Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rynek pracy

Czas na zmianę podejścia do pracy

Bloomberg
Trzeba dostosować prawo i stosunki pracy oraz edukację do wymogów nowoczesnej gospodarki, wydłużajšc też aktywnoœć zawodowš Polaków– apeluje Konfederacja Lewiatan w ogłoszonym w czwartek Manifeœcie Przyszłoœci Pracy.

– Znajdujemy się w specyficznym momencie rozwoju gospodarczego – większoœć zawodów, które dzisiaj znamy, ulega drastycznym przemianom. Nie przesadzę, jeœli powiem, że żyjemy w czasach, w których do przeszłoœci odchodzi cała koncepcja pracy w sensie, w jakim dziœ jš rozumiemy. Nadszedł czas, byœmy zdali sobie sprawę, że przyszłoœć pracy już powoli nadchodzi – podkreœlała Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan podczas dorocznego letniego spotkania organizacji. Tam, w obecnoœci Elżbiety Rafalskiej, minister rodziny, pracy i polityki społecznej przedstawiła postulaty pracodawców w swoim Manifeœcie Przyszłoœci Pracy.

W siedmiu punktach podsumowuje on oczekiwania przedsiębiorców, którzy liczš na wsparcie decydentów i partnerów społecznych w dostosowaniu polskiego rynku pracy do wymagań nowoczesnej gospodarki, gdzie coraz bardziej liczy się nie tyle iloœć, ile jakoœć kadr.

Stšd apel o zmiany w systemie edukacji – œciœlejsze połšczenie go z potrzebami pracodawców oraz dostosowanie do efektywnego kształcenia przez całe życie. Manifest nie odnosi się do przedstawionych dzień wczeœniej przez MEN propozycji reformy systemu kształcenia zawodowego, która przewiduje kluczowš rolę pracodawców w tym kształceniu. – Propozycje te oceniamy pozytywnie jako zmierzajšce w dobrym kierunku. Ale obawy budzi krótki okres konsultacji – zaznacza Jakub Gontarek, ekspert Konfederacji Lewiatan. Zaznacza, że możliwoœci współpracy firm ze szkołami w częœci branż sš ograniczone. Pracodawcy postulujš też zmniejszenie poziomu opodatkowania pracy i dostosowanie przepisów jš regulujšcych do warunków, gdy stałe zatrudnienie coraz częœciej ustępuje miejsca kontraktowaniu poszczególnych zadań. Większa elastycznoœć przepisów ma także pomóc wydłużyć aktywnoœć zawodowš Polaków. Według Eurostatu, wskaŸnik zatrudnienia osób w wieku 55–64 lata w Polsce, pomimo wzrostu w ostatnich latach, nadal jest wyraŸnie poniżej œredniej w krajach Unii.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL