Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rozmowa tygodnia

Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni: Samorzšd to wspólnota

Wojciech Szczurek prezydentem Gdyni jest od 1998 roku. Z zawodu sędzia. W latach 1989-94 pracował w Sšdzie Rejonowym w Gdyni w Wydziale Cywilnym (był jego przewodniczšcym). Doktor prawa, ukończył Uniwersytet Gdański. Gdynianin w trzecim pokoleniu, rocznik 1963.
Rzeczpospolita/Karol Kacperski
Partie polityczne przenoszš często spory ideowe i polityczne na forum samorzšdu. A samorzšd nie jest przestrzeniš do dyskusji o kwestiach, w których powinno decydować państwo – mówi prezydent Gdyni.

Rz: Szykuje się pan do œwiętowania dwudziestolecia prezydentury?

Wojciech Szczurek: Jest to na pewno pewien okres do oceny, ale nie do œwiętowania.

To jednak jubileusz. Okršgły.

Tak, ale myœlę, że najlepszš formułš oceny jest ta zewnętrzna, dokonywana co cztery lata, czyli ocena wyborców. To jest okazja, by się rozliczyć z tego, co się obiecało, planowało, i do tego, by pokazać, co udało się zrealizować.

Na razie wyborcy sš konsekwentni. Na pierwszš kadencję w 1998 r. powołała pana rada miasta. Kolejne wygrywał pan w już w wyborach bezpoœrednich, i to w pierwszej turze, z wynikiem powyżej 80 proc. Szykuje się pan na szóstš?

Na pewno zbliża się taki czas, że podejmę decyzję. Jak jš podejmę, to na pewno ogłoszę. Na razie mamy jeszcze pół roku do tego, by zrealizować swoje zobowišzania z kadencji, która się co prawda powolutku kończy, ale jeszcze bardzo wiele rzeczy przed nami. To wypełnia mój czas. Myœlę, że do wakacji na pewno takš decyzję podejmę.

Tymczasem konkurenci już ogłaszajš kandydatów.

Pewnie sš i tacy, którzy marzš, by kampania wyborcza była zawsze. Klimat kampanii to jest klimat takiej debaty nad przyszłoœciš miasta. I gdy prowadzi się jš merytorycznie, to myœli się przede wszystkim o tym, co łšczy mieszkańców, bo samorzšd to wspólnota. Natomiast partie polityczne miewajš programy, które dzielš i powodujš, że zamiast rozmawiać o polepszeniu edukacji czy poprawie jakoœci życia, przenosimy szersze spory ideowe, partyjne na grunt lokalny.

Jakie spory ideowe trafiły do Gdyni?

Chociażby ten, czy będziemy jako miasto finansować program in vitro. Tymczasem tutaj nie chodzi o to, kto ma jakie poglšdy na ten temat, tylko o to, że jest to klasyczne zadanie państwa i to państwo powinno realizować tego typu działania.

Niektóre samorzšdy podjęły jednak decyzję, by dofinansować procedury in vitro.

Ja mówię tylko o moim wyborze i o tym, jak ja patrzę na samorzšd. Lata pracy i moje doœwiadczenie pokazuje, że da się uchronić miasto od radykalnych sporów partyjnych, od radykalnych podziałów. Bez wštpienia z punktu widzenia wspólnych celów, które chcemy osišgać jako wspólnota, wtedy takie cele osišga się lepiej i skuteczniej. Co do in vitro w Gdyni – dwa lata trwała dyskusja, a potem projekt dofinansowania nie został przyjęty głosami rady miasta. Podzielam stanowisko rady w tym zakresie. Rada miasta nie jest przestrzeniš do debaty nad kwestiami, które w tym zakresie powinno realizować państwo. Jako samorzšd realizujemy wiele rzeczy, które z roku na rok sš przerzucane na barki samorzšdowe. Staramy się robić to rzetelnie, odpowiedzialnie, ale sprawa finansowania procedur medycznych to zadanie państwa i Narodowego Funduszu Zdrowia. My jako miasto angażujemy się w programy profilaktyczne, np. szczepienia dla dziewczynek na HPV, zapobiegajšcych rakowi szyjki macicy, które też dla niektórych sš ideologiczne, bo ten wirus przenosi się drogš płciowš.

Ochrona zdrowia jest w zadaniach samorzšdu, prawo nie zabrania dofinansowania in vitro, z czego korzystajš inne miasta. Uważa pan, że sš to akty polityczne?

Wyjaœnię to jeszcze inaczej – częœć samorzšdowców, majšc głębokie przekonanie, że to jest zadanie państwa, i widzšc, że państwo nie umie sobie z tym poradzić, wchodzi w jego rolę na poziomie gminy. Natomiast rola samorzšdu gminnego powinna się sprowadzać do działań zwišzanych z budowaniem profilaktyki.

Idšc tym tokiem myœlenia, zapewne miasta nie powinny też angażować się w spór o kształt sšdownictwa i organizować jubileuszu Trybunału Konstytucyjnego, tak jak to zrobił w ubiegłym roku Gdańsk.

Odwrócę pytanie – a czy pana zdaniem nie jest to spór polityczny?

O sšdy polityczny, ale i merytoryczny. W sprawie in vitro na pewno też ideowy.

Zgadzam się i może dlatego państwo powinno się tym zajmować. Trudno sobie wyobrazić parlamentaryzm bez partii politycznych, które sš budowane na różnicach ideowych. I dlatego na tym poziomie sporu ideowego i parlamentu powinno się rozstrzygać te kwestie.

Dopytuję się o in vitro z innego jeszcze powodu – czy Gdyni szczególnie nie powinno na tym zależeć, chociażby dlatego, że statystyki co roku wskazujš na spadek liczby mieszkańców?

Przyjmuję do wiadomoœci pana punkt widzenia na temat in vitro...

To niewielkie spadki, ale jednak co roku od kilkuset do tysišca osób. Do 2030 roku w takim tempie może wam ubyć 9 tysięcy osób.

Jeżeli ubędzie. Analizujemy przyczyny. Wielu mieszkańców wyprowadza się za granicę miasta – mogš tam budować domy na większych działkach, gdzie sš tańsze mieszkania. To praktyka widoczna w większoœci dużych miast w Polsce. To jest proces dobry, dopóki nie trzeba zawieŸć dziecka do szkoły albo samo dziecko nie zechce skorzystać z komunikacji zbiorowej. Druga rzecz – osoby, które przenoszš się do Gdyni, nie odczuwajš potrzeby meldunkowej.

Czyli faktyczna liczba mieszkańców Gdyni może być inna niż ta podawana oficjalnie? Przypomnę, że to 246 tysięcy.

W lutym zaczęliœmy akcję, która namawia gdynian do meldowania się, składania PIT w Gdyni. Przygotowaliœmy pakiet powitalny, symboliczny, wejœcia do muzeów, na mecz Arki jako zachętę i podziękowanie. Luty, po trzech tygodniach od rozpoczęcia akcji, zakończył się 199 meldunkami. To wzrost o 40 proc. w porównaniu z takim samym okresem w 2017 r. W jak krótkim czasie taki odsetek skorzystał z zaproszenia. Nasz urzšd działa także w soboty, staramy się pokazywać, że to proces prosty, można to zrobić także przez internet.

Meldunek to akt formalny, jakie działania podejmujecie, by zachęcić do osiedlania się w Gdyni?

Gdynia jest od lat w czołówce miast o najlepszej jakoœci życia i akceptacji jego mieszkańców tego, jak się tutaj żyje. To wyniki badań i różnych sondaży na przestrzeni lat. Mamy też miasto o najczystszym powietrzu w Polsce, co jest dzisiaj bardzo ważnym składnikiem jakoœci życia i argumentem za zamieszkaniem. Gdynia jest nowoczesna, z dużš dynamikš rozwoju, niskim poziomem bezrobocia, z wysokš wartoœciš edukacji. Z ofertš mieszkaniowš. Odbudowuje się przemysł, co jest bardzo ważne, bo jesteœmy miastem, które musiało się zmierzyć z upadkiem przemysłu, mam tutaj na myœli stocznię, za którš poszedł upadek innych firm. Gruntownie wzrosło bezrobocie, ale dynamicznie ruszyły działania pobudzajšce przemysł nowych technologii, informatykę, wszystkie elementy zwišzane z kreowaniem przedsiębiorczoœci.

Czy Gdynia chce się przeprofilować? Od poczštku swojego istnienia jesteœcie kojarzeni jako miasto przemysłowe, stoczniowo-portowe.

Gdy Komisja Europejska podjęła – moim zdaniem krzywdzšcš – decyzję o upadku i likwidacji Stoczni Gdynia, kryzys na rynku był dramatyczny. Mnóstwo ludzi straciło pracę, to był koniec funkcjonowania firmy w tym kształcie oraz całego zespołu firm dokoła. Podjęliœmy wtedy bardzo dynamiczne działania pobudzajšce to, co zawsze było w genach tego miasta. Bo Gdynia to takie miasto trochę w stylu amerykańskim. W latach 20. w amerykańskiej wersji „National Geographic" ukazało się zdjęcie Gdyni – wtedy jeszcze pustych przestrzeni. Oni wtedy podpisali je: „Tu Polacy chcš wybudować sobie Nowy Jork". Dynamika była porównywalna. Mój dziadek przyjechał do Gdyni w 1923 r. w jednej koszuli, a jak wybuchała wojna, miał firmę, która zatrudniała 120 osób. To jest ta przedsiębiorczoœć. Po wojnie olbrzymia większoœć gdynian wróciła. PRL mocno uœpił tego ducha przedsiębiorczoœci, ale w latach 90. zaczšł się budować na etosie, tradycji, opowieœciach rodzinnych. Nie wiedzieliœmy, które narzędzie zadziała, powstawały pierwsze programy, akcje, ale udało się. To działanie nałożyło się na spadek potencjału przemysłu stoczniowego, ruszył z kolei potencjał małych i œrednich firm. Ruszyły startupy i poszły potem w œwiat, osišgajšc sukcesy. To stworzyło nowy kierunek rozwoju, a po latach udało się nam odbudować potencjał gospodarczy. Po tym wszystkim zrozumieliœmy jedno – nie może być tak, że gospodarka miasta jest uzależniona od jednej branży. Wracajšc do tego tradycyjnego przemysłu – gdy patrzymy na œwiatowe i europejskie cykle koniunktury, widzimy, jak zmieniajš się stocznie w Europie. I nie możemy być od tego uzależnieni.

Ale przemysł stoczniowy działa. Po prostu molochy robišce niegdyœ kompletny statek zostały zastšpione dziesištkami małych firm specjalizujšcych się w  poszczególnych etapach jego budowy. Druga rzecz – europejskie stocznie zaczęły się specjalizować w trudniejszych jednostkach i weszły na rynek offshore.

Tak, w ostatnich latach nastšpiła odbudowa potencjału na terenach Stoczni Gdynia. Pracuje tam więcej osób niż za najlepszych lat. Jest infrastruktura, wspólna przestrzeń do działania dla wielu firm. Działa strefa ekonomiczna, Park Konstruktorów, budowane sš drogi.

Co z portem, czyli mitem założycielskim Gdyni? Nie ma pan wrażenia, że tutaj trochę przespaliœcie ostatnie lata, mam na myœli przeładunki kontenerów. To Gdańsk jest dzisiaj tym hubem, głównym portem Bałtyku, obsługujšcym największe serwisy kontenerowe.

Gdynia ma bardzo dużš dynamikę przyrostu obrotu kontenerowego. Ten przyrost w Gdyni i rozwój Gdańska jest wprost proporcjonalny do potencjału, który jest jeszcze bardzo duży, a dla naszych portów kluczowš rzeczš jest zakończenie dwóch elementów infrastrukturalnych: budowy autostrady A1 i linii kolejowej 201. To się dzieje. Dzisiaj gigantyczna częœć ładunków wędruje do Niemiec, bo tam się cały czas jedzie autostradš. Pamiętam, jak rozpoczęto działania przy pierwszym, 20-kilometrowym odcinku A1. To odcinek symboliczny, ale był wystarczajšcym totemem, by dać Chińczykom sygnał do inwestowania w terminal kontenerowy w Gdyni. Jeżeli powstanie infrastruktura drogowo-kolejowa, to odzyskamy ładunki i proces konteneryzacji będzie postępować.

Kto jest większš konkurencjš: Gdańsk czy może Szczecin-Œwinoujœcie?

W Gdyni jeden terminal kontenerowy jest filipiński, drugi chiński. Terminal w Gdańsku ma z kolei innego właœciciela. Operatorzy kontenerowi wchodzš w różne porozumienia, alianse, wybierajš różne porty. Dzięki dywersyfikacji, jakš tutaj mamy, ładunki zawsze trafiš do nas, czy to do Gdańska, Gdyni, czy też Œwinoujœcia. To jest wspólna gra na rozwój polskich portów.

Od lat w Gdyni kršży pomysł budowy portu zewnętrznego. Co pan o tym myœli?

Znam tę ciekawš koncepcję, która pojawiała się już kilkakrotnie. Dzisiaj kluczowš kwestiš dla rozwoju funkcji portowych w przeciwieństwie do tego, co było jeszcze 20, 30 lat temu, nie jest jednak sama linia nabrzeża. Długoœć nabrzeża oczywiœcie jest bardzo ważna, tylko kiedyœ statki były przeładowywane po dwa, trzy tygodnie, a dzisiaj po dwie, trzy godziny. Więc ta sama długoœć nabrzeża jest nieporównywalnie bardziej efektywna. Dla statków kluczowš rzeczš jest przestrzeń lšdowa, sprawna infrastruktura transportowa i moim zdaniem ten potencjał rozwojowy portu ma równie ciekawe przestrzenie do rozwoju zarówno w częœci lšdowej, jak i morskiej.

Wspominał pan o œwieżym powietrzu. W grudniu chwaliliœcie się, że Gdynia jest najczystszym miastem w Polsce, jeżeli chodzi o jakoœć powietrza. Przed naszš rozmowš sprawdziłem, jakie sš dzisiaj poszczególne parametry, faktycznie – wyłšcznie oceny dobre i bardzo dobre. Niemniej pojawiły się głos krytyki, że wyniki sš nie do końca miarodajne.

Powołaliœmy się w tym zakresie na badania i monitoring, który od dawna w Trójmieœcie prowadzi Fundacja ARMAAG. Wynika z nich, że wœród polskich miast powietrze w Gdyni jest najczystsze, co nie znaczy, że mamy poczucie, że stan jest w pełni zadowalajšcy. Nie chcemy jednak, by mówiono tylko: „macie szczęœcie, że jesteœcie nad morzem", bo jakoœć powietrza to także wiele lat pracy.

Mimo wszystko morze i wiatr sš gigantycznym handicapem.

Tak, ale muszę przypomnieć, że w 1990 r. jakoœć morza i œrodowiska wodnego była taka, że na plażach stały tablice z napisami: „Nie wchodŸ do wody, bo kšpiel grozi ciężkimi chorobami". I to nie były żarty. To była gigantyczna robota. Od 18 lat prowadzimy intensywne działanie, czyli dofinansowanie wymiany pieców na podłšczenie do sieci miejskiej. Bardzo duży nacisk kładziemy na tabor komunikacji miejskiej, przecież mamy trolejbusy na pršd. Prowadzimy dużo działań proekologicznych, które dajš dzisiaj efekty. Chcemy, by powietrze było coraz czystsze.

Dużo jeszcze zostało starych pieców węglowych?

Jest ich jeszcze 2277. Poprzez straż miejskš monitorujemy, czym się w nich pali.

Niedawno Trybunał Sprawiedliwoœci w Strasburgu ogłosił, że Polska złamała unijne przepisy jakoœci powietrza. Tego samego dnia premier Mateusz Morawiecki ogłosił rzšdowy program Stop Smog, polegajšcy na dofinansowaniu termomodernizacji w najbrudniejszych polskich miastach, ale tylko tych do 100 tys. mieszkańców.

Rzšd widzi problemy w dużych miastach, ale jest coœ takiego jak pojęcie wykluczenia energetycznego. Te mniejsze oœrodki czy mniej zamożne œrodowiska majš większe problemy z narzędziami, które mogš wpływać na to œrodowisko. Dlatego rozumiem działania rzšdu: miasta takie jak Gdynia sš zdolne same sobie radzić, jeżeli chodzi o narzędzia, ale mniejsze jednostki muszš dostać wsparcie. Tam bowiem często inaczej sš budowane priorytety, ekologia musiałaby poczekać w kolejce jeszcze ze 20 lat.

Wracajšc do samych wyników jakoœci powietrza i pomiarów. Dzisiaj w Gdyni dokonywane sš w trzech profesjonalnych stacjach. Słychać głosy, że powinno być ich więcej i inaczej rozłożone. Może warto sfinansować kolejne stacje?

W dyskusji padł argument, żebyœmy używali przenoœnych mierników. Nawet takich za kilkaset złotych. Istotnie, będziemy system rozwijać, ale na pewno w taki sposób, by wyniki nie budziły żadnych wštpliwoœci. To oznacza, że te mierniki muszš być profesjonalne. Traktujemy to jako wyzwanie, chcemy, żeby jakoœć powietrza była najwyższa. Czyste œrodowisko w połšczeniu z wysokš jakoœciš życia to sš elementy, które będš rozstrzygały o tym, gdzie jest moje miejsce na ziemi, gdzie będę realizował swoje aspiracje życiowe. Miasta, które będš je miały, będš prawdziwymi miastami na miarę XXI wieku.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL