Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Krajowa Szkoła Sšdownictwa i Prokuratury: rośnie zainteresowanie aplikacjš sędziowskš

Przyszli sędziowie i prokuratorzy
Rzeczpospolita
O 50 proc. wzrosła w ostatnich latach liczba kandydatów na urzšd sędziowski. Będzie więcej. Powód? Majš pewny tytuł asesora bez konkursu.

Z roku na rok roœnie zainteresowanie aplikacjami prowadzonymi przez Krajowš Szkołę Sšdownictwa i Prokuratury: sędziowskš i prokuratorskš. W 2009 r. chętne do nauki w Krakowie były 1542 osoby, w 2017 r. już 2389.

– Wcale mnie to nie dziwi – mówi sędzia Marek Kucharski. I tłumaczy, że aplikacje korporacyjne sš coraz mniej atrakcyjne, trudno po nich odnaleŸć się na rynku usług prawnych. Tymczasem na aplikacjach w KSSiP można liczyć na stypendium ok. 3, 8 tys. zł i pewny poczštek kariery – asesurę.

Nie wystarczy zdać, by się dostać

Najwięcej chętnych (od lat) ukończyło Uniwersytet Jagielloński w Krakowie w 2017 r. – 235 kandydatów. Drugie miejsce zajmuje Uniwersytet Wrocławski – 232 chętnych; trzecie – Uniwersytet Œlšski w Katowicach. W ub.r. studia prawnicze ukończyło 8 tys. osób, z czego do konkursu na aplikacje sędziowskš i prokuratorskš przystšpiło 977 kandydatów– to 12,1 proc. absolwentów (w 2016 r. – 10,8 proc.). Spoœród wszystkich przystępujšcych do I etapu konkursu 1943 osoby (90,1 proc.) to absolwenci uczelni publicznych, a 69,3 proc. ukończyło studia prawnicze stacjonarne. Ponad 45 proc. wœród kandydatów stanowili absolwenci z 2017 r.

Zdecydowana większoœć piszšcych test (90,3 proc.) na dyplomie otrzymała ocenę dobrš lub wyższš. Najwięcej osób zameldowanych jest w woj. œlšskim 312 (14,4 proc. ogółu przystępujšcych), a najmniej w woj. lubuskim – 39 (1,8 proc. ogółu przystępujšcych).

Co to był za test

Konkurs na aplikacje specjalistyczne składa się z dwóch częœci: testu i pracy pisemnej (kazusów). W ub.r. do testu przystšpiły 2162 osoby. Maksymalnie zdobyć można było 150 pkt ale minister sprawiedliwoœci ustalił limit na 100 pkt. Tyle jednak nie wystarczyło, żeby się dostać do II etapu, potrzeba było 114 pkt.

Wœród pytań testowych najłatwiejsze okazało się pytanie z prawa karnego dotyczšcego stosowania konkretnej ustawy w przypadku zmiany przepisów; najtrudniejsze (zaledwie 11 proc. prawidłowych odpowiedzi) okreœlenia wartoœci lub łšcznej znacznej wartoœci mienia.

Najwięcej pytań w teœcie dotyczyło prawa cywilnego materialnego – 20,7 proc., prawa karnego wraz z wykroczeniami – 18,7 proc. oraz postępowania karnego – 12,7.

Coraz trudniej

Do II etapu konkursu zakwalifikowano 589 osób, cztery nie stawiły się na sali. Maksymalna liczba punktów do uzyskania za trzy zadania wynosi 75 pkt, œrednia uzyskanych za rozwišzanie zadania wyniosła 31,4 pkt. Najwięcej dobrych prac oddano z prawa prywatnego – 47 proc., z prawa publicznego – 40, 4 proc., a z prawa karnego – tylko 38,1 proc.

Jak wyglšdała zdawalnoœć na aplikacje specjalistyczne w 2017 r.?

Pierwsze miejsce zajšł UJ w Krakowie – 31,9 proc. zakwalifikowanych do przystępujšcych; UW – 20,7 proc.; UŒ w Katowicach – 16 proc.

Wœród aplikantów najwięcej osób pisało prace z procedury karnej – 19,2 proc. i prawa karnego – 16,7. Trzecie miejsce na liœcie popularnoœci zajęło prawo cywilne – 12,5 proc.

Na aplikacje specjalistyczne w 2017 r. przyjęto po 156 osób. Większš popularnoœciš cieszyła się aplikacja sędziowska – 59,9 proc. zdajšcych wybrało jš jako pierwszš. Ponad 90 proc. kandydatów rozpoczęło aplikacje specjalistyczne zgodnie ze swoim pierwszym wyborem.

Od marca 2017 r. aplikacja w KSSiP jest podstawowš drogš dojœcia do zawodu sędziego. Po zdanym egzaminie aplikant ma zagwarantowany etat asesora. Po nim – etat sędziego. Inne drogi dojœcia do zawodu – np. z adwokatury czy notariatu – sš traktowane uzupełniajšco.

Wynik egzaminu sędziowskiego decyduje o pierwszeństwie przyjęcia na asesurę sšdowš i wyborze sšdu, w którym będzie ona pełniona.

Jeœli nie uda się obsadzić etatów aplikantami sędziowskimi, prawo do objęcia asesury w sprawach karnych dostanš najlepsi aplikanci prokuratorscy.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL