Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzecz o prawie

JOW czy STV? Jaki system wyborczy lepszy?

123RF
Oprócz innowacji społecznych i gospodarczych państwo potrzebuje innowacji politycznych. One będš wspierały proces formowania się nowych elit – przekonuje ekspert.

Ordynacja wyborcza to proces rekrutacji i selekcji najlepszych ludzi do służby publicznej. Przypomnijmy: w Polsce obowišzuje ordynacja proporcjonalna z listami partyjnymi, przy czym mandaty obsadzane sš zgodnie z regułš Jeffersona-d'Hondta. Obowišzujš ustawowe progi wyborcze 5 proc. dla partii i 8 proc. dla koalicji. Stan naszej klasy politycznej pokazuje, że obecna ordynacja nie gwarantuje wyboru najlepszych ludzi do Sejmu.

Połšczyć zalety

Sukces Pawła Kukiza w wyborach prezydenckich przyspieszył debatę o zmianie systemu wyborczego. Dziœ koncentruje się ona na jednomandatowych okręgach wyborczych (JOW), w których wygrywa kandydat z największš liczbš głosów. Z punktu widzenia obecnej ordynacji wydajš się wartoœciowš innowacjš politycznš.

I zaraz pojawia się pytanie, czy Sejm po wprowadzeniu JOW wypełni się posłami niezależnymi. Czy zmieni się układ sił? Wyniki wyborów w ramach JOW do Senatu w 2011 r. nie napawajš optymizmem. 63 mandaty dla PO, 31 dla PiS, trzy dla PSL. Dziœ mamy zabetonowany Senat. O wyborze senatorów decydowała przynależnoœć partyjna.

Zwolennicy JOW zwracajš uwagę, że sytuacja się zmieni w wyborach do Sejmu, bo w nich okręgi wyborcze będš mniejsze, a kandydat znany społecznoœci lokalnej. Przyjrzyjmy się wynikom wyborów samorzšdowych (2014) w ramach JOW. W Bytowie PO otrzymała blisko 40 proc. poparcia, co dało jej 71,43 proc. mandatów w radzie miasta. W Rumi PO zdobyła 27,74 proc. głosów i 74,43 proc. mandatów. Z kolei w Starym Sšczu lokalny komitet zdobył 47,84 proc. głosów i 80,95 proc. mandatów. W Kutnie komitet kandydata na prezydenta uzyskał 38,66 proc. poparcia, co dało mu 100 proc. (!) miejsc w radzie miasta. Mamy więc samodzielne rzšdy mniejszoœci. Nie ma to nic wspólnego ze sprawiedliwym podziałem mandatów.

Jednomandatowe okręgi majš istotnš zaletę – można w nich kandydować indywidualnie, bez szyldu partyjnego. O miejscu na liœcie nie decyduje lider partii. Zastanawiajšce jest jednak, że w 2010 r. na 650 miejsc w parlamencie Wielkiej Brytanii mandat uzyskała tylko jedna osoba niezależna. Kraj ten wskazywany jest jako wzór działania JOW (!). Jednomandatowe okręgi majš też istotnš wadę: dzielš obywateli. Sš to wybory zero-jedynkowe, w których zwycięzca w okręgu bierze wszystko.

Czy jest ordynacja, która łšczy zalety ordynacji proporcjonalnej i tej opartej na JOW? Jednym z rozwišzań może być spersonalizowany system proporcjonalny, czyli STV (Single Transferable Vote – pojedynczy głos przechodni). Stosowany jest w wyborach w Irlandii oraz samorzšdowych wyborach w Australii, Stanach Zjednoczonych i w australijskich wyborach senackich. W STV podobnie jak w JOW głos oddaje się na konkretnš osobę, a nie na partyjnš listę. Mandat posła uzyskuje kandydat, który zgromadzi odpowiedniš liczbę głosów, którš wylicza się, dzielšc liczbę oddanych ważnie głosów przez liczbę mandatów w okręgu powiększonš o jeden.

Największš zaletš STV w stosunku do JOW jest to, że na karcie wyborczej możemy wskazać kilka osób. „Głosujemy preferencyjnie, tzn. oddajemy głos na wielu kandydatów, szeregujšc ich w kolejnoœci od najbardziej preferowanego do najmniej. Można wzišć pod uwagę wszystkich kandydatów, można niektórych pominšć. Wyborca zaznacza swoje preferencje, kreœlšc odpowiedniš liczbę obok kandydata, oznaczajšc w ten sposób jego pozycję w swoim szeregu preferencji (tzn. stawiamy jedynkę obok najbardziej lubianego, dwójkę przy następnym w naszej kolejnoœci preferencji itd.)" – wyjaœnia dr Paweł Przewłocki w ekspertyzie o STV wydanej przez Instytut Spraw Obywatelskich.

Bez zmarnowanych głosów

Przeliczanie głosów w systemie STV odbywa się na poziomie okręgów. W pierwszym kroku liczone sš głosy oddane na kandydatów z numerem 1. Mandat zdobywajš ci, którzy przekroczš wspomnianš wczeœniej kwotę. Zwykle będzie ich mniej niż mandatów, co powoduje koniecznoœć rozdysponowania pozostałych mandatów. W drugim kroku dokonywana jest analiza kandydatów z numerem 2 na kartach wyborczych, na których kandydat z numerem 1 uzyskał już mandat. Tutaj dochodzimy do najważniejszego mechanizmu ordynacji STV. Do kandydatów z numerem 2 transferowana jest nadwyżka głosów (ponad kwotę) oddanych na kandydatów z numerem 1, którzy już otrzymali mandat. Przykładowo: kwota wynosi 100 głosów. Kandydat z numerem 1 otrzymuje 170 głosów. W zwišzku z tym nadwyżka w postaci 70 głosów jest transferowana do kandydatów z numerem 2. Transfer jest proporcjonalny do liczby uzyskanych przez nich głosów. Procedurę powtarza się aż do rozdzielenia wszystkich mandatów.

Największš zaletš STV w stosunku do ordynacji JOW jest to, że nasz głos nie trafia do kosza, kiedy będziemy głosować na naszego kandydata, a nie zostanie on wybrany. Jeżeli bowiem na tej samej karcie wskazaliœmy również inne osoby, a nasz kandydat, przy którego nazwisku postawiliœmy jedynkę, nie uzyska poparcia wystarczajšcego do zdobycia mandatu, to nasz głos przechodzi na kolejnych kandydatów. Przeciwnicy ordynacji STV zwracajš uwagę na jej skomplikowany charakter. Moim zdaniem sam proces głosowania, przy odpowiedniej edukacji obywatelskiej, będzie zrozumiały i łatwy dla obywateli. Wyzwanie z STV dotyczy sposobu ustalania wyników wyborów. Faktycznie jest kilka etapów przeliczania głosów na mandaty. Myœlę, że nasze państwo jest w stanie sprostać temu wyzwaniu. Innš wadš STV podnoszonš przez jej krytyków jest to, że doprowadzi ona do destabilizacji sceny politycznej. Rzeczywiœcie, wprowadzenie STV może, poprzez odejœcie od centralnej roli partii w procesie wyborczym i zniesienie progów, doprowadzić do większego rozdrobnienia w parlamencie oraz wyboru wielu posłów niezależnych. Przykład Irlandii pokazuje jednak, że STV nie grozi stabilnoœci politycznej tego kraju.

Byłoby kogo wybrać

Konstytucja RP w art. 96 mówi: „Wybory do Sejmu sš powszechne, równe, bezpoœrednie i proporcjonalne oraz odbywajš się w głosowaniu tajnym". STV jest ordynacjš proporcjonalnš, więc jej wprowadzenie nie wymaga zmiany konstytucji, a zatem większoœci 2/3 głosów w Sejmie i połowy głosów w Senacie.

Załóżmy, że nasz idealny kandydat popiera demokrację bezpoœredniš (m.in. dostęp do informacji publicznej, referenda i ustawy obywatelskie), jest przeciwnikiem liberalizmu gospodarczego, w sferze obyczajowej jest konserwatystš, za ważnš w życiu publicznym uważa rolę zwišzków zawodowych i organizacji pozarzšdowych, jest też zwolennikiem ochrony przyrody. Przy ordynacji proporcjonalnej, która obowišzuje obecnie, oraz ordynacji JOW nie miałby na kogo głosować. Trudno znaleŸć odpowiedniego kandydata spełniajšcego wszystkie nasze preferencje polityczne. Przy ordynacji STV, w której mamy do wyboru kilku kandydatów, zwiększamy swoje szanse na wybór posłów, którzy będš dbali w parlamencie o to, co jest dla nas ważne.

Ponad podziałami

Czy ordynacje JOW i STV przystajš do naszej tradycji politycznej? Myœlšc schematycznie, dochodzimy do wniosku, że nie. Myœlšc nieschematycznie, możemy uznać, że wprowadzenie innowacyjnej zmiany ordynacji wyborczej będzie korzystne dla obywateli.

Dziœ potrzebujemy więcej demokracji uczestniczšcej, mnie partyjnej. Demokracji, w której jak najwięcej obywateli będzie znajdowało swojš reprezentację posłów i senatorów. Wierzę, że œrodowiska proobywatelskie wspólnie, ponad podziałami, wypracujš i wprowadzš w życie takš ordynację, która możliwie precyzyjnie będzie odzwierciedlała wolę wyborców oraz sprawiedliwie dzieliła mandaty.

Autor jest prezesem Instytutu Spraw Obywatelskich (INSPRO), społecznie zakorzenionego think tanku, który jest niezależny od partii politycznych

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL