Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rodzina

Dlaczego gminy nie przekazujš informacji o dłużnikach alimentacyjnych do BIG

123RF
Wojewodowie majš wyjaœnić, z jakich przyczyn wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast nie realizujš ustawowego obowišzku przekazywania danych dłużników alimentacyjnych do rejestrów informacji gospodarczej.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak i Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar we wspólnym wystšpieniu generalnym przekazali wszystkim Wojewodom ustalenia Zespołu Ekspertów do Spraw Alimentów, powołanego przez Rzeczników i poprosili o wyjaœnienie przyczyn, które powodujš że nie wszyscy zobowišzani realizujš ustawowy obowišzek przekazywania danych dłużników alimentacyjnych do rejestrów informacji gospodarczej.

Zespół ustalił, że nie wszystkie organy wykonawcze gmin wywišzujš się z nałożonego na nie obowišzku przekazywania danych o dłużnikach alimentacyjnych do rejestrów informacji gospodarczej. - Ustalenia Zespołu potwierdzajš dane udostępnione przez biuro informacji gospodarczej – podkreœlili Marek Michalak i Adam Bodnar.

Rzecznicy przypomnieli, że obowišzek przekazywania informacji o zobowišzaniach dłużnika alimentacyjnego do wszystkich istniejšcych biur informacji gospodarczej (Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A., Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodarczej, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej), został nałożony na organ właœciwy wierzyciela w rozumieniu ustawy z dnia 7 wrzeœnia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, z dniem 1 lipca 2015 r.

- Jak wynika z przekazanych przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. danych, obowišzek ten jest wykonywany w 84 proc. Oznacza to zatem, że aż w 16 proc. nie jest on realizowany przez organy do tego zobowišzane. Taka praktyka organów wykonawczych gmin, realizujšcych œwiadczenia z funduszu alimentacyjnego, jest nieprawidłowa i niezgodna z celami ustawy wyrażonymi w jej przepisach – zaznaczyli Rzecznicy.

W ocenie RPD i RPO Wojewoda jako organ monitorujšcy realizację œwiadczeń z funduszu alimentacyjnego przez organy właœciwe oraz finansujšcy z budżetu państwa działania wobec dłużników alimentacyjnych oraz koszty obsługi œwiadczeń z funduszu alimentacyjnego, powinien zajšć stanowisko w przedstawionej sprawie.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL