Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Społeczeństwo

CBOS: poglšdy prawicowe i centrowe popularniejsze wśród młodych niż lewicowe

Fotorzepa, Piotr Guzik
Poglšdy prawicowe i centrowe sš wœród osób w wieku 18 - 24 lata popularniejsze niż lewicowe – wynika z opublikowanego w czwartek badania CBOS; wiele osób wcišż nie potrafi zdeklarować się politycznie.

W ocenie CBOS, rozpowszechnione przekonanie o prawicowoœci polskiej młodzieży okazuje się "do pewnego stopnia nieaktualne".

CBOS przypomina, że w opublikowanej w paŸdzierniku 2015 r. analizie długofalowych trendów dotyczšcych identyfikacji œwiatopoglšdowej Polaków zaobserwowano gwałtowny wzrost odsetka osób o poglšdach prawicowych wœród badanych w wieku od 18 do 24 lat, osišgajšcy wartoœci wyższe niż wœród ogółu respondentów.

Wczeœniej młodzi ludzie zazwyczaj okazywali się mniej zdecydowani niż starsi Polacy – rzadziej deklarowali poglšdy zarówno prawicowe, jak i lewicowe, a częœciej "uciekali" w odpowiedzi neutralne, wybierajšc polityczne centrum, albo odmawiali okreœlenia swojego œwiatopoglšdu w tych kategoriach.

CBOS zauważa, że rosnšca popularnoœć poglšdów prawicowych wœród młodzieży obserwowano także w przeprowadzanych co kilka lat, badaniach uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych. W porównaniu z rokiem 2013, na jesieni 2016 roku zauważono istotny wzrost odsetka młodych ludzi deklarujšcych identyfikację z prawš stronš sceny politycznej.

"Te dwie tendencje, zaobserwowane wœród najmłodszych ankietowanych w próbie ogólnopolskiej oraz w badaniu przeprowadzonym w szkołach ponadgimnazjalnych, pozwoliły sformułować hipotezę o prawicowoœci młodzieży: poglšdy prawicowe miałyby trafiać na szczególnie podatny grunt wœród ludzi młodych” – przekazał CBOS, wyjaœniajšc, że zdecydowano się sprawdzić, czy ta diagnoza nadal jest aktualna.

Według CBOS, zdecydowany wzrost identyfikacji z poglšdami prawicowymi, obserwowany w latach 2014 i 2015, skończył się - w 2016 r. odsetek badanych między 18 a 24 rokiem życia okreœlajšcych swoje poglšdy jako prawicowe znów był wyraŸnie niższy niż wœród ogółu ankietowanych. "Podobnie jest – jak dotychczas – w roku bieżšcym" – podaje CBOS.

W komunikacie zaznaczono jednoczeœnie, że "oczywiœcie identyfikacja z prawicš wcišż jest znacznie częstsza niż z lewicš". Zauwazono, że jest to stała cecha polskiej polityki po 2002 roku, gdy po raz ostatni zanotowano przewagę lewicy pod tym względem.

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL