Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œcieżki kariery

Studia zwiększajš szanse w życiu. Także na małżeństwo

Fotolia
Lepsza edukacja pomaga nie tylko na rynku pracy, ale i w życiu prywatnym. Tak wykazujš badania amerykańskich socjologów.

Jeszcze przed kilkoma dekadami, np. w latach 50 i 60. XX wieku młodzi Amerykanie zaczynajšcy pracę zaraz po szkole szybko zakładali rodziny. W rezultacie żenili się, czy wychodzili za mšż przed 30.rokiem życia znacznie częœciej niż ich rówieœnicy, którzy zdecydowali się na studia. W ostatnich latach pojawił się jednak odwrotny trend. Teraz to absolwenci uczelni częœciej zawierajš małżeństwa, na co zwraca uwagę Victor Tan Chen, profesor socjologii z Virginia Commonwealth University w artykule na łamach magazynu "The Atlantic". I nie jest to bynajmniej efekt podwyższenia wieku zakładania rodziny, bo przeanalizowano osoby 40 +. Okazało się, że o ile trzy czwarte absolwentek uczelni to mężatki, to wœród ich koleżanek bez studiów zamężna jest nieco ponad połowa. – W latach 70. w obu grupach nie było pod tym względem prawie żadnej różnicy- zaznacza prof. Tan Chen.

Magister z obršczkš

Wœród mężczyzn zmiana jest mniej widoczna, choć i tu widać, że wraz z wykształceniem rosnš szanse na œlub; o ile co czwarty Amerykanin z co najwyżej œrednim wykształceniem nigdy się nie ożenił, to wœród mężczyzn z licencjatem ten odsetek wynosi 23 proc. a wœród tych z co najmniej dyplomem magistra –tylko 14 proc.(Inna sprawa, że jest ich po prostu mniej).

Przed kilkoma laty na problem rosnšcej liczby samotnych, słabo wykształconych mężczyzn w USA zwrócił uwagę brytyjski „The Economist" , który wœród przyczyn tej sytuacji wskazywał rosnšcy udział kobiet po studiach. Jak wyjaœniał, o ile mężczyŸni po studiach nadal nierzadko żeniš się z gorzej wykształconymi kobietami, to wykształcone panie z reguły szukajš kandydatów na męża wœród absolwentów uczelni, którzy mogš im zapewnić wyższy standard życia.

Szanse na œlub to jedno. Druga sprawa to rozwody, których liczba roœnie ostatnio głównie wœród gorzej wykształconych osób. One też częœciej maja nieœlubne dzieci. Podczas gdy wœród matek po studiach tylko niespełna co dziesišta urodziła dziecko nie będšc mężatkš, to wœród matek po szkole œredniej (high –school) nieœlubne dziecko miało aż szeœć na dziesięć, przy czym ten odsetek dramatycznie wzrósł w ostatnich latach.

Przepaœć w dochodach

Szukajšc przyczyn tych wszystkich zmian Tan Chen wskazuje na rosnšce nierównoœci dochodowe, które wynikajš ze zmian w gospodarce. Rozwój nowych technologii, robotyzacja produkcji i globalizacja a konkretnie offshoring, czyli przenoszenie produkcji za granicę, doprowadziły do likwidacji tysięcy dobrze płatnych a nie wymagajšcych wysokich kwalifikacji miejsc pracy w przemyœle. W rezultacie ludziom bez wykształcenia jest dziœ trudniej nawišzać i utrzymać stale relacje (rodzina kosztuje), zwłaszcza, gdy nie majš stałej albo żadnej pracy. (O stabilne i dobrze płatne zatrudnienie zazwyczaj łatwiej jest zwykle po studiach, choć po kryzysie finansowym ta zasada już nie jest tak pewna).

Inne wytłumaczenie podajš komentujšcy tekst internauci. Przypominajš, że w USA system opieki społecznej sprawia, że parom o niskich dochodach nie opłaca się zawierać małżeństw, gdyż nawet przy dwóch niewielkich pensjach zarabiajš na tyle dużo, że tracš œwiadczenia socjalne i zdrowotne.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL