Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œwiat

Laurent Bigorgne: Macron – ostatnia szansa Unii

AFP
Niemcy nie majš rzšdu, Londyn pogršża brexit, Włochami mogš rzšdzić populiœci, a Hiszpanii grozi rozpad. Tylko Francja może przewodzić Europie?

Rzeczpospolita: Emmanuel Macron to najwybitniejszy przywódca Europy, powołany do odbudowy wielkoœci Francji i uratowania Unii czy raczej polityk z przypadku, który jak wielu innych jedynie wykorzystał upadek dawnego układu władzy?

Laurent Bigorgne, dyrektor prestiżowego Instytutu Montaigne'a, współautor programu wyborczego prezydenta: Jedno i drugie. Politykiem został dopiero na przełomie 2014–2015 roku, gdy François Hollande mianował go ministrem finansów. Ale wówczas potrafił bardzo szybko wykorzystać zupełnie wyjštkowe okolicznoœci, gdy z jednej strony załamywał się układ polityczny powstały po przejęciu władzy przez Hollande'a w 2012 r., a z drugiej strony tonęła prawica, której kandydat François Fillon, choć umoczony w afery korupcyjne, uparł się, że nie zrezygnuje z walki o prezydenturę. Podjšł ogromne ryzyko i zgarnšł wielkš nagrodę.

Bez Macrona Francja wpadłaby w objęcia populistów, jak Wielka Brytania i Ameryka?

To nie jest wyłšczna zasługa Macrona. Francja przeszła przez horror nazistowskiej okupacji, której nie zaznali ani Amerykanie, ani Brytyjczycy. Populizm przybrał zaœ we Francji głównie twarz Frontu Narodowego, zachował pewne, nawet jeœli marginalne, powišzania z nazizmem Hitlera i znacznie silniejsze z Francjš Petaine'a. To odwiodło wielu Francuzów od głosowania na Marine Le Pen, tym bardziej że tradycyjnie najczęœciej do urn idš u nas osoby starsze, które same przeżyły okupację lub pamiętajš o niej z opowieœci rodzinnych. Ale ci wyborcy będš oczywiœcie znikać: majš 70–80 lat.

Hollande odszedł w niesławie, bo przegrał walkę z bezrobociem. Jeœli Macron jej nie wygra, w 2022 r. fala populizmu zaleje Francję?

Nie ma tu automatyzmu, bo na razie brakuje populistycznego przywódcy, który pocišgnšłby większoœć wyborców. Mówiliœmy o ograniczeniach Le Pen. Na upadku Hollande'a i Partii Socjalistycznej skorzystał też drugi przywódca populistyczny, Jean-Luc Melenchon. Ale 20 proc. głosów, jakie zdobył w 2017 r., to maksimum, co mógł osišgnšć. To jest kandydat, który polaryzuje, a nie jednoczy. Przycišgnšł głosy urzędników, podczas gdy Macron zdobył postępowych wyborców Partii Socjalistycznej.

W Polsce liberałowie przegrali wybory w 2015 r. bo nie potrafili przekonać wyborców, że majš jakiœ pomysł na kraj a nie tylko reagujš na okolicznoœci. Macron ma takš całoœciowš wizję przebudowy Francji?

Znowu: jest tu i jedno, i drugie. Bo z jednej strony Macron jak mało kto zdaje sobie sprawę z wyzwania, jakim jest rewolucja cyfrowa, walka z ociepleniem klimatu, globalizacja. I jednoczeœnie jest bardzo proeuropejski. Ale z drugiej strony, wychodzšc od tych wyzwań, stara się przebudować Francję. Temu majš służyć reformy. Po to chce przebudować model gospodarczy i socjalny, po to też staje przeciw Ameryce, a po stronie krajów, które chcš powstrzymać ocieplenie klimatu. Po to również inicjuje rewolucję europejskš i chce pchnšć do przodu integrację, co wreszcie zmusi Niemcy do okreœlenia się. Ale aby to wszystko osišgnšć, Francja musi odzyskać dobrš kondycję. Taka jest logika działania Macrona.

Do tego Francuzi nie muszš przejœć przez „szokowš terapię", zrzucić ciężar państwa socjalnego, jak to zrobili Brytyjczycy, Hiszpanie, Niemcy, a dużo wczeœniej Polacy? Tak uważał Fillon.

Owszem, Niemcy przeprowadzili terapię szokowš, ale to im zajęło dziesięć lat. I pomogło im w tym wprowadzenie euro, które jest słabszš walutš w stosunku do marki. Mieliœmy więc efekt dewaluacji, który bardzo pomógł rozpędzić niemieckš gospodarkę. Ponadto negocjacje socjalne sš w Niemczech o wiele łatwiejsze niż we Francji – to umożliwiło reformę rynku pracy, ustawy Hartza. I wreszcie zjednoczenie, które okazało się wielkim paliwem dla rozwoju kraju. Mamy więc wyjštkowy kontekst historyczny.

Dobrze, na przebudowę kraju potrzeba dziesięć lat. Macron planuje tak daleko do przodu?

Uważam, że tak. Zaczšł od reformy rynku pracy poprzez dekrety. Po raz pierwszy od lat przeforsował także budżet z deficytem mniejszym niż 3 proc. PKB, choć nawet kanclerz była gotowa tu ustšpić. Zrobił tak właœnie w imię tej dalekosiężnej wizji przebudowy Francji i Unii, ale także, aby nie osłabiać pozycji negocjacyjnej względem Merkel.

Jakie sš dalsze etapy tej przebudowy?

Macron już je ogłosił: reforma szkoleń zawodowych i œwiadczeń dla bezrobotnych. Mamy więc łšcznie przebudowę trzech filarów systemu socjalnego kraju – tak, jak to było z reformami Hartza.

Zgoda, tylko w Niemczech sektor publiczny to 44 proc. PKB, podczas gdy we Francji – 57 proc. Bez masowych cięć wydatków socjalnych da się postawić kraj na nogi?

Cięcia sš konieczne, bo inaczej nikt nie uwierzy, że trwale zostały ograniczone podatki od zysków kapitałowych i zysków przedsiębiorstwa, a także wydatków konsumpcyjnych. Ale nie wiem, czy aż o kilkanaœcie punktów procentowych...

A Macron to wie?

On rozumuje w kategoriach tych dziesięciu lat, zakłada, że wygra wybory w 2022 r. I stawia sobie pytanie: w jakim stanie pozostawię Francję? Niewštpliwie chce, abyœmy wrócili do wydatków publicznych na poziomie 50–52 proc. PKB, pięć punktów procentowych mniej niż obecnie – ogromna zmiana! Właœnie dlatego powołał zespół dla opracowania długoterminowej przebudowy finansów publicznych Cap '22, do którego należę. Macron chce, abyœmy przedstawili plan poważnych cięć we wszystkich wielkich obszarach działania państwa, a także zasadniczej poprawy skutecznoœci tych działań. W marcu zostanš ogłoszone konkretne decyzje. Ale przecież już od długiego czasu mamy zapowiedzi Macrona cięć wydatków państwa. Latem ub.r., nie bez pewnej niezręcznoœci, sprzeciwił się utrzymaniu dotychczasowej struktury wydatków armii. Ostrzegł też, że sposób, w jaki do tej pory były finansowane media publiczne, skończył się. Zapowiedział ograniczenie etatów w sektorze prywatnym wspieranych przez państwo, wstrzymanie dotychczasowej polityki budownictwa socjalnego, ukrócenie rozpasania samorzšdów – to wszystko sš bardzo jasne deklaracje wobec grup społecznych, które do tej pory twardo sprzeciwiały się zmianom.

W przeszłoœci w takich sytuacjach Francuzi wychodzili na ulicę. Dziœ nic takiego się nie dzieje. Społeczeństwo dojrzało, zrozumiało, że zmiany sš konieczne, pogodziło się z losem?

Nie ma oporu z dwóch powodów. Przede wszystkim dziœ we Francji brak organizacji o wystarczajšco mocnej strukturze, aby zdyskontować niezadowolenie społeczne.

A radykalny zwišzek zawodowy CGT?

Tego nie potrafi ani CGT, ani Republikanie (główna partia opozycyjna – red.), którzy chcš się odnaleŸć w ultrakonserwatyzmie bliskim w niektórych sprawach PiS-owi. Ale jest też drugi powód: społeczeństwo jest zagubione, zastanawia się, jak odnieœć się do tych zmian. Połowa Francuzów wspiera zresztš Macrona.

Kto?

To sš w znacznym stopniu osoby starsze, emeryci.

Bo żyje im się dobrze?

Pytał pan, czy Macron jest zdeterminowany przebudować kraj? Żadna grupa społeczna nie głosowała w takim stopniu na niego jak emeryci. Ale mimo to ostrzegł ich, że muszš liczyć się z cięciami, że układ społeczny, który pozwalał na wysokie zabezpieczenia dla osób starszych, nie jest już możliwy, bo młodzi, aktywni zawodowo zarabiajš za mało. Nigdy nie słyszałem, aby francuski polityk powiedział coœ takiego! Już teraz emeryci ponoszš zresztš znacznš częœć kosztów reform.

Wzorem dla Macrona jest Dania, model flexicurity, w którym łatwo zwolnić pracownika, ale każdy ma zabezpieczenia socjalne?

Tak. Macron już wprowadził „flexi"– elastycznoœć rynku pracy. Teraz pozostaje wprowadzić „security". Tej dialektyki brakowało w programie Fillona. Tam wszystko było wyrzeczeniem. A ludziom trzeba coœ obiecać za koszty reform. Inaczej się nie uda.

A może Macron ma odwagę przyznać, że wszechobecne od kardynała Richelieu państwo jest nie do utrzymania w globalnym œwiecie?

Tak tego nie widzę. Macron raczej ma odwagę powiedzieć wielu grupom społecznym: gadanie się skończyło, jeœli teraz się nie zmienimy, wpadniemy w ogromne bagno. Ale on na razie odrzuca metodę działania żyrondystów (stronnictwo w okresie Wielkiej Rewolucji Francuskiej dšżšce do powołania liberalnej monarchii parlamentarnej – red.). Rozwišzanie problemów bierze na siebie. Chce, aby to władza centralna rozwišzywała problemy, aby była silna, zdeterminowana. Dopiero w następnym etapie będzie szukał sojuszników w społeczeństwie obywatelskim, samorzšdach.

Macron to nie jest po prostu narcyz, który chce stale być gwiazdš, oœrodkiem show, jak wówczas gdy przyjmował Putina w Wersalu, odbierał defiladę na Polach Elizejskich z Trumpem, zasiadał za sterami myœliwca...

To bardzo trudno ocenić. Przyznam od razu: jestem jego przyjacielem. Ale nie chodzi o to, aby go bronić. On jest po prostu niewolnikiem V Republiki, w której prezydent jest w œrodku systemu politycznego.

I Macron nie zmieni systemu, który od François Mitterranda nie wypromował wybitnych prezydentów i przyczynił się do paraliżu zmian?

Macron nie zmieni V Republiki! To system, który przecież wyniósł jego samego, bo prowadzi do personalizacji władzy. Ludzie głosowali na Macrona, zaryzykowali, założyli, że odnajdš się w młodym człowieku niemajšcym nawet 40 lat, który trochę lubi działać na pokaz. Ale ta personalizacja władzy była też konieczna z powodu pustki, jaka powstała po załamaniu się partii politycznych.

Prezydent chce zwolnić tylko 120 tys. z 5,5 mln dożywotników funkcjonariuszy. To prawie nic.

Zgoda: to nie wystarczy. Ale musimy przyzwyczaić się do działania na długš metę, tego tu nikt nie robił od dawna. Macron nie może zrobić wszystkiego naraz. Najpierw musi przebudować rynek pracy, potem ograniczyć wydatki publiczne, a dopiero w trzecim etapie będzie na serio reformował państwo.

Macron chce budowy Europy wielu prędkoœci? W Polsce wielu się tego obawia...

My też bardzo się boimy Polski! Ale co do Macrona: odważył się wpisać Europę w sam œrodek swojego programu. Czeka teraz, aż Niemcy wreszcie się zorganizujš. Sam nie zdecyduje, jaka będzie jutro Europa. Ale jego wizja, i to stanowi wyzwanie dla Polski, to wzmocnienie unii walutowej.

Aby działała czy jako wstęp do budowy Europy federalnej?

To jedno i to samo: im bardziej będziemy wzmacniali strefę euro, tym więcej uprawnień przekażemy Brukseli, w szczególnoœci uprawnień budżetowych.

Niemcy nigdy nie zgodzš się na Unię transferowš...

Ale jednoczeœnie chcš większej stabilnoœci, bezpieczeństwa. I korzystajš z ogromnych przywilejów w strefie euro. Podstawš ich gospodarki jest handel wewnštrz Unii. W pewnym momencie będš musieli się z tego wytłumaczyć.

Deal z Berlinem jest więc taki: Francja w cišgu pięciu lat przeprowadzi reformy, pokaże, że jest poważna, a Niemcy zgodzš się na przebudowę Unii?

To pójdzie znacznie szybciej. Reformy się już zaczęły. Niemcy to widzš, już wiedzš, że na Macronie można polegać, że robi, co zapowiada. Teraz ruch należy do Berlina.

I Francja, kraj o tak silnej tożsamoœci, odda Brukseli prowadzenie polityki gospodarczej?

Ależ to już zrobiliœmy! Znacznie większym wyzwaniem niż integracja strefy euro jest zbudowanie systemu prawdziwie równej polityki konkurencji. Musimy doprowadzić do harmonizacji systemów podatkowych w Unii, zmusić do przestrzegania minimalnych zasad socjalnych Holandię, Irlandię, Luksemburg, które przyznajš niezwykłe przywileje fiskalne koncernom spoza zjednoczonej Europy.

W Polsce Macron kojarzy się jednak z protekcjonizmem po zmianie dyrektywy o pracownikach delegowanych, jakš wymusił...

Francja nie ma żadnego interesu w forsowaniu protekcjonizmu. Przecież jesteœmy szóstym eksporterem œwiata, a chcemy eksportować jeszcze więcej. Osłabianie jednolitego rynku nie ma dla nas sensu i Pałac Elizejski to wie.

Francja zbuduje europejskš obronę na miejsce NATO?

Nie: akurat tu blokada Niemiec jest nie do usunięcia! NATO pozostanie gwarantem bezpieczeństwa Europy, choć wiele może też dać rozwój współpracy wojskowej Francji i Wielkiej Brytanii mimo brexitu.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL