Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rodzina

RPD interweniuje ws. procedur adopcyjnych

123RF
Rzecznik Praw Dziecka nadal otrzymuje sygnały o braku zabezpieczenia finansowego działalnoœci oœrodków adopcyjnych. Pilnej pomocy potrzebuje kilka oœrodków w Wielkopolsce.
Marek Michalak ponownie zwrócił się do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o zapewnienie cišgłoœci procedur adopcyjnych. W wystšpieniu zaznaczył, że pilnej interwencji wymaga sytuacja na terenie Wielkopolski, gdzie na koniec wrzeœnia 2016 r. wykonanie planu wydatków na realizację zadania zleconego wyniesie 95 proc. przyznanej dotacji. Powyższe skutkować będzie brakiem funduszy na kwalifikowanie dzieci, szkolenia rodziców oraz działalnoœć samych oœrodków. - Obecny sposób finansowania oœrodków adopcyjnych poważnie utrudnia pracę, do której zostały powołane – uważa Rzecznik Praw Dziecka. Z informacji Rzecznika Praw Dziecka wynika, że dotacje celowe dla takich placówek bywajš uruchamiane w kilku transzach, każdorazowo po dokonaniu analizy zapotrzebowania na œrodki, zgłaszanego przez urzędy wojewódzkie w uzgodnieniu z jednostkami samorzšdu terytorialnego. Sytuację dodatkowo utrudnia brak informacji o kwotach i konkretnych, stałych terminach przekazywania kolejnych transz dotacji. Rodzi to niepewnoœć, co do możliwoœci zagwarantowania oœrodkom adopcyjnym ich dalszego prawidłowego funkcjonowania.
- Nie ulega wštpliwoœci jak istotna jest rola oœrodków adopcyjnych w funkcjonowaniu systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. To zadanie, które winno być nie tylko wysoko doceniane, ale przede wszystkim należycie zabezpieczone, w tym także finansowo, tak aby wykonywane przez oœrodki zadania umożliwiały pełnš realizację praw dzieci oczekujšcych na adopcję – uważa Marek Michalak. Warto przypomnieć, że obecnie liczba oœrodków jest mniejsza w stosunku do liczby oœrodków funkcjonujšcych przed wejœciem w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zapewniano wówczas, że przepisy ustawy zagwarantujš wysokš jakoœć pracy oœrodków a liczba oœrodków adopcyjnych będzie odpowiednia do potrzeb i zapewni realizację ustawowych zadań, gwarantujšc dzieciom wychowanie w rodzinie. W tej samej sprawie Rzecznik zwracał się do MRPiPS w lipcu br. Odpowiedzi na wystšpienie nie udzielono.
ródło: Rzecznik Praw Dziecka

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL