Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œcieżki kariery

Szkolnictwo zawodowe ręka w rękę z biznesem

123RF
Rzšd zabiera się do reformy szkolnictwa zawodowego. I liczy na większe zaangażowanie pracodawców.

Będš nowe miejsca pracy i atrakcyjne wynagrodzenia (bez górnego limitu) dla nauczycieli zawodu, w podstawówkach pojawiš się doradcy zawodowi, którzy pomogš uczniom w wyborze najlepszej dla nich œcieżki kształcenia, a w komisjach egzaminacyjnych sprawdzajšcych umiejętnoœci zawodowe zasišdš przedstawiciele pracodawców.

To tylko niektóre punkty z obszernego programu reformy szkolnictwa zawodowego, z którš startuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. Reforma ma zrewolucjonizować kształcenie fachowców, idšc na ratunek firmom narzekajšcym na deficyt kandydatów do pracy.

Stracone miliardy

– Czas dyskusji się skończył. Teraz podejmujemy już decyzje – podkreœlała minister edukacji Anna Zalewska podczas œrodowej konferencji w Ministerstwie Rozwoju, gdy pracodawcy i dyrektorzy szkół mogli poznać założenia reformy wchodzšcej w życie już od wrzeœnia tego roku. Wtedy zasadnicze szkoły zawodowe zostanš zastšpione przez trzyletnie branżowe szkoły I stopnia, a nauka w technikach zostanie wydłużona do pięciu lat.

Miejsce konferencji wybrano nieprzypadkowo; dobrze wykształcone i dopasowane do potrzeb gospodarki kadry to warunek realizacji strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju i podstawa przyszłoœci polskich firm. A te – jak przypominała Zalewska – na razie tracš ok. 11 mld zł rocznie, nie mogšc szybko znaleŸć odpowiednich kandydatów do pracy. Nieprzypadkowa była też lista zaproszonych goœci, wœród których dominowali przedstawiciele firm i organizacji pracodawców. To ich zaangażowanie we współpracę ze szkołami i w praktycznš naukę zawodu ma być kluczem do powodzenia reformy. W materiałach konferencyjnych dostali gotowe formularze deklaracji współpracy z MEN w zakresie kształcenia zawodowego.

– Branża po branży mówi o tym, że brakuje jej wykwalifikowanych pracowników, dobrze wykształconych zawodowo – przypominała Jadwiga Emilewicz, wiceminister rozwoju. Rozwišzaniem problemu ma być system zbliżony do sprawdzonego w Niemczech i Szwajcarii dualnego modelu szkolnictwa, w którym duży udział ma praktyczna nauka zawodu w zakładach pracy, a programy sš współtworzone przez pracodawców.

– Bez wspólnego działania nic nie zrobimy – podkreœlała Emilewicz. O współpracę pracodawców apelowała też wielokrotnie Anna Zalewska, przypominajšc, że sporo, bo 58 proc., uczniów wybiera u nas naukę zawodu. Nie brakuje też pieniędzy – na kształcenie zawodowe idzie z budżetu ponad 9 mld zł rocznie, do tego 4 mld zł w regionalnych programach operacyjnych.

Przekonać rodziców

Problemem jest jednak jakoœć kształcenia, słabo dopasowanego do potrzeb firm. W rezultacie aż 40 proc. absolwentów szkół zawodowych rejestruje się jako bezrobotni, podczas gdy firmom brakuje fachowców. MEN chce z tym skończyć – zmieniajšc m.in. zasady przyznawania subwencji oœwiatowej. Teraz ma ona uwzględniać koszty i efektywnoœć kształcenia oraz popyt na dany zawód. Jakie sš oczekiwania wobec pracodawców?

MEN liczy m.in. na to, że pomogš wyposażyć szkolne warsztaty w nowoczesne maszyny i urzšdzenia, otworzš się na praktyki i wizyty uczniów, a częœć zainwestuje w zakładowe szkoły zawodowe.

– Jakoœć kształcenia uzyskamy tylko dzięki pracodawcom – podkreœlała Marzena Machałek, wiceminister edukacji, która liczy m.in na współpracę firm w pracach nad modernizacjš podstaw programowych oraz w promocji kształcenia zawodowego, do której trzeba przekonać nie tylko uczniów, ale i rodziców. Majš w tym pomóc obowišzkowe już w szkołach podstawowych zajęcia z doradztwa zawodowego, ale przede wszystkim to firmy powinny pokazać dzieciom i rodzicom, jak wyglšdajš współczesne zakłady produkcyjne i co mogš zaoferować swoim pracownikom.

Proponowane zmiany chwalili pracodawcy. Andrzej Rybka, dyrektor Stowarzyszenia Grup Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Dolina Lotnicza, podkreœlał korzyœci z uwolnienia płac nauczycieli zawodu, co pomoże przycišgnšć do szkół specjalistów – praktyków biznesu. Krzysztof Drynda, wiceprezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest Park, chwalił zaœ plany długoterminowych diagnoz potrzeb firm.

Opinia

Monika Rudnicka, specjalista ds. rekrutacji i rozwoju, Solaris Bus & Coach

Zapowiedzi MEN wskazujš, że zmiany w szkolnictwie zawodowym pójdš w dobrym kierunku, choć wiele zależy od tego, jak będš zrealizowane. Bardzo cenne będzie wprowadzenie doradztwa zawodowego do szkół czy też uwolnienie wynagrodzeń nauczycieli zawodu. Jeœli w szkołach chcemy mieć dobrych fachowców, to musimy im dobrze płacić. Dużym wsparciem dla firm będzie też zapowiadana przez MEN promocja szkolnictwa zawodowego, chociaż trudno tu liczyć na szybkie efekty. Spora częœć firm, w tym Solaris Bus & Coach, już teraz mocno angażuje się w kształcenie zawodowe. Wraz z naszš szkołš partnerskš w Swarzędzu od wrzeœnia

uruchamiamy dualne technikum. Od lat włšczamy się też w kształcenie nauczycieli. Większym problemem jest natomiast podejœcie szkół, które nie zawsze sš otwarte na współpracę z pracodawcami.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL