Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzecz o polityce

Polityka historyczna: Nasza bajka jest lepsza

Naszš racjš stanu jest nie pozwolić, by Polaków wpisano w zagładę Żydów
Fotorzepa
Państwo musi budować pozycję wobec innych

Spór z Izraelem o ustawę antydyfamacyjnš pokazuje, jak ważna jest dla państwa polityka historyczna. Sposób postrzegania dawnych dziejów wpływa bowiem wymiernie na politykę zagranicznš, bezpieczeństwo oraz gospodarkę. Warto się zatem przyłożyć do naszej opowieœci o przeszłoœci, by nie oddać pola innym.

W polityce historycznej istotne jest nie tylko to, jak sami chcemy być postrzegani, ale też to, jak historię traktujš obcy, szczególnie państwa istotne dla Polski ze strategicznego punku widzenia – Niemcy, Ukraina i Rosja. Ich wizja wchodzi niestety na kurs kolizyjny z naszš. Nie dlatego nawet, iż chcš toczyć z Polskš polityczne lub gospodarcze boje (w przypadku pierwszych dwóch krajów), ale dlatego, że potrzebujš stworzyć na potrzeby wewnętrzne takie spojrzenie na swoje dzieje, które jest dla nich korzystne.

Wrogie narracje

W Niemczech przez dziesięciolecia polityka historyczna sprowadzała się do tezy: podczas rzšdów nazistów byli też Niemcy, którzy się im sprzeciwiali, odrodzone państwo niemieckie odcina się od Hitlera i kontynuuje demokratyczne dzieło, a jego fundamentem jest krew przelana przez antyhitlerowskich opozycjonistów. Po zjednoczeniu Niemiec poczštkowo nieœmiało, teraz już jawnie, kwitnie inna narracja. Niemcy byli wprawdzie winni wybuchu wojny œwiatowej i towarzyszšcych jej potwornoœci, ale mieli w nich wspólników, sami stali się też ofiarami konfliktu. Opowieœć ta nie postuluje uznania, iż katami Niemców byli alianci, ale chce uznania ich za współofiary nazistów. W nowy koncept wpisujš się „polskie obozy koncentracyjne" i teza o masowym udziale œrodkowych i wschodnich Europejczyków w zagładzie Żydów.

W Rosji od poczštków rzšdów Putina polityka historyczna skupia się na dwóch wštkach. Pierwszy to „œwiętoœć" wyzwolicielskiego trudu Armii Czerwonej. Naziœci byli złem absolutnym, a radziecki żołnierz je pokonał, jego trud nie podlega zatem dyskusji, nie może być kwestionowany i jest filarem obecnego państwa rosyjskiego. Drugi przekaz, słabszy, skierowany bardziej na rynek wewnętrzny, dotyczy imperium: Rosja jest skazana na wielkoœć jako dziedzic całej rosyjskiej tradycji imperialnej tak i carskiej, jak i sowieckiej.

Ukraina wreszcie próbowała budować narrację historycznš wokół Wielkiego Głodu z lat 30., ale bez rezultatu. Obecnie sięga po mit walki zbrojnej o niepodległoœć. Mieœci się w nim Niebiańska Sotnia z kijowskiego Majdanu, ale też – niestety – Ukraińska Powstańcza Armia, która w ukraińskiej opowieœci o przeszłoœci może i popełniła jakieœ zbrodnie, ale przede wszystkim bohatersko walczyła w obronie narodu.

Polityka historyczna to opowieœć o przeszłoœci, która buduje spójnoœć państwa wobec innych państw. Narracja taka, aby była skuteczna, musi być krótka, wyrazista, spójna i konsekwentna, by łatwo wdrukowała się w œwiadomoœć społecznš. Trzeba budować jš – niestety – w konfrontacji z innymi, nawet przyjaciółmi, każdy z nich bowiem ma swojš politykę historycznš, która może godzić w nasze interesy.

Nasze na wierzchu

Polityka historyczna nie ma wiele wspólnego z naukowym badaniem historii. Jej zadaniem nie jest dociekanie przyczyn i skutków wydarzeń czy szukanie prawdy, ale dostarczanie państwu narzędzi do walki politycznej i budowania swojej pozycji wobec innych. Nie może jednak jawnie kłamać, ona po prostu nagina historię do bieżšcych potrzeb.

Taka też powinna być polska polityka historyczna– oparta na faktach, ale tak przedstawionych, by służyły polskiej, nie obcej, racji stanu. Jej częœć pasywna to obrona przed wpisywaniem Polaków w zagładę Żydów, a częœć aktywna – podkreœlanie, że to my pierwsi stawiliœmy opór Hitlerowi oraz Stalinowi w obronie wartoœci zachodnich, ponieœliœmy potworne straty i oczekujemy rekompensaty. Jeœli inne państwo kwestionuje ten obraz, bijmy pięœciš w stół i nie ustępujmy. Kluczem do skutecznej polityki historycznej jest bowiem konsekwencja. Š?

Autor jest dyrektorem ds. strategii Warsaw Enterprise Institute. Artykuł oddaje jego prywatne poglšdy

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL