Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzecz o polityce

Bitwa nie tylko o handel w niedzielę

Ustawowe zamknięcie sklepów nie wystarczy. Polakom trzeba przypomnieć o innych niż zakupy formach spędzania wolnego czasu.
Fotorzepa, Jerzy Dudek
Pokazywaniem większego dobra można przekonać Polaków do zmiany mentalnoœci – twierdzi publicysta

Na podstawie zawartoœci dużej częœci krajowych mediów w ostatnich tygodniach można dojœć do wniosku, że czołowym zmartwieniem większoœci społeczeństwa jest obowišzujšce od 1 marca ograniczenie handlu w niedziel. W pierwszy marcowy weekend pojawiły się wręcz oznaki paniki.

Na jednym z portali społecznoœciowych ktoœ donosił, że w sieci dyskontów tłumy, jak nigdy i też wnioskował (nie bez podstaw), że w ogólnym zamieszaniu częœć Polaków myœlała, iż już następnego dnia nastšpi pierwsza niedziela bez handlu. Mogły ich w tym przekonaniu utwierdzać niektóre spoty reklamowe.

Można też, œledzšc medialne doniesienia, dojœć do wniosku, że niemal cały naród – niczym polskim skoczkom narciarskim w Pucharze Œwiata – kibicuje z ogromnym zaangażowaniem handlowcom, wyszukujšcym i wymyœlajšcym, jakby tu nowe prawo obejœć i jednak w niedzielę sklepy otworzyć oraz klientów towarem uszczęœliwić. A jeœli nie uda się w ten sposób wprost œwištecznego sprzedawania kontynuować, to przynajmniej przekonać wszystkich dokoła, że wprowadzane właœnie w życie unormowania sš prawnym bublem, sš pozbawione sensu, a przede wszystkim szkodliwe. Namnożyło się m.in. materiałów medialnych na temat planowanych przez wielkie sieci handlowe niekorzystnych dla pracowników zmian w organizacji pracy. Wynika z nich, na przykład, że niektórzy sprzedawcy, kasjerzy itp. i tak będš musieli nie tylko wracać z pracy dopiero w niedzielę, ale również przed jej zakończeniem do niej wyruszać. Pojawiały się też sondaże, według których ogromna rzesza tych, którzy dotychczas kupowali w niedzielę, nie zamierza zmieniać przyzwyczajeń, a jedynie rozejrzš się za nowymi miejscami, gdzie wcišż będš mogli to robić.

Lista nagłaœnianych pomysłów na naginanie prawa jest długa i dajšca do myœlenia. Niektóre podawane z całš powagš propozycje sš tak ekstremalne i wydumane, że można by je zgłaszać do rozmaitych ksišg rekordów.

Niektórzy eksperci zapowiadajš, że z powodu ograniczeń niedzielnego handlu zmieni się organizacja czasu pracy nie tylko w sieciach handlowych, ale też w centrach produkcyjnych i usługach zwišzanych z handlem. Według Jeremiego Mordasewicza, doradcy zarzšdu Konfederacji Lewiatan, wolne od handlu niedziele wymuszš inwestycje, np. w większe powierzchnie handlowe i kasy samoobsługowe, a to spowoduje wzrost cen.

Cezary KaŸmierczak ze zwišzku Przedsiębiorców i Pracodawców zaprezentował wizję wydarzeń, którš uzasadnił tym, co w zwišzku z ograniczeniem niedzielnego handlu zdarzyło się na Węgrzech. Według niego nowe zasady zaszkodzš też małym sklepom, ponieważ wielkie sieci rozpocznš „dzikie promocje" już w pištki, obniżajšc ceny o 20–30 proc. (w stosunku do tych w małych placówkach) i dzięki temu szybko wyrabiajšc w klientach „amerykański zwyczaj robienia zakupów raz w tygodniu". Zgodnie z jego prognozš małym sklepom znacznie spadnš obroty i zacznš bankrutować.

Natężenie i rodzaj argumentacji przeciwko ograniczeniom handlu w niedzielę daje do myœlenia. Pozwala domniemywać, że chodzi tu o coœ więcej niż tylko pienišdze. Wyglšda na to, że w tej „bitwie o handel" chodzi o rzšd dusz. O kształtowanie stylu życia milionów mieszkańców Polski.

Wielkie sieci handlowe osišgnęły w naszym kraju pod tym względem wielki i spektakularny sukces. Ich konsekwencja, upór i pomysłowoœć doprowadziły do tego, że mimo poczštkowego oporu Polacy w ogromnej liczbie dali się namówić do spędzania w sklepach także niedziel. Udało się u nas coœ, z czym w bogatych i wydawałoby się bardziej nastawionych na konsumpcję krajach Zachodu handlowcy majš problemy. Tam duża częœć społeczeństw robi sobie jednodniowš przerwę w „byciu klientem". Polacy zgodzili się nimi być siedem dni w tygodniu, co więcej, chodzenie po sklepach uczynili ważnym elementem œwiętowania.

Łacińska sentencja mówi, że przyzwyczajenie jest drugš naturš człowieka. Przyszłoœć pokaże, jak szybko uda się przełamać wyrobiony w Polakach nawyk spędzania niedzieli między wypełnionymi towarem półkami. Z pewnoœciš będš potrzebowali pomocy. Samo ustawowe zamknięcie sklepów nie wystarczy.

Socjolog, prof. Janusz Czapiński, zasugerował w jednym z wywiadów, że wœród beneficjentów prawnego ograniczenia handlu niedzielnego znajdš się stacje telewizyjne. A jeœli nie telewizja, to co? Każdy, kto dotychczas spędzał w niedzielę czas w sklepach, stanie wobec pytania, jak go zagospodarować w nowych okolicznoœciach. Dla wielu będzie to prawdziwe wyzwanie, z którym sami mogš sobie nie poradzić.

Abp Wiktor Skworc, przewodniczšcy Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski, komentujšc obszernie 1 marca wejœcie w życie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele, stwierdził: „Na tle rozważań o œwiętowaniu niedzieli i przeżywaniu jej przez wspólnotę Koœcioła rysujš się nowe wyzwania i duszpasterskie szanse". Dodał, że dla wyznawców Chrystusa niedziela zawsze pozostanie pamištkš Jego Zmartwychwstania oraz uobecnieniem Pięćdziesištnicy – Zesłania Ducha Œwiętego, „sercem niedzieli" będzie udział we mszy œw. Zwrócił uwagę, że w parafiach nie powinno zabraknšć mszy œw. o „charakterze rodzinnym" lub z udziałem dzieci. Poza tym „każda parafia – bogata w grupy modlitewne i apostolskie, radę duszpasterskš i stowarzyszenia – może prezentować pozaliturgiczne oferty wspólnotowego przeżywania niedzieli". To bardzo istotne przypomnienia. Koœciół wcišż jest niejako w sposób naturalny predestynowany do nauki kolejnych pokoleń prawdziwego œwiętowania.

Ale nie tylko Koœciół ma w kwestii zagospodarowywania czasu w niedzielę poważne zadania. To także szansa dla samorzšdów oraz licznych instytucji państwowych, zwišzanych z pielęgnowaniem kultury i tradycji. Prezydent Andrzej Duda, podpisujšc ustawę ograniczajšcš handel, stwierdził: „Wierzę w to, że w ten sposób przywracamy normalnoœć, że po prostu przyzwyczaimy się do tego tak jak w innych krajach UE, Niemczech czy Austrii, że po prostu sklepy sš zamknięte w niedziele". Mówił również o niedzieli jako dniu przeżywanym wspólnie przez rodzinę. Powiedział też, że jest to moment istotny, moment pokazania wewnštrzspołecznej solidarnoœci.

To bardzo ważne, aby wokół wolnej od handlu niedzieli nie ulegać negatywnej narracji. Konieczne jest w najbliższym czasie pokazywanie wszelkich korzyœci i pozytywów zwišzanych z nowymi uregulowaniami. Trzeba nagłaœniać takie inicjatywy, jak np. proponowane przez Koleje Œlšskie, które w ramach akcji „Rodzinne niedziele" oferujš bezpłatne przejazdy dla rodziców w każdš pierwszš niedzielę miesišca wolnš od handlu.

Im więcej będzie tego rodzaju pomysłów, tym szybciej miliony Polaków, którzy dotychczas spędzali dzień œwišteczny w sklepach, odkryjš i zrozumiejš, że dzięki ograniczeniom handlu niczego nie tracš, a bardzo dużo zyskujš. To najskuteczniejszy sposób, aby dokonała się zmiana mentalnoœci na dużš skalę. Niezbędna zmiana. Jeœli ona nastšpi, handlowcy sami dojdš do wniosku, że nie warto otwierać sklepów w niedzielę i nie trzeba będzie mnożyć restrykcji i zaostrzać prawa, co zapowiadajš niektórzy politycy. Wojny o rzšd dusz nie wygrywa się wzmożonymi kontrolami i wymierzanymi karami, lecz pokazywaniem większego dobra. Š?

Autor jest księdzem archidiecezji katowickiej, w latach 2009–2011 był jej rzecznikiem prasowym. Jest twórcš portalu wiara.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL