Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzšd PiS

Sejm: Dlaczego wszedł kard. Nycz, a dlaczego Ochojska - nie

Fotorzepa, Michał Kolanko
Odwiedziny takich osób jak Pani Wanda Traczyk-Stawska czy Janina Ochojska, pomimo niekwestionowanych przez nas dobrych intencji tych osób oraz ich niewštpliwych zasług życiowych, nie przyczyniajš się do zakończenia sporu - wyjaœnia w oœwiadczeniu Kancelaria Sejmu.

Kancelaria Sejmu wydała oœwiadczenie, w którym tłumaczy, dlaczego protestujšcych niepełnosprawnych mógł odwiedzić kard. Nycz, a dlaczego było to niewskazane w przypadku szefowej PAN Janiny Ochojskiej lub Wandy Traczyk-Stawskie, uczestniczki Powstania Warszawskiego.

I Ochojska, i Traczyk-Stawska nie zostały wpuszczone do Sejmu, mimo co najmniej dwukrotnych prób.

Protest w Sejmie trwa od 30 dni. W tym czasie protestujšcych niepełnosprawnych odwiedzili minister pracy Elżbieta Rafalska - kilkakrotnie, premier Morawiecki, prezydent Duda, kardynał Nycz.

Protestujšcy domagali się zrównania renty socjalnej z najniższš rentš z ZUS oraz przyznania niepełnosprawnym, którzy nie sš w stanie sami funkcjonować, "dodatku na życie" w wysokoœci 500 zł.

Pierwszy postulat został spełniony, natomiast drugiego rzšd spełnić nie chce, twierdzšc, że przyznanie takiego zasiłku niesprawiedliwie różnicowałoby niepełnosprawnych, a prócz tego takie œwiadczenie byłoby zbyt obcišżajšce dla budżetu. Zamiast tego dodatku rzšd PiS zaproponował równowartoœć żšdanego œwiadczenia w usługach i dostępie do œwiadczeń  zdrowotnych.

Protestujšcy tę ofertę odrzucili, tłumaczšc, że częœć œwiadczeń zawartych  w ofercie niepełnosprawni majš zagwarantowane wczeœniejszymi ustawami, a prócz tego każdy z nich ma indywidualne potrzeby, których tego typy uregulowaniami zaspokoić nie można.

Protest niepełnosprawnych spowodował, że marszałek Sejmu Marek Kuchciński 25 kwietnia wprowadził zakaz wydawania jednorazowych przepustek do parlamentu. Przywilej wejœcia do Sejmu majš tylko dziennikarze ze stałš przepustkš.

Dziœ Kuchciński zakazał opuszczania Sejmu dwóm niepełnosprawnym, którzy wyjechali wczoraj z budynku na wózkach, by spotkać się z Janinš Ochojskš, której wejœć zabroniono.

Ponieważ niewpuszczenie i Janiny Ochojskiej, i Wandy Traczyk-Stawskiej wywołało oburzenie wielu œrodowisk, Kancelaria Sejmu opublikowała oœwiadczenie, które przytaczamy w całoœci. To reakcja na artykuł "Gazety Wyborczej", która opisała zajœcie.

Wizyta Pani Janiny Ochojskiej pod Sejmem

Informacja o szczególnych zasadach wstępu na teren kompleksu sejmowego - zgodnie z wyjštkowymi okolicznoœciami (trwajšcym od miesišca protestem) - jest powszechnie znana. Była też ona wiadoma Pani Janinie Ochojskiej, co sama przyznawała. Przyjœcie pod Sejm nie było zatem próbš wejœcia na jego teren, a spotkaniem z mediami w celu przekazania wsparcia dla osób protestujšcych - cel ten został w całoœci zrealizowany.

Rola Kancelarii Sejmu i wpływ na przebieg protestu

Wyjaœnienie musi być poprzedzone bardzo wyraŸnym zakreœleniem spraw podstawowych. Kancelaria Sejmu, Centrum Informacyjne Sejmu i Straż Marszałkowska nie sš stronš prowadzonego od miesišca dialogu na temat rzeczywistych potrzeb osób niepełnosprawnych i budżetowych oraz prawnych możliwoœci ich zaspokojenia, także w kontekœcie potrzeb innych grup społecznych, choćby seniorów. Jako instytucja, staliœmy się - w wyniku działań grupy posłów, którzy zgłosili osoby protestujšce jako swoich goœci - niefortunnym gospodarzem protestu. Staramy się postępować w tej złożonej sytuacji z maksymalnš empatiš i wstrzemięŸliwoœciš, wyznajšc zasadę, że skuteczna merytoryczna rozmowa o rozwišzywaniu poważnych problemów społecznych powinna być wolna od wikłania jej w bieżšcš rywalizację politycznš toczonš w aurze medialnego spektaklu.

Dlaczego odwiedzajšcych mógł odwiedzić ks. Kard. Kazimierz Nycz, a nie mogła Pani Janina Ochojska lub Pani Wanda Traczyk-Stawska?

Kancelaria Sejmu stara się w pierwszej kolejnoœci wspierać wszystkie działania, które mogš doprowadzić do koncyliacyjnego zakończenia rozmów, w wyniku których osoby protestujšce przyjmš zaproponowane i już uchwalone przez Parlament rozwišzania jako istotnie poprawiajšce ich sytuację. Przypominamy, że protestujšcych odwiedziły w pierwszej kolejnoœci osoby decyzyjne – Prezes Rady Ministrów i Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Obecny był także Prezydent RP, będšcy także przedstawicielem władzy wykonawczej. Kancelaria Sejmu umożliwiła też wizytę innym uczestnikom życia publicznego, które zechciały wzišć udział w swoistych mediacjach. Do grona tych osób można zaliczyć nie tylko Rzecznika Praw Obywatelskich i przewodniczšcego „Solidarnoœci”, ale także Pierwszš Damę i ks. kard. Kazimierza Nycza.


Odwiedziny takich osób jak Pani Wanda Traczyk-Stawska czy Janina Ochojska, pomimo niekwestionowanych przez nas dobrych intencji tych osób oraz ich niewštpliwych zasług życiowych, nie przyczyniajš się do zakończenia sporu. Z tych samych względów Kancelaria Sejmu jest równie wstrzemięŸliwa w wydawaniu decyzji umożliwiajšcych wstęp osobom, które chciałyby w bezpoœredniej konfrontacji poddać publicznej analizie postulaty protestujšcych i ich zasadnoœć, deklarowanš apolitycznoœć protestu.

Szczyt Zgromadzenia Parlamentarnego NATO a protest niepełnosprawnych w Sejmie

Kancelaria Sejmu jest urzędem doœwiadczonym w organizacji wielu przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym. Szczyt ZP NATO jest wyzwaniem logistycznym samym w sobie. Obecnoœć osób protestujšcych w Sejmie wymaga rzecz jasna pewnej modyfikacji pierwotnie poczynionych założeń, jednak bez szkody dla celów Szczytu i bez uszczerbku dla osób protestujšcych. Stanowczo dementujemy plotki o rozważanych jakoby przez Kancelarię Sejmu pomysłach przenoszenia protestujšcych czy też wykorzystywania jako pretekstów do utrudnienia ich sytuacji względów bezpieczeństwa lub fałszywych alarmów przeciwpożarowych.

Warunki, w jakich przebywajš osoby protestujšce w Sejmie

Budynek Sejmu jest gmachem zabytkowym, a jego ogólnodostępne przestrzenie, w tym hol, w którym sš osoby protestujšce, nie sš przystosowane do całodobowego, wielotygodniowego pobytu. Jest to wiedza powszechna, niewymagajšca empirycznego sprawdzania. Pomimo tego właœnie ta przestrzeń, hol główny gmachu Sejmu, w bezpoœredniej bliskoœci stanowisk dziennikarskich, zostało wybrane na miejsce protestu. Niedogodnoœci z tym zwišzane to jednak wynik œwiadomej decyzji osób protestujšcych, a nie złej woli Kancelarii Sejmu.

ródło: sejm.gov.pl

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL