Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Telekomunikacja i IT

Coraz więcej firm dostrzega potencjał rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości

Gremi Park – to tu powstaje pierwsze w naszym kraju centrum rozwoju technologii rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistoœci
materiały prasowe
Technologie AR i VR, które dotšd kojarzone były głównie z rozrywkš, coraz częœciej stosowane będš w biznesie. Już postawiły na nie branże medyczna, nieruchomoœci, logistyczna czy turystyczna. A to dopiero poczštek rewolucji.

Do 2021 r. gogle wykorzystywane przez technologie rozszerzonej (AR) i wirtualnej rzeczywistoœci (VR) znajdš od 81 do blisko 100 mln nabywców – prognozujš IDC i CCS Insight. Popyt na te urzšdzenia ma rosnšć w tym czasie œrednio o 56 proc. rocznie. Eksperci nie majš wštpliwoœci, że rynek AR i VR ma przed sobš œwietlanš przyszłoœć. Analitycy firmy Gartner mówiš wprost: to kluczowe technologie najbliższych lat. I wymieniajš je obok sztucznej inteligencji czy internetu rzeczy.

Gigantyczny potencjał

Dziœ bardziej zaawansowane sš prace nad wirtualnš rzeczywistoœciš. Masowo po tę technologię sięgajš producenci gier wideo, a napędu temu segmentowi dajš Facebook, HTC czy Sony, których gogle Oculus, Vive i PS VR coraz częœciej trafiajš pod strzechy. Obecnie barierš wcišż mogš być jeszcze ceny takich urzšdzeń, ale – jak twierdzi George Jijiashvili, analityk CCS Insight – producenci zaczynajš je obniżać, co niedługo sprawi, że VR stanie się powszechnie używany. I to nie tylko na rynku konsumenckim, ale także w biznesie.

– Już teraz VR jest prężnie wykorzystywany w branży rozrywkowej i edukacyjnej, a ze względu na szybki wzrost możemy się spodziewać, że już w niedługim czasie ta technologia wkroczy również do innych branż – mówi Rafał Suchożebrski, dyrektor sprzedaży w firmie technologicznej Onex Group.

Potencjał tej technologii dostrzegli niedawno m.in. Steven Spielberg i Leonardo DiCaprio. Reżyser zainwestował w startup Dreamscape Immersive, który chce wprowadzić szeroko technologię wirtualnš do kin. Z kolei sławny aktor został udziałowcem firmy opracowujšcej rozwišzania przechwytujšce w czasie rzeczywistym mimikę twarzy użytkowników gogli VR. Przykładów takich inwestycji szybko przybywa, również w naszym kraju. Œwiadczy o tym choćby zaangażowanie funduszu Erne Ventures w rodzimy startup VR Visio.

Wiele wskazuje, że jeszcze większy potencjał drzemie w technologiach rozszerzonej rzeczywistoœci. Zaangażowały się w niš Apple, Google, Microsoft i Facebook. Szacuje się, że w przyszłym roku ich platformy AR (Apple ARKit, Google ARCore, Facebook Camera Effects) będš mieć w bazie nawet 0,9 mld urzšdzeń (w tym smartfonów wykorzystujšcych technologie AR). – Rozszerzona rzeczywistoœć ma nieograniczony potencjał rozwoju – komentuje Paweł Grzyb, ekspert z firmy Konica Minolta Business Solutions.

Przekonuje, że AR coraz częœciej będzie stosowana w biznesie, napędzajšc jego rozwój. – Już teraz AR jest elementem pracy architektów, projektantów urzšdzeń oraz szkoleniowców kształcšcych zawodowych kierowców, inżynierów czy lekarzy. Przewidujemy, że coraz powszechniejsze będš tzw. systemy CPS (ang. cyber-physical system – red.), łšczšce œwiat cyfrowy ze œwiatem fizycznym. Rozwišzania oparte na rozszerzonej rzeczywistoœci pozwolš być krok przed konkurencjš – dodaje.

Konica Minolta opracowuje własne okulary AR o nazwie Weareable Communicator.

– Jeœli fabryka wyposaży w nie pracowników linii produkcyjnej, w łatwy sposób może przekazywać instrukcje, jak zmontować dane urzšdzenie lub zweryfikować, czy dany komponent został poprawnie zainstalowany – wyjaœnia Paweł Grzyb.

Nowe wyzwania

Przed innowacyjnymi technologiami wcišż jest jednak wiele wyzwań, z którymi zmierzyć się muszš nie tylko inżynierowie, ale również prawnicy. Lena Marcinoska z kancelarii Wardyński i Wspólnicy wskazuje bowiem, że upowszechnienie się AR i VR może wywoływać kontrowersje zwišzane choćby z prawami własnoœci intelektualnej i zasadami uczciwej konkurencji.

– Możemy wyobrazić sobie, że znak towarowy konkretnego przedsiębiorcy umieszczony na produkcie, wskutek działań nieuczciwego konkurenta, aktywuje w œwiecie VR i AR cyfrowš nakładkę, która zasłania lub zniekształca ten znak albo podmienia go na zupełnie inny, wprowadzajšc odbiorców w błšd. Wykorzystanie AR może też prowadzić do generowania w przekazie reklamowym innych treœci lub informacji niż te, które rzeczywiœcie się tam znajdujš – wyjaœnia mecenas Marcinoska.

Według niej, bioršc pod uwagę olbrzymie możliwoœci praktycznego zastosowania AR w innych dziedzinach, np. architekturze i budownictwie, trzeba zakładać, że tych problemów będzie więcej. – Nie jest wykluczone, że już niedługo sprawy cyfrowego zniekształcania, nadbudowywania rzeczywistoœci zacznš trafiać na wokandy sšdów – zaznacza.

Zdaniem adwokat kancelarii Wardyński i Wsp. upowszechnianie się technologii AR może też wymagać przemyœlenia niektórych umów gospodarczych, np. dotyczšcych korzystania z praw własnoœci intelektualnej. – Z tymi problemami pewnie będš musieli się zmierzyć prawnicy i przedsiębiorcy komercjalizujšcy swojš własnoœć intelektualnš – dodaje Lena Marcinoska.

Powstaje polskie centrum AR i VR

Nie ma wštpliwoœci, że rozszerzona i wirtualna rzeczywistoœć wkrótce stanš się tak oczywiste, jak codzienny dostęp do internetu. A nasz kraj może stać się ważnym punktem na mapie rozwoju tych technologii. Ich centrum w Polsce powstaje właœnie – kosztem ok. 100 mln euro – pod Krakowem. To Gremi Park, najnowsza inwestycja Grzegorza Hajdarowicza, głównego akcjonariusza KCI (należy do niego spółka Gremi Media, wydawca m.in. „Rzeczpospolitej"). Kupił on futurystyczny kompleks Alvernia Studios, a w obiekcie dotšd kojarzonym z najnowoczeœniejszym w Polsce studiem filmowym planuje stworzyć centrum edukacji, rozwoju i rozrywki w technologii AR i VR.

Jaki jest potencjał nowych technologii

Na to pytanie będš się starali odpowiedzieć eksperci i praktycy branży rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistoœci, którzy spotkajš się 24 paŸdziernika w Nieporazie k. Krakowa. Tam bowiem, na terenie Gremi Park, odbędzie się konferencja „VR&AR Tech Summit", podczas której specjaliœci będš dyskutować na temat trendów i przyszłych kierunków rozwoju tych technologii oraz ich wpływu na poszczególne branże i sektory gospodarki. Zaplanowano trzy œcieżki tematyczne: AR/VR w grach wideo oraz w medycynie, a także specjalnš sekcję poœwięconš polskim startupom tworzšcym rozwišzania z zakresu rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistoœci. Więcej na: www.vrtechsummit.pl

Opinie

Daniel Dombach, Industry Solutions Director EMEA, Zebra Technologies

Według ankiety Bitkom AR, VR oraz tzw. mieszana rzeczywistoœć przełożš się do 2020 r. na dodatkowe 88 mln euro przychodów w sektorze B2B. W przypadku wdrożeń, aktualizacji i nowych aplikacji wielkoœć ta może przekroczyć 750 mln euro. Może się to wydawać zaskakujšce, ponieważ technologie te nie osišgnęły jeszcze punktu przełomowego zarówno w zastosowaniu komercyjnym, jak i przemysłowym, ale pierwsze przykłady zastosowania AR w komputerach mobilnych klasy korporacyjnej przyniosły bardzo obiecujšce efekty. Firmy logistyczne, zamiast skupiać się na robotach, powinny rozważyć, jak wspierać ludzkš pracę w bardziej efektywnym zarzšdzaniu zadaniami. Technologiš, która może im w tym pomóc, jest AR, która wykorzystuje strumienie danych i zamienia je w obrazy wyœwietlane na żywo. Wyœwietlacze mocowane na głowie w połšczeniu z systemem czujników i kamer pozwalajš firmom na optymalizację procesu załadunku, wskazujšc pracownikom np. najbardziej efektywne położenie paczki w przyczepie.

Lucjan Sosna, dyrektor ds. rozwoju oprogramowania,Sabre Polska

AR i VR już teraz zmieniajš krajobraz branży turystycznej. Od kokpitów symulacyjnych dla pilotów poprzez możliwoœć zaprezentowania oferty hotelu, aż po rozszerzenie rzeczywistoœci za pomocš specyficznej dla danej lokalizacji cyfrowej zawartoœci. Eksplorujemy nowe technologie, aby zidentyfikować, w jaki sposób mogš być one zastosowane w branży turystycznej oraz jak polepszyć doœwiadczenia podróżujšcych. Jednym z najważniejszych aspektów – z punktu widzenia użytkowników – jest rozwój narzędzi AR na smartfonach. Umożliwiajš one m.in. tłumaczenie języków obcych w czasie rzeczywistym na podstawie zdjęć tekstu lub głosu. Aplikacje mogš też nakładać obraz na widziane zabytki, pokazujšc, jak wyglšdały w przeszłoœci. Spodziewamy się, że będš powstawały kolejne narzędzia wykorzystujšce treœci AR przypisane do lokalizacji. Stworzš one dodatkowš możliwoœć przycišgania klientów przez hotele czy muzea. AR to jeden z głównych trendów w kolejnych latach.

Anna Wesołowska, ekspert, Microsoft

VR i AR szturmem podbijajš œwiat rozrywki, marketing, budownictwo, czy przemysł. Dalszy kierunek rozwoju tych technologii jest jednak nieodkrytš kartš. Wiele zależy od tego, jak szybko poszczególne branże, np. medycyna, czy wojsko, będš skłonne do ich kompleksowego wdrożenia i wykorzystania w inny niż obecnie sposób, m.in. szerzej adaptujšc rozwišzania przetwarzania danych Big Data, czy internetu rzeczy. Biznesem, który dzięki VR i AR nabiera większej prędkoœci, jest motoryzacja. Dzięki goglom HoloLens od Microsoft pišty bieg włšczyła marka Ford. Projektanci aut mogš zwizualizować projekt, zanim zmaterializujš go w formie modelu. Dotychczas ulepszanie projektu obarczone było praco- i kosztochłonnym procesem. To wprowadza do branży nieznany wczeœniej potencjał szybkiego reagowania na zmianę. Inwestycje w VR i AR znajdujš się na liœcie priorytetów Microsoft. Majš one ogromny potencjał zmiany modeli biznesowych i usprawnienia procesów wewnštrz organizacji. Ograniczeniem będzie jedynie wyobraŸnia.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL