Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Wyciek z PESEL: prezesi sšdów apelacyjnych majš sprawdzić komorników

www.sxc.hu
Prezesi Sšdów Apelacyjnych zostali poproszeni o skontrolowanie, czy wystšpiły przypadki wykorzystywania przez komorników dostępu do rejestru PESEL poza postępowaniami egzekucyjnymi i w stosunku do osób niebędšcych dłużnikami.

O kontrolę poprosiło dzisiaj prezesów wszystkich Sšdów Apelacyjnych ministerstwo sprawiedliwoœci w zwišzku z informacjami o możliwoœci nieuprawnionego wykorzystania przez komorników sšdowych danych zgromadzonych w rejestrze PESEL, wskutek czego mogło dojœć do umożliwienia dostępu do danych osobom nieuprawnionym.

Kontrola ma ona wykazać, czy wystšpiły przypadki wykorzystywania przez komorników dostępu do rejestru PESEL w sposób mogšcy wskazywać na przesyłanie zapytań przez osoby nieuprawnione, poza postępowaniami egzekucyjnymi i w stosunku do osób niebędšcych dłużnikami.

W miniony pištek do prezesów Sšdów Okręgowych: w Warszawie, Poznaniu i Łodzi ministerstwo skierowało pisma z proœbš o niezwłoczne zbadanie prawidłowoœci prowadzenia biurowoœci oraz wykorzystywania dostępu do rejestru PESEL przez wskazanych przez prokuraturę komorników sšdowych. Tego samego dnia zwróciło się także do Prokuratury Okręgowej w Warszawie o udzielenie informacji co do zakresu podmiotowego i przedmiotowego prowadzonego w tej sprawie postępowania.

Zgodnie z obowišzujšcymi przepisami minister sprawiedliwoœci zawiesza komornika w czynnoœciach, jeżeli przeciwko niemu prowadzone jest postępowanie o umyœlne przestępstwo œcigane z oskarżenia publicznego lub umyœlne przestępstwo skarbowe. Poprosiliœmy zatem prokuraturę o niezwłoczne przesłanie odpisów postanowień o przedstawieniu zarzutów komornikom sšdowym, gdyby takie decyzje zostały podjęte.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego pozyskiwania i wykorzystywania przez komorników danych z bazy PESEL niezwłocznie zostanš podjęte stanowcze działania wynikajšce ze zwierzchniego nadzoru ministra sprawiedliwoœci nad działalnoœciš komorników sšdowych.

ródło: Ministerstwo Sprawiedliwoœci

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL