Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzecz o prawie

Prawo łaski bez nadzoru

123RF
Poddanie aktu łaski kontroli oznaczało naruszenie zasady podziału władzy.

Prawo łaski jest aktem indywidualnym, który pocišga za sobš darowanie kar w całoœci lub ich złagodzenie. Nie obejmuje ono zaœ skutków cywilnych zawartych w wyroku karnym (np. odszkodowanie). Prawo łaski występuje w większoœci państw demokratycznych i zwišzane jest z zasadš podziału władz, stanowišc element kontroli i równowagi władz. Oznacza ono możliwoœć ingerencji jednej z pozostałych władz w sferę władzy sšdowniczej. Drugš formš takiej ingerencji jest np. amnestia. Konstytucje okreœlajš także możliwoœć ingerencji władzy sšdowniczej w działalnoœć innych władz – wystarczy tu wskazać tytułem przykładu orzeczenia sšdów konstytucyjnych dotyczšce zgodnoœci ustaw z konstytucjš.

Jedynie w nielicznych państwach prawo łaski należy do kompetencji parlamentu (np. w Szwajcarii). Zwykle w państwach demokratycznych powierzono je władzy wykonawczej. Nie zawsze jest to głowa państwa, może być ono przyznane też członkom rzšdu (np. w Niemczech premierowi kraju federalnego, ministrowi sprawiedliwoœci).

Brak ograniczeń

Prawnš podstawš prezydenckiego aktu łaski jest art. 139 Konstytucji stanowišcy: Prezydent Rzeczypospolitej stosuje prawo łaski. Prawa łaski nie stosuje się do osób skazanych przez Trybunał Stanu. Skoro ustrojodawca nie przewidział wydania ustawy rozwijajšcej postanowienia art. 139 Konstytucji należy przyjšć, że nie ma potrzeby unormowania zakresu przedmiotowego ani podmiotowego prawa łaski w ustawach zwykłych, zwłaszcza tych z dziedziny prawa karnego. Kodeks postępowania karnego (w Rozdziale 59) zawiera jedynie obszerne unormowanie dotyczšce postępowania o ułaskawienie. Nie można wyprowadzić z niego żadnych wskazówek czy wniosków odnoszšcych się zarówno do zakresu przedmiotowego, jak i podmiotowego prawa łaski.

Z art. 139 wynika jednoznacznie, że prezydent, korzystajšc z prawa łaski, nie jest skrępowany żadnymi ograniczeniami przedmiotowymi wyłšczajšcymi z tej kompetencji niektóre przestępstwa lub kary. Brak jest dla takich ograniczeń podstawy w konstytucji. Oznacza to, że może ułaskawić także w przypadku kar skarbowych, dyscyplinarnych, administracyjnych. Wówczas jednak obniżona zostaje w odbiorze społecznym ranga aktu łaski. Nie uważa się natomiast za możliwe objęcie zakresem przedmiotowym ułaskawienia œrodków zabezpieczajšcych, które ze swej istoty nie sš karami. Z tego samego powodu ułaskawienie nie powinno obejmować œrodków wychowawczych i poprawczych stosowanych w stosunku do nieletniego. Dotyczy to też kosztów postępowania sšdowego i opłat sšdowych, jeżeli zwolnienie od nich nie miałoby być zwišzane z darowaniem kary.

Œwiadomy ustrojodawca

Art. 139 obowišzujšcej konstytucji nie zawiera występujšcego w art. 69 ust. 1 Konstytucji Kwietniowej z 1935 r. ograniczenia aktu łaski tylko do kar wymierzonych orzeczeniem prawomocnym. Oznacza to œwiadome postępowanie ustrojodawcy uznajšce za dopuszczalne uwolnienie od odpowiedzialnoœci karnej, zanim nastšpi prawomocne orzeczenie kary. Założenie to potwierdza wyraŸne podkreœlanie w konstytucji wszystkich tych przypadków, w których chodzi o orzeczenia prawomocne (art. 42 ust. 3, art. 46, art. 48 sut. 2, art. 62 ust. 2, art. 99 ust. 4). Krótko mówišc, wola ustrojodawcy jest łatwa do odczytania w przypadku art. 139 Konstytucji.

Konstytucja formułuje natomiast jedyne ograniczenie podmiotowe, stanowišc w art. 139 zd. 2 „Prawa łaski nie stosuje się do osób skazanych przez Trybunał Stanu". Poza tymi osobami prawo łaski może być zastosowane wobec każdego skazanego znajdujšcego się pod jurysdykcjš RP, a więc skazanego przez sšdy polskie, a także sšdy zagraniczne, jeżeli skazanego przejęto do Polski w celu wykonania kary pozbawienia wolnoœci.

Bez stanu niepewnoœci

Powszechnie przyjętymi w polskiej nauce prawa cechami aktów łaski, wynikajšcymi zresztš z art. 139 Konstytucji, sš: ich niewzruszalnoœć i niepodleganie kontroli ze strony innych organów władzy publicznej. „Istotš prerogatywy jest brak nadzoru nad jej wykonaniem. Niemożnoœć weryfikacji tych aktów rozcišga się również na ogólny zakaz ich uchylania lub zmiany nawet przez samego Prezydenta RP, chyba że czyni to na korzyœć skazanego" [M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Komentarz, t. II, Warszawa 2016, s. 684].

Poddanie aktu łaski jakiejkolwiek kontroli implikowałoby naruszenie zasady podziału władzy w kształcie nadanym jej konstytucjš, a także oznaczało naruszenie zasady demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji) i wypływajšcej z niej zasady zaufania obywateli do państwa, a tym samym i prawa przez nie stanowionego oraz zasady bezpieczeństwa prawnego obywateli.

Osoba, która skorzystała z aktu łaski, nie może pozostawać w stanie niepewnoœci i obawiać się, że w wyniku działań innego organu orzeczona kara zostanie przywrócona lub nieważne okaże się dokonane już aktem łaski uwolnienie od odpowiedzialnoœci karnej zanim nastšpiło prawomocne orzeczenie kary. Jednostka powinna mieć pewnoœć nie tylko co do sposobu rozumienia przez organy władzy publicznej konkretnych przepisów, ale także i co do trwałoœci, niewzruszalnoœci dokonanych na tej podstawie ostatecznych rozstrzygnięć indywidualnych.

W tym kontekœcie należy przywołać następujšce stanowisko Trybunału Konstytucyjnego: „zasada zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa opiera się na wymaganiu pewnoœci prawa, a więc takim zespole cech przysługu­jšcych prawu, które zapewniajš jednostce bezpieczeństwo prawne; umoż­liwiajš jej decydowanie o swoim postępowaniu na podstawie pełnej zna­jomoœci przesłanek działania organów państwowych oraz konsekwencji prawnych, jakie jej działania mogš pocišgnšć za sobš" (orz. z 14.6.2000 r., P 3/00, OTK 2000, Nr 5, poz. 138).

Autor jest profesorem, konstytucjonalistš, dziekanem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL