Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rynek pracy

Centra usług kuszš stabilnym zatrudnieniem

Bloomberg
W cišgu tego roku liczba pracowników sektora nowoczesnych usług dla biznesu może wzrosnšć o ponad 40 tys., co zaostrzy tam konkurencję o talenty.

Mało która branża tak dokładnie bada poziom wynagrodzeń w swoich firmach i nastroje pracowników, jak sektor nowoczesnych usług dla biznesu. To koniecznoœć w sytuacji systematycznie rosnšcego zatrudnienia, które na koniec I kw. tego roku przekroczyło 244 tys. osób – o 32 tys. więcej niż rok wczeœniej, jak wynika z najnowszego raportu branżowego Zwišzku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL).

– Szacujemy, że w perspektywie roku wzrost zatrudnienia w sektorze nowoczesnych usług biznesowych wyniesie 12–17 proc. – mówi Jacek Levernes, prezes ABSL, w komentarzu dla „Rzeczpospolitej". To oznacza, że za rok liczba pracowników sektora może przekroczyć 285 tys., o ponad 40 tys. więcej niż w I kw. tego roku.

Marka pracodawcy

Ten dwucyfrowy wzrost zatrudnienia będzie zasługš zarówno rozwoju już działajšcych centrów, jak i napływu zagranicznych inwestycji. Większoœć (198 tys.) pracowników zatrudniajš bowiem zagraniczne firmy.

W dużej mierze sš to globalne, renomowane korporacje, które otwierajš w Polsce swoje regionalne centra usług wspólnych. Znaczšcy udział firm, które przywišzujš dużš wagę do budowy silnej marki (w tym employer brandingu), wpływa na warunki pracy w centrach usług; standardem jest tam zatrudnienie na umowę o pracę i rozbudowany pakiet dodatkowych œwiadczeń, na czele z kartš sportowš i pakietem medycznym, oraz ofertš szkoleń.

Benefity to jeden ze sprawdzonych sposobów rywalizacji o kandydatów do pracy – szczególnie silne w miastach, gdzie ulokowano najwięcej inwestycji, na czele z Krakowem, który jest największym oœrodkiem usług dla biznesu w Polsce. Konkurencja o pracowników (zwłaszcza o specjalistów z kilkuletnim doœwiadczeniem) jest głównym powodem rotacji w centrach usług, która wynosi 10–20 proc. rocznie.

Jak jednak ocenia Janusz Górecki, główny analityk ABSL, firmy rozumiejš już, że nie ma miejsca na nerwowe ruchy, że strategia wzajemnego „podbierania" sobie kadr prowadzi donikšd. Według niego do miast z największš presjš na rynku pracy należš Kraków i Wrocław. Według Góreckiego wœród głównych oœrodków usług biznesowych w Polsce najniższa presja na działajšce obecnie podmioty tego sektora występuje w Poznaniu i Warszawie. W praktyce oznacza to, że w tych miastach pracownik rzadziej może liczyć na podwyżkę u konkurencji – cennš szczególnie dla pracowników z krótkim stażem i najniższš stawkš płac.

Kariera w usługach

– Najwyższy poziom rotacji odnotowujemy wœród osób z krótkim, rocznym–dwuletnim stażem, w szczególnoœci na stanowiskach zwišzanych z obsługš klienta (procesy Customer Service, Helpdesk 1st line) – ocenia Michał Tarnowski z firmy doradztwa personalnego Randstad. Dodaje, że głównš przyczynš odchodzenia pracowników jest brak możliwoœci dalszego rozwoju zawodowego; coraz ważniejsze w budowaniu ich przywišzania stajš się aspekty zwišzane z kształtowaniem elastycznych œcieżek karier, opartych na pracy projektowej.

W przeprowadzonym pod koniec ub. roku badaniu postrzegania sektora jako miejsca pracy aż 81 proc. ankietowanych pracowników wišże swš zawodowš przyszłoœć z tš branżš. Spora grupa (78 proc.) poleciłaby też pracę w centrach usług innym osobom. Badanie przeprowadzone na zlecenie Randstad dowodzi, że pracownicy niemal w superlatywach oceniajš warunki pracy w centrach usług, chwalšc szczególnie przyjaznš atmosferę w firmie oraz stabilnoœć zatrudnienia.

Doceniajš też zarobki w branży. Aż 85 proc. uważa je za atrakcyjne, podczas gdy w grupie potencjalnych kandydatów do pracy w centrach usług (majšcych odpowiednie kwalifikacje) swojš płacę okreœla tak jedynie 29 proc. ankietowanych. Zwiększa to szansę pozyskania specjalistów z innych branż (zwłaszcza z finansowej), o co centra usług zabiegajš coraz silniej. – W porównaniu z zadaniami transferowanymi do Polski jeszcze kilka lat temu aktualnie centra odpowiadajš za procesy znajdujšce się dużo wyżej w łańcuchu wartoœci – podkreœla Anna Podolska, szefowa zespołu Business Services w firmie rekrutacyjnej Hays Poland.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL