiceministra infrastruktury i budownictwa Jerzego Szmita.

Pracodawców i zwišzkowców zmusił do rozmów wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 listopada 2016 roku, który zakwestionował wynagradzanie kierowcy jak pracownika w podróży służbowej, czyli dietami i ryczałtami za noclegi oraz płacš zbliżona do minimalnej.

Prezes zwišzku pracodawców Transport Logistyka Polska Maciej Wroński przyznaje, że obecny stan prawny, zakwestionowany już w 2008 roku uchwałš Sšdu Najwyższego, zmusza do odejœcia od koncepcji kierowcy jako wykonujšcego pracę w podróży służbowej. – Uchwały Sšdu Najwyższego pozwalajš na działanie prawa wstecz, dlatego utrzymanie obecnego stanu rzeczy jest niedopuszczalne – uważa.

Dodaje, że coraz powszechniejsze w krajach starej UE podejœcie do kierowców jako pracowników delegowanych, zmusza do stosowania prawa do wynagrodzeń państw przyjmujšcych. Ponieważ w tych państwach kwestia zaliczania do płacy minimalnej nieekwiwalentnych składników wypłaty, w tym ryczałtów i diet, ma charakter uznaniowy i wynika jedynie z decyzji urzędników niskiego szczebla, przedsiębiorcy nie majš pewnoœci prawa.

Prezes TLP uważa, że kierowcę należy potraktować jako pracownika mobilnego, nie delegowanego i zapewnić mu poza płacš zasadniczš (na obecnym poziomie), także nieozusowany dobowy dodatek. Wroński wskazuje również, że dodatkowe elementy wynagrodzenia, jak np. płaca za nadgodziny, regulowane sš już przez Kodeks Pracy.

Zwišzki proponujš 7 euro na godzinę

Także zwišzki zawodowe sš zdania, że kierowca podczas pracy nie jest w podróży służbowej, a zatem nie należš mu się diety i ryczałty, które obecnie stanowiš dwie trzecie wynagrodzenia wypłacanego kierowcom. – Proporcje powinny być zmienione na korzyœć składników ozusowanych, bo skutkiem obecnego stanu rzeczy sš bardzo niskie renty, emerytury i œwiadczenia chorobowe – stwierdza Barbara Surdykowska z Biura Eksperckiego, Dialogu i Polityki Społecznej NSZZ Solidarnoœć.

Zwišzkowcy proponujš, aby wprowadzić proste zasady wynagrodzeń składajšce się z dwóch składników: nieozusowanego, nieopodatkowanego dobowego dodatku kompensacyjnego oraz płacy minimalnej.

Zwišzkowy uważajš, że wysokoœć płacy w międzynarodowym transporcie samochodowym powinna dochodzić do poziomu zbliżonego dla kierowców państw zachodniej Europy i proponujš dojœcie do niego etapami. Od 1 lipca 2017 płaca brutto wyniosłaby 5500 zł plus stały dobowy dodatek wynoszšcy od 45 do 50 euro, rok póŸniej płaca wzrosłaby do 6500 zł, a dodatek zmalał do 35-40 euro, zaœ w kolejnym roku 7500 zł i 25-30 euro. – Przy 180-190 godz. Pracy w tygodniu te sumy oznaczajš wypłaty na poziomie 7-7,2 euro na godzinę, zatem i tak poniżej płacy minimalnej w państwach Europy Zachodniej – zauważa przewodniczšcy Rady Krajowej Sekcji Transportu Drogowego NSZZ Solidarnoœć Tadeusz Kucharski.

Dla kierowców w przewozach krajowych pensje wyniosłyby od 1 lipca br. 3500 zł i 120 zł dodatku za każdy dzień przebywania poza siedzibš firmy, a po trzech latach sięgnęły 5500 zł i 80-120 zł. Wysokoœć dodatków byłaby negocjowana w układzie zbiorowym pracy.

Przedsiębiorcy obawiajš się rosnšcych kosztów

Wiceminister Szmit obiecał, że resort infrastruktury wypowie się pod koniec maja w sprawie propozycji po zasięgnięciu opinii Ministerstw: Pracy oraz Finansów. Przedsiębiorcy obawiajš się wzrostu kosztów pracy. – Jeœli płace dla kierowców w polskich przedsiębiorstwach międzynarodowego transportu rzeczy będš szybko wzrastać, to reakcjš będš zmiany w organizacji ich pracy – uważa prof. SGH Wojciech Paprocki. – Prywatni właœciciele tych przedsiębiorstw skorzystajš być może z modeli znanych w Europie Zachodniej i USA. Nastšpi odejœcie od zasady „jeden pojazd - jeden kierowca", aby zwiększyć efektywnoœć wykorzystania czasu pracy kierowcy oraz zapewnić lepsze wykorzystanie eksploatowanego taboru – tłumaczy Paprocki.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL