Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Społeczeństwo

Polityczny fortel z cudzoziemcami

Fotorzepa, Witalij Hrabar
Przybywa Ukraińców objętych ochronš międzynarodowš w Polsce. Rzšd chce pokazać, że ma „swoich" uchodŸców.

Polska zaczęła chętnie przyznawać Ukraińcom ochronę międzynarodowš. Daje ona im takie same uprawnienia jak uchodŸcom. Ma to pokazać na arenie międzynarodowej, że Polska ma swoich azylantów i dlatego nie bierze udziału w relokacji uchodŸców z obozów w Grecji i Włoch.

Kilka dni temu premier Mateusz Morawiecki udzielił wywiadu dla amerykańskiej stacji CNN. Zapytano go, dlaczego Polska zdecydowanie odmawia przyjęcia uchodŸców w ramach unijnej relokacji. Polska, obok Węgier i Danii, to jedyne państwo, które nie wypełnia unijnych postanowień z 2015 r., podjętych przez rzšd PO–PSL. – Częœć osób zdaje się zapominać, że na Ukrainie toczy się wojna i bardzo duża grupa osób napływa do Polski z rejonu Donbasu. To sš ludzie pozbawieni domów i warunków do życia, ludzie których traktujemy jak uchodŸców – więc to też jest nasz wkład – tłumaczył szef rzšdu.

Sprawdziliœmy. Po raz pierwszy od lat w ubiegłym roku odnotowano ogromny wzrost iloœci pozytywnych decyzji o przyznanie ochrony międzynarodowej dla obywateli Ukrainy. Bezterminowe prawo pobytu, pracy i rocznej pomocy finansowej od państwa otrzymało aż 276 Ukraińców – to obecnie największa grupa narodowoœciowa, która otrzymuje ochronę w Polsce. W tym roku, do 19 stycznia status ten otrzymało już 23 obywateli tego kraju.

Były to głównie osoby pochodzšce z Donbasu lub Krymu oraz należšce do grup wrażliwych tzn. rodziny z dziećmi, osoby chore lub starsze. – Większoœć z nich otrzymała ochronę uzupełniajšcš, którš nadaje się w przypadku istnienia w kraju pochodzenia cudzoziemca realnego zagrożenia dla jego zdrowia lub życia – przyznaje Jakub Dudziak, rzecznik Urzędu ds. Cudzoziemców. UchodŸca musi być w swoim kraju przeœladowany, np. z powodu rasy czy religii. W poprzednich dwóch latach takie wnioski Ukraińców masowo odrzucano, a ochronę na terytorium Polski przyznawano w wyjštkowych sytuacjach. Pokazujš to dane: w 2014 r. tylko szeœciu Ukraińców otrzymało ten status, rok póŸniej – 26 (na 2305 obywateli Ukrainy, którzy się o ochronę ubiegali), w 2016 r. – 96 (na 1306 starajšcych się).

Trend jest tym wyraŸniejszy, jeœli porówna się go do szturmujšcych granice Polski Czeczenów (obywatele Rosji). Tu tendencja jest spadkowa (w 2017 r. – 87 Rosjan otrzymało decyzje pozytywne, w 2016 r. – 90, w 2015 r. – 137). – Procedura uchodŸcza jest przez Rosjan (głównie Czeczenów) wykorzystywana w celu dalszej migracji na zachód Europy – dodaje Dudziak.

Z Ukraińcami jest inaczej – szukajš ochrony w Polsce i faktycznie chcš tu zostać. To również przemawia za tym, by udzielać im ochrony. Ukraińcy sš największš grupš cudzoziemców, pracujšcych dziœ w Polsce. W ub.r. do urzędów zgłoszono chęć zatrudnienia ponad 1,7 mln Ukraińców. W tym roku liczba ta ma być wyższa.

UchodŸcy i osoby objęte ochronš międzynarodowš w Polsce korzystajš ze œwiadczeń z pomocy społecznej na tych samych zasadach co obywatele polscy. Przysługujš im np. dopłaty do czynszu czy mediów, jeœli dochód na osobę w rodzinie jest zbyt niski. Przez rok mogš liczyć także na finansowš pomoc państwa. Otrzymujš od 606 zł do 1335 zł miesięcznie na osobę przeznaczone na żywnoœć, odzież, obuwie, œrodki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe, a także na pokrycie wydatków zwišzanych z naukš języka polskiego. Państwo opłaca im także składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Wszystkim cudzoziemcom przysługuje dostęp do szkół publicznych oraz niezbędnych pomocy dydaktycznych (podręczniki oraz wyprawki), możliwoœć bezpłatnej nauki języka polskiego i opieka medyczna. Co ważne, osoby, którym udzielono ochrony międzynarodowej, majš dostęp do rynku pracy na takich samych zasadach jak obywatele polscy (ograniczenia w tym zakresie dotyczš jedynie niektórych obszarów rynku pracy –np. administracji publicznej). Š?

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL