Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Uchwały zebrań sędziów Sšdów Apelacyjnych i Sšdów Okręgowych

Od lewej: Maria Żelichowska-Błażowska, Jan Futro i prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" sędzia Krystian Markiewicz podczas Zebrania Przedstawicieli Sędziów Sšdów Apelacyjnych i Sędziów Okręgów w Warszawie. Sędziowie z całego kraju debatowali o rzšdowych planach zmian przepisów o Krajowej Radzie Sšdownictwa.
PAP/Marcin Obara
Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej - przyjęli w jednej z uchwał obradujšcy dzisiaj w Warszawie przedstawiciele sędziów sšdów apelacyjnych oraz sędziów z okręgów. Za niezgodne z Konstytucjš uznali rozwišzania proponowane w projekcie nowelizacji ustaw: o KSSiP i Prawo o ustroju sšdów powszechnych. Wyrazili też dezaprobatę wobec kwestionowania prawidłowoœci wyboru Pierwszej Prezes Sšdu Najwyższego.

Sędziowie z całego kraju debatowali w poniedziałek w Warszawie m.in. o rzšdowych planach zmian przepisów o Krajowej Radzie Sšdownictwa oraz o Krajowej Szkole Sšdownictwa i Prokuratury.

Sędziowie zwrócili się do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Sprawiedliwoœci oraz do posłów i senatorów o podjęcie rzeczywistych działań we współpracy ze œrodowiskiem prawniczym zmierzajšcych do zagwarantowania każdemu obywatelowi dostępu do sšdu.

- Podporzšdkowanie sšdów władzy wykonawczej nie rozwišże podstawowego problemu sšdownictwa, czyli długotrwałoœci postępowań sšdowych - podkreœlili w uchwale.

Autorzy uchwał  zwrócili się do stowarzyszeń sędziowskich o utworzenie forum współpracy przedstawicieli samorzšdu sędziowskiego. Wezwali wszystkich sędziów do szczególnej dbałoœci o przestrzeganie konstytucyjnej zasady trójpodziału władz  oraz wynikajšcych z niej zasad niezależnoœci sšdów, niezawisłoœci sędziowskiej  oraz etyki sędziowskiej. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.

Przedstawiciele sędziów zobowišzali też Krajowš Radę Sšdownictwa do ustalenia i wyjaœnienia, czy aktualnie prowadzone prace dotyczšce migracji kont do centralnej usługi katalogowej mogš pozwalać Ministrowi Sprawiedliwoœci na pozyskiwanie, gromadzenie, zapoznawanie się i udostępnianie informacji o danych osobowych i częœci akt sšdowych, które sš zbędne do wykonywania zadań Ministra.

Oto pełna treœć przyjętych uchwał:

Uchwała nr 1

Zebranie Przedstawicieli Zebrań Sędziów Apelacji zwraca się do stowarzyszeń sędziowskich o utworzenie forum współpracy przedstawicieli samorzšdu sędziowskiego.

Ponadto Zebranie zwraca się do prezesów sšdów powszechnych o zwołanie zebrań sędziów tych sšdów w dniu 20 kwietnia 2017 r. o godz. 12:00 w celu wyboru przedstawicieli do udziału w pracach forum. Każde zebranie sędziów sšdu rejonowego może wybrać jednego przedstawiciela, zebranie sędziów sšdu okręgowego – dwóch przedstawicieli, a zebranie sędziów sšdu apelacyjnego – trzech przedstawicieli.

Zebranie zwraca się o jednoczesne wyłonienie sędziów odpowiedzialnych za kontakty z mediami, po jednym z każdego sšdu. Ma to na celu rzetelny przekaz informacji o aktualnym stanie sšdownictwa i jego problemach.

Zebranie zaprasza do współpracy przedstawicieli Sšdu Najwyższego, sšdów administracyjnych i sšdów wojskowych.

Uchwała nr 2

Wyrażamy stanowczš dezaprobatę wobec kwestionowania prawidłowoœci wyboru Pierwszej Prezes Sšdu Najwyższego.

Wniosek złożony do Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie w istocie nie służy badaniu zgodnoœci z Konstytucjš obowišzujšcych przepisów i prowadzi do podważenia autorytetu Pierwszej Prezes Sšdu Najwyższego. Działanie to pozostaje w bezpoœrednim zwišzku z publicznymi wypowiedziami Pierwszej Prezes w obronie prawa każdego obywatela do niezależnych sšdów i niezawisłych sędziów.

Sposób pełnienia urzędu przez Pierwszš Prezes Sšdu Najwyższego zasługuje na szacunek, uznanie i wsparcie całego œrodowiska sędziowskiego.

Uchwała nr 3

Wzywamy wszystkich sędziów do szczególnej dbałoœci o przestrzeganie konstytucyjnej zasady trójpodziału władz (art. 10 ust. 1 Konstytucji RP) oraz wynikajšcych z niej zasad niezależnoœci sšdów (art. 173 Konstytucji RP), niezawisłoœci sędziowskiej (art. 178 ust. 1 Konstytucji RP) oraz etyki sędziowskiej. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.

Majšc na uwadze koniecznoœć kierowania się w postępowaniu zasadami godnoœci i uczciwoœci apelujemy o nieuczestniczenie w działaniach zmierzajšcych do łamania Konstytucji RP w jakimkolwiek obszarze. Działania takie stanowiš jawne sprzeniewierzenie się złożonej przysiędze sędziowskiej.

Nasz zdecydowany sprzeciw i niepokój budzš wszelkie naruszenia prawa z udziałem sędziów. Jesteœmy zainteresowani ich szybkim i rzetelnym wyjaœnieniem.

Każdy sędzia musi mieć œwiadomoœć odpowiedzialnoœci za sprzeniewierzenie się zasadom konstytucyjnym i etyce sędziowskiej.

Apelujemy o wytrwałoœć w godnym pełnieniu służby i jednoœć œrodowiska sędziowskiego oraz o powrót do pracy orzeczniczej sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwoœci.

Uchwała nr 4

Zgodnie z art. 51 ust. 2 Konstytucji RP władze publiczne nie mogš pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym.

W zwišzku z tym, Zebranie zobowišzuje Krajowš Radę Sšdownictwa do ustalenia i wyjaœnienia, czy aktualnie prowadzone prace dotyczšce migracji kont do centralnej usługi katalogowej mogš pozwalać Ministrowi Sprawiedliwoœci na pozyskiwanie, gromadzenie, zapoznawanie się i udostępnianie informacji o danych osobowych i częœci akt sšdowych, które sš zbędne do wykonywania zadań Ministra.

Uchwała nr 5

Zebranie Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów zwraca się do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Sprawiedliwoœci oraz do posłów i senatorów o podjęcie rzeczywistych działań we współpracy ze œrodowiskiem prawniczym zmierzajšcych do zagwarantowania każdemu obywatelowi dostępu do sšdu. Podporzšdkowanie sšdów władzy wykonawczej nie rozwišże podstawowego problemu sšdownictwa, czyli długotrwałoœci postępowań sšdowych.

Ostatnie projekty przedstawione przez resort sprawiedliwoœci, dotyczšce Krajowej Rady Sšdownictwa oraz Krajowej Szkoły Sšdownictwa i Prokuratury, nie sš należycie konsultowane ze œrodowiskiem sędziowskim. Zmierzajš one do upolitycznienia sšdów, a tym samym naruszenia zasad niezależnoœci sšdów i trójpodziału władzy oraz demokratycznego państwa prawnego.

Sędziowie od lat przygotowujš projekty reform i apelujš o ich uwzględnienie. Minister Sprawiedliwoœci odrzuca oferty rozmów. Sędziowie sš gotowi do dialogu o reformie sšdownictwa, czego przykładem jest przygotowany przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sšdownictwa, który zapewnia bezpoœredni, powszechny i w pełni transparentny wybór członków KRS przez wszystkich sędziów. Apelujemy do posłów o zgłoszenie tego projektu pod obrady Sejmu. Sędziowie akceptujš również takie rozwišzania, jak choćby wybór członków KRS w okręgach wyborczych odpowiadajšcych obszarom apelacji.

W cišgu jednego roku Minister Sprawiedliwoœci przedstawił kilka różnych wersji nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sšdownictwa, co dowodzi braku spójnej koncepcji zmian. Proponowane zmiany powinny być zgodne z Konstytucjš Rzeczypospolitej Polskiej i Konwencjš o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolnoœci.

Wygaszenie kadencji obecnych członków Rady stanowi w istocie zmianę Konstytucji w drodze ustawy „zwykłej”. Brak jest również wystarczajšcych argumentów na rzecz likwidacji Zebrania przedstawicieli zebrań sędziów sšdów apelacyjnych oraz Zebrania przedstawicieli zgromadzeń ogólnych sędziów okręgów.

Zagwarantowanie obywatelom ochrony ich praw to obowišzek nie tylko każdego sędziego, ale także przedstawicieli innych władz.

Stanowisko Zebrania Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów

W zwišzku z rzšdowym projektem ustawy, wniesionym do Sejmu 16 marca 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sšdownictwa i Prokuratury, ustawy Prawo o ustroju sšdów powszechnych i innych ustaw, zwracamy uwagę, że zawiera on rozwišzania niezgodne z Konstytucjš.

Powierzenie czynnoœci sędziowskich asesorowi sšdowemu przez Ministra Sprawiedliwoœci, który jest organem władzy wykonawczej, zostało uznane za niezgodne z Konstytucjš z uwagi na brak wystarczajšcych gwarancji niezawisłoœci asesorów sšdowych. Tymczasem z rzšdowego projektu ustawy wynika, że Minister Sprawiedliwoœci – Prokurator Generalny ma posiadać decydujšcš rolę w powoływaniu i funkcjonowaniu asesorów sšdowych.

Zebranie przypomina, że w istniejšcym porzšdku prawnym istnieje już instytucja asesorów sšdowych, przywrócona ustawš z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sšdów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2016 r. Ustawa ta zagwarantowała asesorom sšdowym – zarówno w sšdach powszechnych jak i sšdach administracyjnych – odpowiednie gwarancje dotyczšce ich niezawisłoœci, wynikajšce z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W szczególnoœci, utożsamiła procedurę powołania na stanowisko asesora sšdowego z procedurš powoływania sędziów. Zebranie, nie kwestionujšc prawa ustawodawcy do zmiany przyjętego w 2015 r. rozwišzania, zwraca uwagę na koniecznoœć rzeczywistego dochowania wymagań wynikajšcych z Konstytucji przy wprowadzaniu zmian w ustawie – Prawo o ustroju sšdów powszechnych i niewprowadzania przepisów naruszajšcych Konstytucję.

Należy przypomnieć, że z dniem 6 maja 2016 r. wprowadzono regulację zawieszajšcš postępowania nominacyjne na stanowiska asesorów sšdowych w sšdach powszechnych, a w wyniku decyzji Ministra Sprawiedliwoœci, pozostaje obecnie nieobwieszczonych kilkaset stanowisk sędziowskich. Działania te uniemożliwiajš zainteresowanym, w tym absolwentom Krajowej Szkoły Sšdownictwa i Prokuratury, ubieganie się o nominację sędziowskš, a przede wszystkim prowadzš do wydłużenia czasu postępowań sšdowych. Należy zaznaczyć, że w wojewódzkich sšdach administracyjnych prowadzone sš postępowania nominacyjne dotyczšce stanowisk asesorów sšdowych.

Jednoczeœnie rzšdowy projekt ustawy nie uwzględnia wystarczajšco sytuacji asystentów sędziów i referendarzy sšdowych oraz praw nabytych przez osoby, które zdały egzamin sędziowski i rozważajš ubieganie się o urzšd sędziego. W nieproporcjonalny sposób ogranicza on przysługujšce tym osobom prawo dostępu do służby publicznej.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL