Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rodzina

Córka nie chce widzieć ojca. Matka zagrożona zapłatš

123RF
Matka nie powinna dyskredytować roli ojca w życiu dziecka, ani akceptować niechęci dziecka do drugiego z rodziców – stwierdził Sšd Rejonowy w Warszawie.

W maju 2011 roku znowelizowano procedurę cywilnš. W sprawach dotyczšcych wykonywania kontaktów z dzieckiem postępowanie egzekucyjne zastšpiono odrębnym postępowaniem opiekuńczym.

Poprzednio œrodkiem przymuszajšcym rodziców do kontaktów z dzieckiem była grzywna na rzecz Skarbu Państwa. Teraz jest to oznaczona suma pieniężna za każde naruszenie obowišzku płatna na rzecz rodzica domagajšcego się przymuszenia drugiego rodzica do respektowania ustalonych kontaktów. Obowišzkowa jest przy tym dwuetapowoœć postępowania: w pierwszym orzeczeniu musi nastšpić ustalenie zagrożenia okreœlonš sumš, w drugim orzeczeniu natomiast sšd może na wniosek uprawnionego nakazać zapłatę należnej sumy.

Takš sprawš zajmował się niedawno Sšd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy. Ojciec 12-letniej niepełnosprawnej dziewczynki domagał się zagrożenia byłej żony zapłatš za brak możliwoœci kontaktów z córkš. Miały być to kwoty: za każde popołudnie – 200 zł, za każdy weekend – 500 zł oraz 1000 zł za wakacje i œwięta.

W trakcie postępowania ustalono, że 12-latka nie chce kontaktować się z ojcem, nie czuje się w jego obecnoœci bezpieczna. Natomiast jej matka nie chce zmuszać do tego córki, twierdzšc, że szanuje poglšd dziecka w kwestii kontaktów z ojcem.

Sšd (sygn. akt VI Nsm 50/16) stwierdził jednak, iż okolicznoœć ta jest bez znaczenia dla sprawy i uznał za zasadne zagrożenie matce nakazaniem zapłaty w wysokoœci 50 zł. Jak wyjaœniono, małoletnia córka nie była uczestnikiem postępowania o wykonanie kontaktów i nie ponosi żadnej odpowiedzialnoœci prawnej za prawidłowoœć wykonywania wyroku rozwodowego. – Obowišzek ten spoczywa jednakże na rodzicach. Matka małoletniej winna, dla dobra swojej córki, dšżyć do zapewnienia stałego kontaktu małoletniej z ojcem – wskazano w uzasadnieniu.

Zdaniem sšdu, matka jako rodzic sprawujšcy bieżšcš opiekę ma możliwoœci nakłonienia córki do kontaktów z ojcem, poczštkowo telefonicznych czy mailowych a z czasem także osobistych.

W orzeczeniu odniesiono się również do ojca, który w opinii sšdu, powinien wykazać się większš determinacjš w dšżeniu do regularnych, osobistych spotkań z córkš, poczynajšc od kontaktu na odległoœć – wysłać maila, smsa, etc.

Jak zaznaczono, kontakt dziewczynki z ojcem jest ważny dla prawidłowego rozwoju emocjonalnego dziecka. – Matka nie powinna dyskredytować roli ojca w życiu dziecka, ani akceptować niechęci dziecka do drugiego z rodziców – podkreœlił sšd.

Na koniec sšd wyraził nadzieję, że orzeczenie uœwiadomi matce małoletniej, że ponosi ona odpowiedzialnoœć za kontakty ojca z córkš i nie może „zasłaniać" się w tym zakresie stanowiskiem dziecka.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL