Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œwiat

Inspirator ludobójstwa na Wołyniu to bohater Ukrainy

Roman Szuchewycz
Wikimedia Commons - public domain
Ludobójstwo na Wołyniu, w trakcie którego w 1943 r. zginęło z ršk ukraińskich nacjonalistów 100 tys. Polaków, wcišż uniemożliwia pojednanie między Warszawš a Kijowem. W wywiadzie dla “Rz” wicepremier Ukrainy odpowiedzialna za integrację europejskš Iwanna Kłympusz-Cyngadze przyznaje, że przywódca UPA odpowiedzialny za tę zbrodnię Roman Szuchewycz pozostaje dla niej bohaterem bo “zrobił bardzo dużo dla budowania ukraińskiego państwa”.

"Rzeczpospolita": Integracja to jednak nie tylko handel, inwestycje ale także, a może przede wszystkim aspekt moralny: pojednanie takich narodów jak Francuzi i Niemcy czy Polacy i Niemcy. Pani dziadek, Dmytro Kłympusz, był najbliższym współpracownikiem Romana Szuchewycza, człowieka odpowiedzialnego za œmierć przynajmniej 100 tys. Polaków w czasie Rzezi Wołyńskiej. Czy Ukraina jest gotowa stawić czoła tej tragicznej przeszłoœci?

Iwanna Kłympusz-Cyngadze: Mój dziadek działał w Ukrainie zakarpackiej, terenach, które nigdy nie należały do Polski ale do imperium austro-węgierskiego a potem Czechosłowacji. Zgadzam się – bez pojednania narodów Unii Europejskiej nie ma mowy o integracji. Ten proces rozpoczęli prezydenci Kwaœniewskiego i Kuczma, ale niestety to doœwiadczenia nie było póŸniej wystarczajšco rozwijane. Obecni prezydenci,  Duda i Poroszenko, powinni się w proces pojednania zaangażować. To musi działanie dwustronne: trzeba przebaczyć i  prosić o przebaczenie. A prawda historyczna powinna zostać ustalona przez historyków, bez nacisków politycznych bo politycy nieraz majš własne, tajne motywy działania.
 
Już po odejœciu Kuczmy jego następca, Wiktor Juszczenko uznał jednak Romana Szuchewycza bohaterem Ukrainy, jego imieniem sš nazywane ulice w wielu ukraińskich miastach...

Ukraina próbuje teraz rozliczyć się ze swojš trudnš historiš, z jej różnymi aspektami, które dopiero odkrywamy. Bardzo wiele zostało sfałszowane w szczególnoœci przez sowieckš propagandę, sowieckich historyków. Historycy muszš teraz zbadać, czy rzeczywiœcie Szuchewycz był odpowiedzialny za te straszne rzeczy czy może ktoœ inny nakładał mundur UPA i zabijał w imieniu UPA. Mieliœmy wiele takich przypadków! Musimy z wielkš ostrożnoœciš badać te sprawy.

Dla pani osobiœcie Roman Szuchewycz to bohater?

Jest bohaterem Ukrainy, takie otrzymał odznaczenie! To osoba, która zrobiła bardzo dużo dla budowania ukraińskiego państwa. Powtarzam: historycy muszš dopiero ustalić, czy Szuchewycz zrobił coœ złego innym narodom. Jeœli tak, to będziemy musieli spuœcić nasze głowy przed najbliższymi sšsiadami i przeprosić za te straszne rzeczy – o ile rzeczywiœcie zostały dokonane.

Nie jest więc pani pewna, czy RzeŸ Wołyńska rzeczywiœcie nastšpiła?

Nie powinno się o tym rozmawiać z politykami, to jest nieodpowiedzialne. Przecież mogę przeczytać jedno w jednej ksišżce a drugie – w drugiej. Powinniœmy więc powołać komisję niezależnych historyków aby rozstrzygnšć prawdę. Tylko tędy prowadzi droga do pojednania.

Cały wywiad w œrodowej “Rzeczpospolitej”

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL