Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Telekomunikacja i IT

Jest projekt ustawy o internecie dla szkół: 1,66 mld zł w 10 lat

Fotorzepa/Danuta Matloch
1 listopada 2017 roku, z wyjštkiem jednego punktu, wejœć ma w życie Ustawa o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, której projekt przedstawiło dziœ Ministerstwo Cyfryzacji.

O tym, że projekt zakładajšcy, że szkoły w Polsce dostanš od państwa szybki internet od 100 Mb/s w górę, a usługę œwiadczyć będzie NASK  jest przygotowywany wiadomo było od dawna. Dziœ poznaliœmy szczegółowe propozycje MC w tej kwestii.

Resort zakłada, że szkoły nie będš płacić za internet, chyba że zamówiš usługę szybszš niż 100 Mb/s. Wyliczył, że koszty OSE dla budżetu państwa wyniosš maksymalnie 1,66 mld zł w cišgu 10 lat. Mogš zostać obniżone do około 1,32 mld zł jeœli uda się wykorzystać w odpowiedni sposób częœć pieniędzy z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Innš dużš sumš pojawiajšcš się w projekcie sš koszty współpracy z operatorami telekomunikacyjnymi. Projekt MC przewiduje, że mali i œredni operatorzy (ISP) z tytułu współpracy z operatorem OSE uzyskajš w cišgu 10 lat około 585 mln zł.

NASK ma bowiem płacić za dostęp do istniejšcej infrastruktury operatorów, a czasem też za usługi wykonywane z jej wykorzystaniem. „Współpraca ta będzie co do zasady odpłatna, w zwišzku z czym znaczna czeœć œrodków przewidzianych na realizację ustawy trafi do tych operatorów w formie opłat. Zakłada się, że co najmniej częœć œrodków z tych opłat zostanie następnie skierowana na dalsze inwestycje w infrastrukturę telekomunikacyjnš – co ostatecznie przyczyni się do wzrostu dynamiki rozwoju PKB" – zapewnia MC.

Na wniosek NASK operator będzie miał 14 dni na przedstawienie mu oferty. Jeœli strony się nie porozumiejš, umowę między nimi może zastšpić decyzja Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Do zadań operatora OSE należeć ma:

*  przygotowanie publicznej sieci telekomunikacyjnej (...), w sposób umożliwiajšcy œwiadczenie z jej wykorzystaniem usług, jej eksploatację, w tym usuwanie awarii, utrzymanie, modernizację oraz nadzór nad jej funkcjonowaniem;
* œwiadczenie szkołom usług dostępu do szerokopasmowego Internetu wraz z usługami
bezpieczeństwa teleinformatycznego, obejmujšcymi w szczególnoœci ochronę przed
szkodliwym oprogramowaniem oraz monitorowanie zagrożeń i bezpieczeństwa
sieciowego;
* promowanie zasad bezpiecznego korzystania z technologii cyfrowych;
* tworzenie i udostępnianie narzędzi informatycznych wspomagajšcych korzystanie z
technologii cyfrowych w procesie kształcenia.

W ustawie można znaleŸć zapisy dotyczšce regionalnych sieci szerokopasmowych (RSS-ów).

Ustawa przewiduje bowiem, że "operator OSE może nabywać prawa do infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych, w szczególnoœci do elementów infrastruktury wchodzšcych w skład regionalnych sieci szerokopasmowych". Nabycie to ma być nieodpłatne, ale regulowane przez umowę.  W innym punkcie czytamy natomiast, że ta częœć infrastruktury RSS-ów, którš NASK będzie wykorzystywać na potrzeby OSE  zostanie zwolniona z opłat za korzystanie z tzw. pasa drogi.

Szkoła będzie mogła skorzystać z innego łšcza niż OSE, ale - od 2021 roku - placówka taka będzie musiała zadbać sama o łšcze o przepływnoœci nie mniejszej niż 100 Mb/s oraz usługi bezpieczeństwa. Taki obowišzek przewiduje nowelizowane ustawš o OSE prawo oœwiatowe.

Jeden z końcowych artykułów ustawy o OSE precyzuje limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie zadań wynikajšcych z ustawy, czyli w praktyce dotację dla NASK: w 2018 r. - 74 mln zł, w 2019 r. - 238 mln zł, w 2020 r. - 201 mln zł, a w latach 2021-2027 po 164 mln zł.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL