Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œwiat

Były premier Węgier: Orbán nie jest pewny zwycięstwa

Gordon Bajnai był ostatnim premierem Węgier przed przejęciem władzy przez Fidesz w 2010 r.
shutterstock
Jeœli opozycja się zjednoczy, może wygrać wybory 8 kwietnia – uważa były premier Gordon Bajnai.

Rzeczpospolita: Pod koniec lutego Fidesz niespodziewanie przegrał wybory uzupełniajšce w jednym ze swoich bastionów, Hodmezovasarhely. W wyborach parlamentarnych 8 kwietnia Viktor Orbán może po raz pierwszy od oœmiu lat stracić władzę?

Gordon Bajnai: W Hodmezovasarhely zjednoczona opozycja dostała 57 proc. głosów wobec 41 proc. dla Fideszu. To było wielkie zaskoczenie dla partii rzšdzšcej. Po dojœciu do władzy Orbán zmienił ordynację wyborczš tak, że wymusza ona dziœ powstanie systemu dwupartyjnego, jak w Wielkiej Brytanii. Aby wygrać, opozycja musiałaby się zjednoczyć, co w skali kraju jeszcze nie nastšpiło. Kluczowe będš więc nadchodzšce trzy tygodnie, musi w tym czasie musi dojœć do jak największej liczby umów o powołaniu wspólnego frontu przeciw Fideszowi, przynajmniej na poziomie lokalnym. Ten proces się zaczšł, ale daleko jeszcze do pełnego sukcesu. Jeœli się uda, będzie to z całš pewnoœciš wyzwanie, którego Fidesz się nie spodziewał. Orbán liczy, że opozycja po raz kolejny będzie w tych wyborach podzielona. Porażka Fideszu wcišż jest mało prawdopodobna, ale nie jest już niemożliwa.

Ryzyko utraty władzy przez Orbána wynika tylko z taktyki opozycji czy sš też powody głębsze, zmęczenie oœmioma latami rzšdów Fideszu?

Przytłaczajšcš większoœć Węgrów, około 70 proc. społeczeństwa, wspiera integrację europejskš, widzi swój kraj w Unii. Narasta więc napięcie między tym poczuciem przynależnoœci do zjednoczonej Europy a propagandš władz, doœwiadczeniem dnia codziennego. W pewnym momencie w oczach wielu Węgrów ta propaganda może więc przestać być wiarygodna. Starsze pokolenie Węgrów pamięta podobnš sytuację z lat 70. i 80. XX wieku, z czasów schyłku komunizmu. Z wielu analiz wynika, że ludzie wokół Orbána kontrolujš od 200 do 500 różnych mediów, właœciwie wszystkie œrodki masowego przekazu poza jednš stacjš telewizyjnš, kilkoma portalami internetowymi.

Gdy w 2010 r. Orbán przytłaczajšcš większoœciš wygrał wybory, ludzie nie zdawali sobie z tego sprawy?

Znany brytyjsko-niemiecki socjolog sir Ralf Dahrendorf powiedział kiedyœ, że zmiana ustroju politycznego zajmuje szeœć miesięcy, systemu gospodarczego – szeœć lat, ale zmiana nastawienia społeczeństwa – 60 lat. My mamy za sobš 30 lat transformacji, jesteœmy w połowie drogi. Patrzšc do tyłu, można więc powiedzieć, że te wstrzšsy sš czymœ naturalnym. Ale trzeba też przyznać, że zrobiliœmy błšd, pozwalajšc, aby znaczna częœć społeczeństwa odczuła, że straciła na tych przemianach.

To był główny powód historycznej porażki lewicy w 2010 r., gdy stał pan na czele rzšdu?

Tš porażkę tłumaczę trzema czynnikami. Po pierwsze, lewica straciła wiarygodnoœć, bo chciała, aby kraj rozwijał się zbyt szybko, żył ponad swoje możliwoœci. Drugim powodem było strategia zaciskania pasa, którš musieliœmy wprowadzić już w 2006 r. z powodu wysokiego zadłużenia kraju. I wreszcie korupcja, która była relatywnie wysoka, ale która dziœ za sprawš Fideszu jest o wiele wyższa.

Bruksela nie potrafiła skutecznie przeciwstawić się polityce Orbána. Dlaczego?

Warunki polityczne przystšpienia do Unii, tzw. kryteria kopenhaskie, sš bardzo wymagajšce. Ale kiedy już dany kraj należy do Unii i zaczyna te kryteria podważać, Unia nie ma narzędzi, aby na to zareagować. Nikt się po prostu nie spodziewał, że do czegoœ takiego dojdzie. Komisja Europejska może zaœ działać tylko na podstawie istniejšcego prawa. Oczywiœcie to prawo może być zmienione przez Radę UE i Parlament Europejski, ale to też nie jest łatwe. Przecież rzšdy na Węgrzech i w Polsce zostały wybrane w sposób demokratyczny. Dodatkowo solidarnoœć grup politycznych w Parlamencie Europejskim jest bardzo silna (Fidesz należy do Europejskiej Partii Ludowej – red.).

W czerwcu Niemcy i Francja majš przedstawić mapę drogowš głębokiej reformy strefy euro, pogłębienia integracji. To może doprowadzić do wypchnięcia krajów Europy Œrodkowej na margines Unii?

Doœwiadczenie z brexitem jest tu pouczajšce. Aby utrzymać się u władzy, politycy zawsze potrzebujš łatwego celu do atakowania. Bruksela znakomicie się do tego nadaje, bo nie jest organem politycznym, nie odpowiada. Większoœć mieszkańców krajów naszego regionu nie ma poczucia, że Unia jest odpowiedzialna za kłopoty, jakie nas spotykajš. Jednak jak pokazuje Wielka Brytania, zrzucanie przez lata winy na Brukselę może w końcu doprowadzić do fatalnych skutków. Emmanuel Macron jest zwolennikiem Europy dwóch prędkoœci, natomiast szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker i kanclerz Angela Merkel uważajš, że należy zachować jednoœć całej Wspólnoty, ale pod warunkiem, że wszyscy biorš udział w procesie integracji. Jednak może się okazać, że żadna z tych opcji nie jest dla rzšdów w Europie Œrodkowej atrakcyjna.

Populiœci zdobywajš coraz większe wpływy nie tylko w Europie Œrodkowej, ale w całej Wspólnocie czego najnowszym przykładem sš Włochy. Jak uratować ideę integracji?

Ludzie oczekujš od Unii czegoœ innego, niż w przeszłoœci. Poczštkowo chodziło o zapobieżenie kolejnej wojnie, potem budowie modelu państwa socjalnego. W latach 90. XX wieku głównym celem było poszerzenie Unii na Wschód. Dziœ najważniejsza wydaje się ochrona przed niespodziewanymi efektami globalizacji. Przywołam nieco starsze statystyki: w latach 2005–2010 dochód narodowy całej Wspólnoty zwiększył się o 2 proc., USA o 4,5 proc., Indii o 27 proc., Chin zaœ o 45 proc. Jeœli więc Unia się nie umocni, nie utrzyma dobrej koniunktury, zostanie zdominowana przez innych, œwiatowych graczy.

To oznacza koniecznoœć budowy europejskiego superpaństwa?

Nie wierzę, aby kiedykolwiek powstały Stany Zjednoczone Europy, tożsamoœć krajów Europy jest zbyt silna. Ale na pewno konieczne będzie przekazanie większych prerogatyw na szczebel unijny.

W jakich obszarach?

Europa zawsze rozwijała się od kryzysu do kryzysu. Mówiła w wielu dziedzinach „A", ale powiedzenie „B" przychodziło jej już znacznie trudniej. Powołano euro, unię walutowš, bo tego chcieli ludzie, to było łatwe. Jednak utworzenie unii fiskalnej, co jest logicznym następstwem stworzenia wspólnej waluty, napotyka na wielkie opory, bo tu chodzi o samo sedno suwerennoœci narodowej. Teraz jednak rozpocznš się w tej sprawie bardzo intensywne negocjacje między Macronem i Merkel. Nie ma kraju, który bardziej skorzystał na unii walutowej niż Niemcy, których eksport przy silnej marce przestałby być konkurencyjny. Dlatego Berlin powinien pójœć w tej sprawie na ustępstwa. Podobnie z Schengen: zniesiono kontrole na granicach wewnętrznych, to się również ludziom bardzo podoba, ale nie utworzono wspólnego systemu kontroli granic zewnętrznych oraz wspólnej polityki migracyjnej. USA, w których mieszka 320 mln osób, co roku przyjmujš 600–800 tys. imigrantów, Unia więc ze swoimi 450 mln mieszkańców też może przyjmować podobnš liczbę przyjezdnych, ale pod warunkiem, że to będzie prowadzone zgodnie z jasnymi kryteriami. I wreszcie Unia powołała wspólnš politykę handlowš, ale już nie obronnš, co wobec zagrożenia ze strony Rosji, niestabilnoœci w Afryce i na Bliskim Wschodzie oraz narastajšcych napięć z Amerykš Donalda Trumpa jest konieczne. Wreszcie muszš powstać koncerny na skalę Unii, bo tylko takie będš w stanie konkurować z potentatami z Chin, Indii, USA. W tym celu musimy jednak dokończyć budowę jednolitego rynku w usługach, energetyce czy na rynku cyfrowym. Tu zostało jeszcze dużo do zrobienia.

—rozmawiał Jędrzej Bielecki

Gordon Bajnai był w Warszawie na zaproszenie Instytutu Spraw Publicznych

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL