Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rynek pracy

UE o delegowaniu pracowników: Cios w polskš pracę za granicš

Bloomberg
Przymusowe przenoszenie firm za granicę i utrata tysięcy miejsc pracy – taki może być skutek zaostrzenia unijnych regulacji o delegowaniu pracowników.

– Zmiany w nowej dyrektywie o delegowaniu pracowników za granicę będš miały katastrofalne skutki dla usług œwiadczonych przez polskie firmy w Europie. Potrzebny jest konstruktywny kompromis, który mógłby zaproponować polski rzšd – twierdzi Stefan Schwarz, prezes Inicjatywy Mobilnoœci Pracy, która promuje swobodę œwiadczenia usług w Unii.

Przypomina, że we wrzeœniu komisja ds. zatrudnienia w Parlamencie Europejskim ma przegłosować poprawiony projekt dyrektywy. Niektóre poprawki mogš go jeszcze zaostrzyć. Tymczasem według analizy IMP, do której dotarła „Rzeczpospolita", regulacje już zapisane w projekcie pod naciskiem zachodnich państw (głównie Francji, Belgii i Niemiec) dotknš od 600 tys. do nawet 900 tys. pracowników w Polsce.

Gšszcz przepisów

Jak podkreœla dr Marek Benio z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, wiceprezes IMP, usługi (w tym montaże i wdrożenia) realizowane za granicš sš istotnš częœciš biznesu dla wielu firm budowlanych, produkcyjnych, inżynierskich czy IT. Według statystyk ZUS, w 2016 r. liczba formularzy A1 wystawianych osobom delegowanym albo wykonujšcym pracę w kilku krajach Unii wzrosła o 11 proc., do 503 tys.

Według analizy IMP, restrykcje wprowadzone do dyrektywy pod naciskiem Francji, Belgii i Niemiec uderzš nie tylko w delegowanych pracowników, ale także w tych, którzy zajmujš się obsługš i koordynacjš zagranicznych kontraktów. Jak zaznacza Stefan Schwarz, w Polsce rozwinšł się cały sektor zwišzanych z delegowaniem usług księgowych, prawniczych, rekrutacyjnych czy szkoleniowych. Sš firmy, które organizujš kursy językowe dla kierowanych za granicę fachowców, szkolš opiekunki.

Krzysztof Jakubowski, wiceprezes agencji pracy Interkadra i Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia, podkreœla, że już teraz wiele firm ma problemy z kwestiami prawnymi dotyczšcymi delegowania. Jeœli zaœ Unia przyjmie regulacje, zmuszajšce m.in. do naliczania pracownikom wynagrodzenia z pełnym uwzględnieniem lokalnego prawa pracy i układów zbiorowych, problemy się nasilš, gdyż np. w Niemczech obowišzuje 70 tys. układów zbiorowych. – Dzięki unijnym zmianom organy kontrolne krajów przyjmujšcych będš mogły karać za najdrobniejsze przewinienia, a takich z pewnoœciš nie da się uniknšć – twierdzi Jakubowski.

– Będziemy musieli odnaleŸć się w gšszczu miejscowych, często bardzo skomplikowanych przepisów, z których większoœć nie jest tłumaczona na inny język. Kary mogš sięgać kilkuset tysięcy euro – wtóruje mu Piotr Stolarczyk, radca prawny z Grupy Aterima. Jak zaznacza Marek Truskolaski, prezes Work Express, podczas gdy wiele firm w Europie Zachodniej potrzebuje polskich pracowników, to np. władze w Paryżu podejmujš działania majšce na celu pozbycie się polskich firm i agencji pracy, które tych pracowników dostarczajš. – Chodzi o to, żeby specjalistę z Polski zatrzymać, ale we francuskiej firmie i na warunkach ubezpieczeń społecznych obowišzujšcych we Francji, co jest niekorzystne także dla pracownika. Zyskuje jedynie francuski system ubezpieczeń społecznych – twierdzi Truskolaski.

Exodus na Zachód

Tomasz Piłat, dyrektor Akademii Opiekunów, która szkoli opiekunki wyjeżdżajšce głównie do Niemiec, podkreœla, że nasi specjaliœci sš bardzo atrakcyjni na niemieckim rynku, więc tamtejsze firmy chętnie ich przejmš. – Specjaliœci zniknš z polskiego systemu, a szansa, że wrócš do kraju, zmaleje – twierdzi Piłat.

Zdaniem Marka Benio unijne restrykcje mogš zmusić częœć firm do przeniesienia się za granicę. – W obecnej formie dyrektywa praktycznie uniemożliwi delegowanie pracowników, które i tak od kilku lat jest coraz trudniejsze – ocenia Grzegorz Kuliœ, prezes firmy Weegree, która wysyła m.in. budowlańców i logistyków na kontrakty do Niemiec, Belgii i Holandii. W ub. roku jego firma przeszła 11 kontroli za granicš. Sš nie tylko częstsze, ale też coraz bardziej drobiazgowe. Inspektorzy szukajš pretekstu, by nałożyć kary, co nowa dyrektywa tylko ułatwi. – Ogromnym wyzwaniem będzie koordynacja sprzecznych niekiedy regulacji z trzech porzšdków prawnych: polskiego, lokalnego i unijnego – twierdzi Kuliœ, który przymierza się do założenia spółek w Niemczech i Belgii.

Przeniesienie firmy za granicę bierze też pod uwagę Radosław Gałka, właœciciel firmy Poland Workforce, która deleguje fachowców do Francji i Niemiec. Jego zdaniem nowe regulacje to polityczna gra, która ma zmusić nasze firmy do przeniesienia działalnoœci ( i składek ZUS) na Zachód.

Czy Polska ma szanse, by przeciwstawić się planom ograniczenia swobody przepływu usług w Uniii?

Podyskutuj z nami na: facebook.com/ dziennikrzeczpospolita

Regulacje uderzš w polskie firmy

Zmiana dyrektywy 96/71/WE o delegowaniu pracowników utrudni polskim przedsiębiorcom dostęp do rynku usług w Unii Europejskiej. Zgodnie z planowanymi zmianami firma wysyłajšca pracowników do pracy w innym kraju Unii będzie musiała im płacić według lokalnych stawek, uwzględniajšc też wszystkie dodatki i premie przewidziane lokalnym prawem pracy i układami zbiorowymi. (Na razie pracownicy majš prawo do minimalnej stawki w danym kraju). Co więcej, delegowanie pracowników za granicę – w to samo miejsce i do tych samych zadań – ma być ograniczone do 24 miesięcy, choć sš pomysły, by je skrócić do szeœciu czy nawet trzech miesięcy. Po upływie tego czasu pracownicy wysłani za granicę majš już podlegać pod lokalne prawo pracy (także wtedy, gdy osoby delegowane się wymieniajš), chyba że dane przepisy w ich kraju sš bardziej korzystne. Jeœli zaœ wiadomo, że usługa będzie trwała dłużej niż 24 miesišce, to pracownik od poczštku ma podlegać pod lokalne prawo pracy. Co więcej, Komisja Europejska chce objšć regulacjami o delegowaniu również kierowców tirów – już po trzech dniach w innym kraju Unii.

Opinia

Piotr Wołejko, ekspert Pracodawców RP

Francja i Niemcy, a także kraje Beneluksu, sš coraz bardziej sceptycznie nastawione do swobody œwiadczenia usług – jednego z czterech filarów unijnego jednolitego rynku. Najbardziej widoczne sš działania wymierzone w przewoŸników drogowych, na których nakłada się kolejne ograniczenia

Polscy przewoŸnicy odnieœli ogromny sukces na unijnym rynku. Teraz pod presjš krajowych przedsiębiorców oraz zwišzków zawodowych próbuje się wprowadzić takie zasady „rynkowe" gry, w których polska firma nie będzie mogła wygrać. Niestety, Komisja Europejska nie stoi w tym przypadku za Polskš, ani za traktatowymi zasadami – rozwišzania proponowane w nowej dyrektywie dotyczšcej pracowników delegowanych sš dla nas skrajnie niekorzystne.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL