Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Brak rozprawy – prosty sposób na szybki finał sporu

Jan Rudowski
Rzeczpospolita, Robert Gardziński
O jakoœci pracy aparatu skarbowego, dlaczego Polacy tak się przywišzali do rozpraw sšdowych oraz o wyzwaniach dla sšdownictwa administracyjnego na 2018 r. – wyjaœnia w rozmowie z Aleksandrš Tarkš prezes Izby Finansowej Naczelnego Sšdu Administracyjnego.

Rz: Polskie sšdy przechodzš najgłębszš od lat i dla wielu kontrowersyjnš reformę. Nie boi się pan, że zawód sędziego straci na popularnoœci i nie będzie komu orzekać w sšdach administracyjnych?

Jan Rudowski: Nie. W sšdownictwie administracyjnym takich obaw nie ma. Stanowiska sędziowskie sš obsadzane na bieżšco i mamy na nie wcišż wielu kandydatów. Ogromne zainteresowanie pracš sędziego w sšdownictwie administracyjnym pokazuje, że to bardzo interesujšca œcieżka kariery dla osób profesjonalnie zajmujšcych się prawem administracyjnym. Do ogłaszanych konkursów na stanowiska sędziów, którzy w przyszłoœci będš zajmować się podatkami, zgłaszajš się radcowie prawni, adwokaci, doradcy podatkowi majšcy wykształcenie prawnicze i osoby zatrudnione dotychczas w administracji skarbowej. Te osoby w przyszłoœci będš zapleczem dla Naczelnego Sšdu Administracyjnego.

Sš obawy, że przez zmiany, które objęły m.in. Sšd Najwyższy, zwłaszcza w kwestii obniżenia wieku przejœcia w stan spoczynku, Naczelny Sšd Administracyjny może stracić najbardziej cennych, doœwiadczonych sędziów.

Dotychczas w NSA zasadniczy wiek przejœcia w stan spoczynku dla kobiet i mężczyzn wynosił 70 lat, a za zgodš prezesa NSA nasi sędziowie mogli orzekać nawet do 72. roku życia. Nowa ustawa o Sšdzie Najwyższym wprowadza wiek 65 lat dla sędziów tego sšdu, z możliwoœciš przedłużenia go przez prezydenta RP maksymalnie o szeœć lat, czyli do 71 lat. W tej sytuacji wiek, do którego sędziowie mogš orzekać, nie uległ zasadniczej zmianie. Do rozstrzygnięcia pozostaje, w jakim zakresie nowe przepisy o Sšdzie Najwyższym, wchodzšce w życie 3 kwietnia, będš miały zastosowanie do sędziów NSA. Izba Finansowa to młoda kadra. Sędziowie, którzy przekroczyli 65 lat, stanowiš 20 proc. jej składu.

Pojawiały się pewne nieoficjalne pogłoski o powrocie do jednoinstancyjnego sšdownictwa administracyjnego. Czy to byłby dobry pomysł?

Mam nadzieję, że doœwiadczenie takiego kształtu sšdownictwa administracyjnego mamy już za sobš. Podstawowš wadš tego rozwišzania, które funkcjonowało przez lata, było to, że nie było ono dostosowane do standardów konstytucyjnych. Obecna konstytucja zakłada dwuinstancyjnš kontrolę sšdowš. Ponadto ówczesna struktura NSA z oœrodkami zamiejscowymi doprowadziła do istotnych zaległoœci w rozpoznawaniu spraw. Przede wszystkim ze względu na niewystarczajšcš liczbę sędziów. Na rozstrzygnięcie sporu z administracjš trzeba było czekać bardzo długo. To pokutuje i obcišża, zresztš do dziœ, NSA, bo te zaległoœci przeszły do zreformowanego, dwuinstancyjnego już sšdownictwa administracyjnego. Podstawowš dla mnie kwestiš przeciw powrotowi do takiego rozwišzania jest, poza jego niekonstytucyjnoœciš, przede wszystkim niedogodnoœć dla obywateli. Dostęp do sšdu administracyjnego byłby trudniejszy, a proces dochodzenia do rozstrzygnięcia sprawy znacznie dłuższy. Dziœ do wojewódzkich sšdów administracyjnych rocznie trafia ok. 80 tys. spraw. Skupienie takiej iloœci spraw ponownie w jednym sšdzie doprowadziłoby do tego, że na wyrok czekałoby się nie od dwóch do szeœciu miesięcy, ale o wiele dłużej.

Sšdy administracyjne to ważny element wymiaru sprawiedliwoœci w Polsce, bo trafiajš do nich spory między zwykłymi obywatelami a państwem. Może jednak zakres spraw, którymi muszš się one zajmować, jest zbyt szeroki?

W mojej ocenie nie. Oczywiœcie zawsze pojawia się pokusa, że ograniczenie kognicji sšdów administracyjnych pozwoliłoby ograniczyć wpływ spraw, a w konsekwencji przyspieszyło załatwianie sporów i skróciłoby oczekiwanie na ich rozstrzygnięcie. To jednak tylko jedna strona medalu. Druga to ograniczenie konstytucyjnego prawa do sšdu i obniżenie standardów administracji publicznej. Orzecznictwo sšdów administracyjnych działa dyscyplinujšco na urzędników, z roku na rok przekłada się na lepszš jakoœć rozstrzygnięć spraw obywateli. Wyroki przyczyniajš się też istotnie do poprawy polskiego prawa. Ograniczanie kognicji sšdów administracyjnych nic dobrego by nie przyniosło.

Poczštek roku to dobry moment, żeby podsumować rok ubiegły. Co mówiš statystyki za 2017 r. o jakoœci rozstrzygnięć polskiej administracji, zwłaszcza skarbowej?

Dla Izby Finansowej NSA rok 2017 było o tyle ważny, że nastšpiła istotna reorganizacja polskiej administracji skarbowej. Z danych statystycznych wojewódzkich sšdów administracyjnych wynika, że jakoœć decyzji podatkowych się poprawia. W 2017 r. na 24 tys. wyroków wydanych przez wojewódzkie sšdy administracyjne decyzje krajowej administracji skarbowej były uchylane w 3331 przypadkach. To zaledwie 13,8 proc. Oczywiœcie należy do tego dodać jeszcze decyzje samorzšdowych organów podatkowych. Niemniej z danych wynika, że w ubiegłym roku wojewódzkie sšdy administracyjne uchyliły co pištš decyzję podatkowš, podczas gdy w 2016 r. co czwartš.

A jak to wyglšdało w sšdzie kasacyjnym?

Izba Finansowa NSA uwzględniła ok. 22 proc. skarg kasacyjnych. Przy czym sš to rozstrzygnięcia zarówno z zaskarżenia podatników, jak i organów skarbowych. Trzeba też zauważyć, że w sprawach podatkowych coraz częœciej spór jest jednak przesuwany do innych rozstrzygnięć niż decyzja. Od kilku lat duża częœć spraw, które trafiajš do sšdów administracyjnych, dotyczy interpretacji podatkowych. W Izbie Finansowej sprawy te stanowiły w 2017 r. 24 proc. ogółu skarg kasacyjnych.

Tu statystyki sš równie korzystne dla fiskusa?

W tym zakresie poprawa też jest dostrzegalna. Może to mieć zwišzek z koncentracjš wydawania interpretacji podatkowych w jednym ręku, tj. Krajowej Informacji Skarbowej. To wpłynęło pozytywnie na jakoœć samych interpretacji. Innym czynnikiem jest to, że podatnicy coraz częœciej sami rezygnujš ze sporów z administracjš skarbowš. Korzystajš z możliwoœci, jakš daje im procedura podatkowa, i sami korygujš swoje zobowišzania zgodnie z ustaleniami kontrolerów. To ogranicza iloœć sporów, które przenoszš się do sšdów. Na pracę urzędników skarbowych z pewnoœciš przełożyło się też orzecznictwo sšdów administracyjnych. W poprzednich latach sšdy wielokrotnie uchylały decyzje organów skarbowych i wydaje się, że wytyczne zawarte w tych orzeczeniach odcisnęły pozytywne piętno na pracy fiskusa.

Czy polscy podatnicy skarżš się do sšdów administracyjnych coraz częœciej, czy wpływ spraw utrzymuje się na tym samym poziomie?

Z punktu widzenia Naczelnego Sšdu Administracyjnego ten wpływ spraw utrzymuje się na stałym poziomie. Œrednio w cišgu roku wpływa do Izby Finansowej ok. 6 tys. skarg kasacyjnych. To nie ulega zmianie, choć cały czas mamy problem ze sprawami, które nie zostały rozstrzygnięte w poprzednim okresie. To efekt zaległoœci przejętych przez NSA w zwišzku z reformš sšdownictwa administracyjnego. Tu, niestety, problem się pogłębia. W 2017 r. do rozpoznania z poprzednich okresów pozostawało ponad 10 tys. skarg kasacyjnych. Mimo to w ubiegłym roku Izbie Finansowej udało się załatwić nieco więcej spraw niż bieżšcy wpływ. To może nie jest znaczšcy sukces, ale rysuje się pewien pozytywny trend. Zwłaszcza że nadal większoœć spraw załatwianych jest na wokandzie, czyli podczas rozprawy.

W procedurze sšdowoadministracyjnej pojawiła się jednak możliwoœć przeniesienia większej iloœci spraw na posiedzenia niejawne. To prosty sposób do przyspieszenia załatwienia sprawy. Skarżšcy, którzy tak narzekajš na długi czas oczekiwania na wyrok, nie chcš korzystać z tego rozwišzania?

Możliwoœć rezygnacji z rozprawy przed sšdem administracyjnym to stosunkowo nowe rozwišzanie. Obywatele, zwłaszcza w sprawach podatkowych, muszš zmienić podejœcie do niego. Także profesjonalni pełnomocnicy muszš się przekonać, że zrzeczenie się rozprawy nie wpływa na jakoœć rozstrzygnięcia sšdu. W 2017 r. w Izbie Finansowej NSA w stosunkowo niewielu sprawach rezygnowano z przeprowadzenia rozprawy, co potwierdza, że skarżšcy i ich pełnomocnicy trochę nas testujš. Tymczasem bez wštpienia to instrument, który może rozładować zatory w NSA i skrócić czas oczekiwania na załatwienie sprawy. Zapewniam też, że sędzia NSA tak samo przygotowuje się do sprawy, która ma być rozstrzygnięta na rozprawie, jak i na posiedzeniu niejawnym. Ten nowy tryb załatwiania sporu nie zwalnia bowiem sędziego z rzetelnego zapoznania się z aktami i sprawiedliwego orzeczenia.

Oszczędza też czas i pienišdze.

Bez wštpienia wielkš zaletš przeniesienia spraw na posiedzenia niejawne jest elastycznoœć w organizowaniu pracy sšdu. Nie trzeba wyznaczać rozpraw, powiadamiać stron, rezerwować czasu na ich przeprowadzenie. Przekłada się to też na konkretne oszczędnoœci. Mam nadzieję, że te pierwsze wyroki wydane na posiedzeniach niejawnych przez trzech sędziów, czyli w takich samych składach jak na rozprawie, pozwolš przekonać do tego rozwišzania zarówno skarżšcych, jak i ich pełnomocników. Że to ten sam sšd zachowujšcy standardy orzekania, nawet jeœli wyrok nie został wydany na rozprawie.

Wiele mówi się o opieszałoœci polskiego wymiaru sprawiedliwoœci. Ile czasu dziœ obywatel musi czekać na załatwienie jego sprawy w sšdach administracyjnych?

Wynik reformy sšdownictwa administracyjnego jest taki, że na orzeczenie wojewódzkich sšdów administracyjnych nie trzeba długo czekać. Czas oczekiwania na załatwienie sporu nie jest niestety jednolity w skali kraju. Jest to jednak niezależne od sšdów. Zależy to od wpływu spraw i obsady sędziowskiej. Sš wojewódzkie sšdy administracyjne, w których na rozpoznanie skargi czeka się dwa miesišce. Najgorzej jest w sšdzie warszawskim, bo do niego wpływa prawie jedna trzecia wszystkich spraw administracyjnych. Wynika to z koncentracji w stolicy życia gospodarczego oraz usytuowania organów administracji. W tym sšdzie okres oczekiwania mieœci się w górnej granicy i wynosi szeœć miesięcy.

To i tak bardzo krótko.

Tak. I trzeba podkreœlić, że jakoœć orzekania wojewódzkich sšdów administracyjnych jest bardzo dobra.

A jak to wyglšda w NSA?

Tu niestety ten czas oczekiwania na załatwienie sprawy jest dłuższy. Niewielka obsada sędziowska oraz wyższy, niż zakładano, wpływ skarg kasacyjnych w pierwszym okresie funkcjonowania NSA (2004 r. – 6 tys., 2005 r. – 9,5 tys., 2006 r. –ponad 10 tys.) spowodował zaległoœci w ich rozpoznawaniu. To plus bieżšcy wpływ spraw powoduje, że w Naczelnym Sšdzie Administracyjnym na wyznaczenie rozprawy czeka się około dwóch lat. Oczywiœcie strony majš możliwoœć wnioskowania o przyspieszenie i gdy jest to uzasadnione, np. względami ekonomicznymi, sprawy sš kierowane do rozstrzygnięcia poza kolejnoœciš. Z tej możliwoœci korzysta także administracja skarbowa w przypadku spraw, których jest bardzo dużo, albo gdy dotyczš one szczególnie istotnej kwestii.

Czy widzi pan jakieœ zagrożenia dla sšdownictwa administracyjnego w 2018 r.?

Bardziej wyzwania. Dla sędziów Naczelnego Sšdu Administracyjnego na pewno wyzwaniem pozostanie zmierzenie się z ogromem spraw, które czekajš na załatwienie. Największym wyzwaniem na 2018 r. dla sędziów, kierownictwa Naczelnego Sšdu Administracyjnego, a także osób, które zajmujš się procedurš sšdowoadministracyjnš, jest poszukiwanie rozwišzań, które pozwoliłyby na usprawnienie i szybsze załatwianie spraw obywateli.

–rozmawiała Aleksandra Tarka

Jan Rudowski: Od 1984 do 1998 r. w organach skarbowych. Wiceminister finansów w latach 1999-2001. Od 2002 r. sędzia NSA. Od 2016 r. wiceprezes NSA.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL