Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Biuro Legislacyjne Kancelarii Sejmu krytycznie o nowej ustawie o KRS

Zbigniew Ziobro
PAP/Leszek Szymański
Projekt nowej ustawy o Krajowej Radzie Sšdownictwa budzi poważne wštpliwoœci konstytucyjne – alarmuje we wstępnej opinii Biuro Legislacyjne Kancelarii Sejmu.

Projekt przewiduje zmianę dotychczasowych zasad powoływania członków Krajowej Rady Sšdownictwa spoœród sędziów Sšdu Najwyższego, sšdów powszechnych, sšdów administracyjnych i sšdów wojskowych. Na podstawie nowej ustawy, Sejm ma wybierać sędziów do pełnienia funkcji członków KRS spoœród kandydatów przedstawionych przez Marszałka Sejmu.

Biuro Legislacyjne Sejmu przypomina, iż art. 187 ust. 1 Konstytucji wskazuje ilu członków KRS wybiera Sejm i Senat. - Gdyby kolejnych 15 członków KRS miało być wybieranych przez Sejm to kompetencja Sejmu do wyboru tych członków wikałaby wprost z przepisów Konstytucji tak jak ma to miejsce w przypadku wyboru 6 członków – wskazuje BL.

- Skoro Konstytucja statuuje skład KRS i wskazuje ile jej członków ma wybierać parlament to rozwišzanie proponowane przez wnioskodawców, które przewiduje wybór dodatkowych 15 członków KRS przez Sejm stoi w sprzecznoœci z art. 187 ust. 1 w zwišzku z art. 8 Konstytucji – pisze Biuro Legislacyjne.

BL ma też zastrzeżenia do wygaszenia kadencji 15 sędziów członków KRS wybranych na podstawie dotychczasowych przepisów po upływie 30 dni od dnia wejœcia ustawy w życie.

- Rozwišzanie to budzi wštpliwoœci, co do zgodnoœci z art. 187 ust. 3 Konstytucji, który stanowi, że kadencja wybranych członków KRS trwa 4 lata – pisze Biuro, które odwołuje się w tym względzie do wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt K 25/07), w którym napisano wprost "że nie przewidziano w Konstytucji możliwoœci odwołania członków KRS, wskazujšc czteroletniš ich kadencję w Radzie".

- Projekt ustawy zawiera szereg uchybień legislacyjnych wymagajšcych usunięcia w trakcie procesu legislacyjnego – kończy opinię Biuro Legislacyjne Sejmu.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL