Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Zmiany w ustawie o KRS, SN i sšdach powszechnych

Fotolia.com
Posłowie PiS mówiš, że zmiany, jakie proponujš, to krok w stronę dialogu. Sędziowie nazywajš je pozornymi.

To prezydent, a nie minister sprawiedliwoœci, ma w przyszłoœci mianować asesorów – takš zmianę chcš wprowadzić posłowie Prawa i Sprawiedliwoœci. Projekt zmian w ustawie o ustroju sšdów powszechnych i Sšdzie Najwyższym jest już w Sejmie. Zmiany wejdš w życie szybko – dwa tygodnie po ogłoszeniu. Co na to Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwoœci, który na nich traci?

– Kompromis wymaga gotowoœci do pewnych zmian stanowisk z obu stron i my takš elastycznoœć wykazywaliœmy już i wykazujemy nie po raz pierwszy – twierdzi.

Poseł Marek Ast (PiS) uważa, że to: szukanie złotego œrodka, ukłon w stronę Brukseli i krok do dialogu z sędziami. Nie ukrywa, ze propozycje były konsultowane z rzšdem. Sędziowie z kolei propozycje nazywajš papierowymi.

Zmiany, zmiany, zmiany

Co jeszcze do zmiany? Bez opinii kolegium sšdu oraz Krajowej Rady Sšdownictwa minister sprawiedliwoœci nie będzie mógł podjšć decyzji o odwołaniu prezesa lub wiceprezesa konkretnego sšdu.

W czym rzecz?

Najpierw minister zasięgnie opinii kolegium sšdu w sprawie odwołania prezesa lub wiceprezesa sšdu. Jeœli opinia będzie negatywna, to zwróci się do KRS. Rada, jak chcš posłowie, będzie mogła większoœciš dwóch trzecich głosów (chodzi o 17 głosów na 25 członków KRS) odmówić zgody na odwołanie prezesa sšdu, co z kolei ma być wišżšce dla ministra.

Jeœli KRS nie zajmie stanowiska w tej sprawie w cišgu 30 dni, to – jak zapisano w projekcie – jego brak nie będzie stał na przeszkodzie w odwołaniu prezesa sšdu przez ministra. Występujšc o opinię, minister sprawiedliwoœci może na ten czas zawiesić prezesa albo wiceprezesa sšdu w pełnieniu obowišzków.

– Teraz po wymianie ponad 170 prezesów i wiceprezesów jest za póŸno na takie rozwišzania – uważa sędzia Bartłomiej Przymusiński, Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia. W jego opinii większoœć zmian jest tylko pozorna, bo w obecnej sytuacji wymiaru sprawiedliwoœci praktycznie nic nie zmieni.

W rękach prezydenta

I kolejne zmiany. W myœl nowelizacji ustawy o SN jego sędziowie będš mogli orzekać nawet 6 lat dłużej – prezydent będzie mógł dwukrotnie, co 3 lata, zgodzić się na ich dalsze orzekanie po 65. roku życia. Jeœli prezydent się nie zgodzi, sędzia będzie mógł się odwołać do KRS, która większoœciš dwóch trzecich głosów będzie mogła zweryfikować decyzję głowy państwa.

Trzecia ze zmian dotyczy wieku emerytalnego sędziów. PiS chce zrównać na poziomie 65 lat wiek przechodzenia w stan spoczynku kobiet i mężczyzn. Jeœli kobieta sędzia będzie chciała odejœć na sędziowskš emeryturę w wieku 60 lat, będzie miała do tego prawo, ale nie obowišzek, jak to jest dziœ.

– Uważam, że to dobre rozwišzanie – mówi sędzia Barbara Piwnik, Sšd Okręgowy w Warszawie. Sama dwa miesišce temu musiała pisać wniosek do ministra sprawiedliwoœci o zgodę na dalsze orzekanie. I jš otrzymała.

Wiele sędziów-kobiet uważa, że obowišzujšce dziœ w kwestii wieku przepisy, nakazujšce odejœcie z zawodu pięć lat wczeœniej od sędziów mężczyzn, sš dla nich dyskryminujšce.

– Ten przepis i tak długo by się nie utrzymał – uważa sędzia z jednego z katowickich sšdów, która właœnie wysłała wniosek do ministra sprawiedliwoœci o zgodę na dalsze orzekanie. Uważa, że Europejski Trybunał Praw Człowieka w Starsburgu uzna jego sprzecznoœć z prawem.

– Większoœć obywateli RP rzšd i parlament namawia do tego, by po osišgnięciu wieku emerytalnego jak najdłużej kontynuowali swš pracę, bo budżet państwa nie udŸwignie ciężaru zwišzanego z wypłatš emerytur, a nas na siłę wyrzuca się z zawodu – mówi sędzia.

Kolejne utracone uprawnienie – to prezydent, a nie minister sprawiedliwoœci, będzie wyrażał zgodę na dłuższe orzekanie przez sędziów sšdów powszechnych.

Minister straci

Kolejna na liœcie zmiana dotyczy asesorów. Nie będzie ich już mianował minister sprawiedliwoœci, tylko prezydent. Obecne przepisy mocno krytykowali sędziowie.

– Do sšdów rejonowych trafiajš osoby, które będš wydawać wyroki, a ich przyszłoœć całkowicie zależy od ministra – argumentowali. Nowe rozwišzanie też nie do końca ich przekonuje. Mianowanie asesorów odbywa się na podstawie list wyników egzaminu sędziowskiego. Z góry wiadomo więc, kto nim zostanie.

17 głosów na 25 wystarczy, by KRS odmówiła ministrowi odwołania prezesa sšdu

160 prezesów i wiceprezesów odwołał minister Zbigniew Ziobro w cišgu pół roku

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL