Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzecz o polityce

Polska-Niemcy: Partnerstwo z rozsšdku

AFP
Polska i Niemcy potrzebujš się nawzajem. Nie zmienia tego fakt, że elity obu tych państw nie zawsze zdajš sobie z tego sprawę – pisze prezes Instytutu Wolnoœci.

W relacjach polsko-niemieckich pojawiło się okno możliwoœci, ale trzeba je jeszcze szeroko otworzyć. Zmiana rzšdu w Polsce stwarza niewštpliwie szansę na nowe otwarcie. Co stanie się z rzšdem w Niemczech, cišgle nie wiemy, ale rzeczywistoœć nie znosi próżni. Polska jest stabilna politycznie, warto więc, by obie strony spróbowały rozpoczšć wspólnš pracę w nowych warunkach.

Polska i Niemcy wzajemnie się potrzebujš, nawet jeœli elity obu państw nie zawsze zdajš sobie z tego sprawę. Dlaczego jesteœmy tak œciœle ze sobš zwišzani?

Po pierwsze, wymiana handlowa między Polskš a Niemcami roœnie. Jesteœmy wzajemnie od siebie zależni i coraz bardziej powišzani. W 2016 r. ta wymiana przekroczyła 100 mld i cišgle roœnie. Dla porównania – wymiana Niemiec z wielokrotnie większym i potężniejszym niż Polska państwem, Stanami Zjednoczonymi, wynosi ok. 160 mld euro.

Polska gospodarka roœnie nieustannie od 27 lat. Jeœli chodzi o wzrost PKB w latach 1990–2015 na głowę mieszkańca, jesteœmy na pierwszym miejscu spoœród wszystkich państw OECD. Nasz potencjał wzrostowy jest dużo większy niż krajów „starej Europy”. Polskie firmy sš partnerami firm niemieckich, a polski rynek znaczšcym rynkiem zbytu dla niemieckich produktów.

WyobraŸmy więc sobie, że powstaje Europa dwóch prędkoœci, proponowane przez Martina Schulza Stany Zjednoczone Europy i Polska wraz z innymi krajami Europy Œrodowej jest wyrzucana na margines. Gospodarka spowalnia, Polska wpada w kłopoty. Zaraz po nas odczuliby je również Niemcy.

Po drugie, dynamicznie rozwijajšca się polska gospodarka potrzebuje silnego wspólnego rynku, który ułatwia jej rozwój. Tu wspólnota interesów wobec coraz bardziej protekcjonistycznej Europy powinna być jeszcze większa. Polska może być dla Niemiec dobrym partnerem w walce o rozwój jednolitego rynku, który jest kluczowy dla rozwoju niemieckich przedsiębiorstw.

Po trzecie, wœród elit niemieckich œwiadomoœć koniecznoœci utrzymania i rozwoju Unii Europejskiej jest większa niż w jakimkolwiek innym kraju. Wszystkie badania pokazujš, że najbardziej proeuropejskim społeczeństwem sš Polacy. Obecny polski rzšd i wspierajšca go partia – wbrew mylnym opiniom – od zawsze opowiadały się za wejœciem i pozostaniem Polski w Unii. W Polsce, inaczej niż we Francji, w Holandii, Danii, Austrii czy Niemczech, nie wspominajšc o Wielkiej Brytanii, nie ma ugrupowań, które głosiłyby koniecznoœć opuszczenia Unii. Z punktu widzenia Niemiec warto mieć w Europie Œrodkowej sojusznika, który wspiera trwałoœć i rozwój europejskiego projektu.

Po czwarte, aby utrzymać jednoœć Unii, Niemcy potrzebujš sojuszników zarówno wœród liderów „starej”, jak i „nowej” Europy. Niemcy nie zbudujš stabilnej Europy tylko z Francjš Emmanuela Macrona i krajami Południa. Stabilnoœć może zapewnić jedynie równowaga. Równowaga, której nie uda się osišgnšć bez państw Europy Œrodkowej.

Po pište, Polska jest zaangażowanym członkiem NATO, jednym z niewielu państw inwestujšcych w obronnoœć 2 proc. swego PKB. To Polska buduje zaporę na wschodniej flance NATO. Nasz kraj jest gotowy angażować się w europejskie rozwišzania obronne. To Polska daje częœć odpowiedzi na problem bezpieczeństwa w Europie. Jeżeli doszłoby do podziału wewnštrz NATO, osłabienia Sojuszu na wschodzie pierwszš ofiarš rosyjskiej agresji w kierunku zachodnim stałaby się Polska. W pierwszej kolejnoœci ucierpiałyby na tym niemiecka gospodarka i bezpieczeństwo.

Co więc może zrobić Polska? Nowy polski rzšd powinien zaproponować powołanie kilku stałych komisji, które będš na bieżšco omawiać nie tylko trudne tematy, jak NordStream2 czy przyszły polityczny kształt UE, lecz także takie, w których łatwiej będzie osišgnšć porozumienie – wspieranie jednolitego rynku, polityka cyfrowa, polityka wschodnia, wsparcie Ukrainy czy kwestie budowania obronnoœci zarówno na płaszczyŸnie transatlantyckiej, jak i wewnštrz Europy, a także wzmacniania granic Unii czy pomocy uchodŸcom na miejscu, w ich własnych krajach.

A co mogš zrobić Niemcy? Rozpoczšć na poważnie włšczanie Polski i innych krajów Europy Œrodkowej do dyskusji o konkretnych rozwišzaniach w Unii, przekonać zachodnich partnerów, by uważniej wsłuchali się w głos Grupy Wyszehradzkiej w unijnych dyskusjach. Mogš również zaproponować powrót do rozmów w formacie weimarskim (Francja – Niemcy – Polska). Oczywiœcie poważnym gestem dobrej woli byłoby też dyplomatyczne wsparcie Polski w próbie rozwišzania problemu zwišzanego z wdrożeniem artykułu 7 traktatu o UE.

Wkrótce dojdzie do spotkania kanclerz Merkel z premierem Morawieckim. Warto jednak, by nie tylko przywódcy polityczni, ale także elity (doradcy, eksperci, dziennikarze) obu państw rozpoczęły pracę nad budowaniem większego zrozumienia i szukaniem porozumienia. Nie trzeba tego zresztš tłumaczyć przedsiębiorcom po obu stronach Odry – oni rozumiejš to doskonale i budujš te pomosty realnymi działaniami.

Autor jest prezesem niezależnego polskiego think tanku Instytut Wolnoœci oraz
partnerem Bridge, doradczej firmy komunikacyjnej

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL