Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Społeczeństwo

Łukaszewicz: Kaczyński żeruje na łzach ofiar

Forum, Krzysztof Zuczkowski
Polityka PiS do najprostsza droga do polexitu. Jako Obywatel UE nie zgadzam się na to! - mówi aktor Olgierd Łukaszewicz.

Rzeczpospolita: Kim pan jest?

Olgierd Łukaszewicz, aktor, prezes Zwišzku Artystów Scen Polskich, założyciel Fundacji My Obywatele Unii Europejskiej: Aktywistš proeuropejskim.

A nie aktorem, prezesem ZASP...

Nie! Jestem Polakiem i obywatelem Unii Europejskiej i to we mnie zwyciężyło. Nie gram żadnej roli, kogoœ kto agituje za UE. Ktoœ musiał zareagować na to, co dzieje się w Polsce.

A co się dzieje?

Prawo i Sprawiedliwoœć prowadzi niejednoznacznš politykę, wprowadzajšc Polaków w błšd i sygnalizujšc, że symbole UE można znieważyć, zlekceważyć, usunšć, nazwać flagę UE szmatš, a gdy chłopiec drze jš w Sejmie, to bić mu brawo. Można znieważyć pana Donalda Tuska, walczyć z Uniš, podważać obecnoœć Polski w UE, porównywać bycie w Unii do czasu zaborów i nikt ma nie reagować? 20 wrzeœnia PiS zorganizowało w Belwederze konferencję na temat tradycji i przyszłoœci polskiego teatru. Inaugurujšcy debatę intelektualista Antoni Libera powiedział, że Unii udało się to, co nie udało się Adolfowi Hitlerowi. W Katowicach narodowcy wieszajš na szubienicach podobizny europosłów.

„Zdrajców" – jak twierdzili.

Nazywajšc ich zdrajcami narodowymi. To przebrało miarę moich emocji! Nie spalę się jak szary człowiek przed Pałacem Kultury i Nauki, który biedny nie rozumiał, że żyjemy w epoce show. Żadna ofiara indywidualna i poœwięcenie nie sš dostrzegane. Nie robiš wrażenia.

To był impuls?

Wtedy zrozumiałem, że muszę wzišć sprawy w swoje ręce i powołać Fundację My Obywatele Unii Europejskiej im. Wojciecha Jastrzębowskiego. Dzięki NCK, ja z aktorami z ZASP w 2016 roku 9 lipca w czasie trwania szczytu NATO doprowadziłem do publicznej prezentacji XIX-wiecznej wizji Jastrzębowskiego, wspólnej zintegrowanej Europy. Co najmniej siedem elementów, idei, które tam sš, spełniło się w UE.

„Targowica" – powiedzieliby niektórzy...

To jest mój protest! Proszę mnie nie wypuszczać w œwiat PiS i PO. Nie przynależę do nich. Dzielę œwiat na tych, którzy chcš nas wyprowadzić w UE, i tych, którzy chcš, żebyœmy w niej pozostali. Jeżeli jest obłudna polityka PiS, to trzeba jš skompromitować i to pokazać. To nie jest tylko moje spostrzeżenie. O tym mówi również raport PAN pod redakcjš prof. Jerzego Wilkina. PiS jest wrogo nastawiony do Unii, dezawuuje jš, manipuluje przekazem, wykorzystuje media rzšdowe do walki z niš. Polityka PiS to najprostsza droga do polexitu. Jako Obywatel UE nie zgadzam się na to!

Rzšdzšcy zaprzeczajš, żeby chcieli polexitu.

Rzšd wprowadza zamęt i podsyca nastroje antyunijne. Unia i jej organy majš wprawo interweniować, kiedy w Polsce łamie się demokratyczne zasady, kiedy niszczy się wartoœci, na które się zgodziliœmy, przystępujšc do UE. Mówię o uzależnieniu Trybunału Konstytucyjnego od polityków, upolitycznieniu sšdownictwa, zachwianiu trójpodziałem władzy, deptaniu konstytucji, niszczeniu praworzšdnoœci.

Jaka jest pana rola?

Widzę się w takiej roli, jakš w PRL spełniały Komitety Obywatelskie. Potrzebni sš tylko ludzie, obywatele, którzy muszš się obudzić. Przedstawianie UE jako dojnej krowy, z której można brać tylko pienišdze, na czele z o. Rydzykiem atakować UE kłamstwami i pomówieniami, wymaga naszej wielkiej pracy. Instytucje unijne to nasze instytucje. Polska jest częœciš Unii Europejskiej.

Ale Polacy chcš być w UE, co pokazujš sondaże.

Powiedziałem dyrektorowi Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Markowi Prawdzie, że nie wierzę w wynik barometru społecznego wskazujšcego, że 80 proc. Polaków chce przynależnoœci Polski do UE. Nasze zakotwiczenie w UE jest bardzo płytkie. Większoœć Polaków nie rozumie, na co się zgodziła, głosujšc za przystšpieniem. Unia to nie tylko pienišdze i wolnoœć przemieszczania się, ale również wartoœci, prawa i obowišzki. Rozumie to doskonale Jarosław Kaczyński, który przy pomocy swoich polityków szczuje Polaków na UE. Mówiš, że Unia kradnie nam kulturę, proponuje multikulti, że jesteœmy skolonizowani, nie ma rozwoju. Trzeba to odkłamywać.

I tu widzi pan swojš rolę?

Jeżdżę po Polsce. Do 9 maja mam 20 spotkań w całej Polsce. Już odbyłem kilka. One odbywajš się w różnej formie. Pierwszy tekst na Facebooku napisałem wieczorem w drugi dzień œwišt Bożego Narodzenia. Napisałem, że słowo „solidarnoœć" jest tak wywracane na wszystkie strony, że dziœ jest ono już czystym frazesem. Jeżeli my się odwołujemy do art. 2 traktatu unijnego, gdzie słowo solidarnoœć jest wartoœciš, to nie wiadomo już, kto wobec kogo ma być lojalny i solidarny. Lojalnoœć z solidarnoœciš mylimy. Jesteœmy nielojalni wobec tych, z którymi podpisaliœmy traktaty europejskie. Bierzemy swoje i spieprzamy.

Aktor będzie mobilizował Polaków do prounijnych postaw?

Aktor jest od poruszania emocji. Od poruszania serc. Od budzenia. Tak jak Polacy w 1919 roku dziękowali Stanom Zjednoczonym, tak my dzisiaj musimy podziękować Unii Europejskiej. Zrobiłem w internecie stronę dziekujeciunio.pl. Polacy powinni być wdzięczni UE za solidarnoœć i wsparcie. Solidarnoœć z UE to nie tylko fundusze, to także wpływ na rozwój demokracji i praworzšdnoœci w naszym kraju. W historii Polski sš trzy najważniejsze wydarzenia: chrzest Polski, unia polsko-litewska i wejœcie Polski do Unii Europejskiej.

Po co to panu?

Robię to dla wnuków. Trzeba wyjœć poza własnš œmierć. Nasi przodkowie zdecydowali, że mamy być spichlerzem Europy, krajem zacofanym, a dzięki UE staliœmy się ponownie krajem kwitnšcym, jak w dobie Jagiellonów. Szymborska mówiła: spójrzmy na siebie z gwiazd. Dziœ œwiat drży w posadach, kiedy Putin na nowo grozi gwiezdnymi wojnami. Robi się niebezpiecznie. Mam pretensje do 40-latków. Jako 71-letni dziadek pamiętam emocje z czasów przekształcania Polski, a dzisiaj mam wrażenie, że 40-latkowie nasycili się wolnoœciš, sklepami, jeżdżeniem po œwiecie i nic już im nie jest potrzebne.

Nie upolitycznia pan ZASP?

Wzniecanie odpowiedzialnoœci za UE poœród obywateli nie jest politykš. Polityka to jest dšżenie do władzy. Ja do władzy nie dšżę. Nie zamierzam kandydować w żadnych wyborach, wstępować do partii. Jedyne, czego chcę, to tego, żeby Polska nie wyszła z UE i mocnej się w niej zakorzeniła w dobrych relacjach z sojusznikami. Jesteœmy za UE odpowiedzialni i mamy obowišzek prowadzić dialog. Raport œrodowiska naukowego PAN alarmuje, że powstały w kraju zjawiska naruszania wartoœci europejskich i podważania fundamentów, na których opiera się funkcjonowanie UE. Mówi się w nim także, że nadrzędna strategia rzšdzšcych, choć nieoficjalna, ukierunkowana jest na polexit, a antyueuropejska retoryka będzie zmniejszać poparcie dla członkostwa w UE. PiS musi się zdeklarować: czy chce wyjœcia Polski z UE?

Politycy PiS mówiš, że nie, że chcš mieć większy wpływ na UE. Prezes Kaczyński chciał nawet nowego traktatu dla UE.

Pan Kaczyński nie rozumie Unii. Chce Europy państw narodowych, powišzanych jakimiœ umowami. Chce Polski jako zaœcianka UE. Pan Kaczyński nie wyjeżdża poza Polskę. Nie zna Europy. Nie zna UE. Nie potrafi myœleć kategoriami europejskimi.

Wydaje mu się, że Piłsudski by go dzisiaj poparł. Nie sšdzę. Dzisiaj Piłsudski popierałby UE, wzmacnianie Polski, poparłby mojš fundację. Piłsudski był za silnš Polskš, znał języki, Kaczyński nie tylko nie zna języków, ale jego polityka prowadzi do osamotnienia i osłabienia Polski.

To Grzegorz Schetyna, nie Jarosław Kaczyński, mówił o potrzebie referendum nt. Polski w UE.

Mam wiele zastrzeżeń do przewodniczšcego PO. Jest nieprzekonujšcym aktorem. Niech przyjrzy się sobie, swojemu wizerunkowi. Czy ten aktor ma szansę na scenie ze swojš charyzmš? Odsyłajš go do szkoły charyzmy. Ja również go odsyłam.

Nie każdy lider musi mieć charyzmę.

Co mówił trener Górski? Chłopcy, grać! Nie widzę, żeby Platforma grała. Potrzebny jest inny lider opozycji. Patrzšc na PO, jestem zasmucony jak wielu Polaków. Tam sš problemy komunikacyjne. Ale nie chcę mówić o PO.

Nie współpracuje pan z opozycjš?

Nie podczepiam się pod żadnš partię. Wszystko robię na swój koszt. Zainwestowałem 15 tys. złotych, za pozwoleniem żony, w Fundację. Jestem polskim patriotš i biję się o bezpiecznš Polskę i dobrš przyszłoœć dla naszych wnuków. Pan Kaczyński nie ma pomysłu na przyszłoœć. On tylko bełta w przeszłoœci, żerujšc na łzach i żalach ofiar przeszłoœci.

A nie wykracza pan poza rolę aktora?

Pan chce mnie wpisać w rolę homo politicusa, którym nie jestem i nie chcę być. Dziesięć lat byłem prezesem ZASP. Teraz wychodzę w pole jako lobbysta unijny. Gdybym chciał być politykiem, a nie chcę, to bym postulował rozdział funkcji ministra od posła. Starałbym się przerwać konkurencję między prezydentem a premierem, która mogła doprowadzić do katastrofy smoleńskiej. Krzywdzšce było również przyrównywanie prezydenta Komorowskiego przez pana Tuska do żyrandola. Z prezydenta uczyniłbym „monarchę". Strażnika majestatu Rzeczypospolitej. Mógłby wetować ustawy ale nie konkurowałaby z ministrami.

Należy zmienić konstytucję?

Tragediš naszš jest to, że nie możemy przyznać antyunijnym politykom prawa do zmian tak fundamentalnych. Nie możemy im zaufać. Dlatego trzeba robić wszystko, żeby nie pozwolić wyprowadzić Polski z UE. Znałem wszystkich premierów RP, prezydentów, dostojników koœcielnych. Prawie wszystkim uœcisnšłem dłoń. Byłem radnym dzielnicy Praga Południe, żeby tylko pomóc teatrowi. Mam naturę społecznika. Dziœ chcę dalej pomagać, ale nie tylko teatrowi. Ja jestem Obywatelem UE. Swojš misję rozkładam na dwa lata.

Będzie pan kandydował w wyborach europejskich?

W żadnych wyborach nie będę kandydował. Chcę suwerennego Instytutu Wychowania Obywateli UE. Nie chcę, żeby w Polsce zwyciężył eurosceptycyzm. Idę jak przez ciemny tunel. Znam tylko kierunek. Choćbym miał się samospalić, to uważam, że mogę się przydać jako noœnik prounijnego przesłania.

Polacy już nie chcš wychodzić na ulice, co pokazała porażka KOD.

Jest wielu poranionych po KOD. Do nich też mówię. Przebrała się miara w państwie. Dzisiaj jesteœmy jeszcze narodem wolnym, ale coraz mniej demokratycznym. Walczę o to, żeby Polska nie była krajem na marginesie UE, żebyœmy nie byli krajem drugiej prędkoœci, żebyœmy nie odgradzali się od UE. Droga Polski jest do Unii, nie od Unii. Liczę na to, że Polacy się ocknš i nie zostaniemy samotnš wyspš. Chciałbym ruchem społecznym wymusić na rzšdzšcych prounijnš postawę, żeby czuli się odpowiedzialni nie tylko za swoich wyborców, ale również za przyszłe pokolenia Polaków.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL