Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Oświadczenie prof. Zolla i prof. Strzembosza: uchwały nowej KRS sš nieważne

Prof. Andrzej Zoll i prof. Adam Strzembosz
rp.pl / Fotorzepa / Piotr Guzik
Obecna KRS, powołana w nowym składzie nie posiada kompetencji nadanej Radzie przez Konstytucję RP, a zatem jej uchwały z samej swej natury sš nieważne - piszš w oœwiadczeniu profesorowie Adam Strzembosz i Andrzej Zoll.

Poniżej publikujemy pełnš treœć oœwiadczenia.

My, niżej podpisani, jedni z ostatnich żyjšcych uczestników tzw. strony opozycyjno-solidarnoœciowej, zespołu do spraw prawa i sšdów „okršgłego stołu", uważamy się za zobowišzanych do stwierdzenia co następuje:

1. Gruntowna reforma sšdownictwa, przygotowana przez sędziów należšcych do Zwišzku „Solidarnoœć", opublikowana przez Społecznš Radę Legislacyjnš w Krakowie w 1981 r., której zasadnicze elementy stały się częœciš uchwał I-ego Zjazdu Solidarnoœci w Oliwii została przyjęta przez stronę rzšdowš w wyniku udokumentowania uzależnienia sędziów od władz politycznych i administracji sšdowej. Założenia tej reformy znalazły swój wyraz, po powstaniu rzšdu Tadeusza Mazowieckiego, w zespole ustaw z dn. 20.XII.1989r. Jednš z nich była ustawa powołujšca do życia Krajowš Radę Sšdownictwa, której zadaniem było strzeżenie niezależnoœci sšdów i niezawisłoœci sędziów, a w szczególnoœci decydujšcego wpływania na powoływanie na stanowiska sędziowskie i awansowanie sędziów.

Ustawa ta jednoznacznie stanowiła, że w składzie KRS większoœć majš stanowić wybierani przez sędziów sędziowie sšdów powszechnych, sšdów administracyjnych oraz wojskowych, a także Sšdu Najwyższego. Ustawa ta, okreœlała liczbowy udział w Radzie poszczególnych rodzajów sšdów, a także stanowiła, że w Radzie zasiadajš z urzędu Pierwszy Prezes Sšdu Najwyższego i Prezes Naczelnego Sšdu Administracyjnego. Przed uchwaleniem Konstytucji RP z 1997r. skład Rady uległ tylko niewielkiej korekcie w zwišzku z powołaniem sšdów apelacyjnych. 2. Autorzy Konstytucji RP z 1997r., stanowišcej kompromis między różnymi siłami politycznymi i przyjmujšcej trój-podział władzy jako podstawowy element zabezpieczenia wolnoœci i praw obywatelskich, przyjęli uregulowania dotyczšce sšdownictwa, zgodne z ustawami z grudnia 1989r., okreœlajšc m.in. kompetencje i skład KRS. W ten sposób koncepcje „Solidarnoœci" zostały wprowadzone do Konstytucji RP. Powoływanie do Rady sędziów przez sędziów było oczywistoœciš gdyż jedynie przewaga reprezentacji sędziowskiej w Radzie zabezpieczała niezależnoœć sšdownictwa od władz ustawodawczej i wykonawczej.

3. W œwietle podanych wyżej faktów powołanie do Rady przez Sejm 15-tu sędziów jest jawnym złamaniem prawa zawartego w ustawie zasadniczej. Nadto nowy skład KRS będzie w oczywisty sposób sprzeczny ze składem Rady okreœlonym przez Konstytucję, gdyż nie będzie w niej przedstawicieli Sšdu Najwyższego i sšdów wojskowych.

4. W obecnej sytuacji czujemy się zobowišzani, œwiadomi swej odpowiedzialnoœci za obronę prawa głęboko zakorzenionego w demokratycznych i wolnoœciowych dšżeniach ruchu „Solidarnoœć", do stwierdzenia, że obecna KRS, powołana w nowym składzie nie posiada kompetencji nadanej Radzie przez Konstytucję RP, a zatem jej uchwały z samej swej natury sš nieważne. Wobec tego wszystkie skutki tych uchwał w postaci powołania na stanowiska sędziowskie i awansowania do wyższych sšdów przyszłoœci będš musiały być, co najmniej poddane weryfikacji co do merytorycznej zasadnoœci.

Ostrzegamy za tym, zarówno członków nowego organu jak i osoby których uchwały będš dotyczyć, przed skutkami rażšcego złamania norm konstytucyjnych gwarantujšcych trój-podział władzy.

Prof. dr hab. Adam Strzembosz Prof. dr hab. Andrzej Zoll

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL