Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rodzina

RPO: ojciec nie płacił alimentów, dzieci nie powinny płacić za jego pobyt w DPS

Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Dorosłe dzieci rodziców, którzy względem nich w sposób rażšcy zaniedbywali obowišzki rodzicielskie powinni zostać objęci obligatoryjnym zwolnieniem z opłat bez względu na ich sytuację materialnš - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich.

Podjęcie prac nad zmianš regulacji zawartych w ustawie o pomocy społecznej, odnoszšcych się do kwestii ponoszenia odpłatnoœci za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej zwróciło uwagę Rzecznika Praw Obywatelskich na potrzebę zagwarantowania większej ochrony członkom rodziny pensjonariusza.

W wystšpieniu do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, RPO przekonuje, że dorosłe dzieci rodziców, którzy względem nich w sposób rażšcy zaniedbywali obowišzki rodzicielskie lub byli sprawcami przemocy wobec dzieci, zasługujš na ochronę państwa i powinni zostać objęci obligatoryjnym zwolnieniem z opłat bez względu na ich sytuację materialnš. - Nie mogš zasługiwać na aprobatę sytuacje, gdy poza jakškolwiek ochronš sš osoby, które decyzjš administracyjnš sš obcišżane kosztami pobytu wstępnego w domu pomocy społecznej, gdy ten nie wywišzywał się względem nich z obowišzków rodzicielskich - argumentuje Rzecznik.

Projektowana regulacja rozszerza katalog okolicznoœci, w których można zwolnić z obowišzku wnoszenia opłaty za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej.

Chodzi tu o sytuacje, w których:

- osoba zobowišzana do wnoszenia opłaty lub jej rodzic przebywała na podstawie orzeczenia sšdu w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej, a osobie kierowanej do domu pomocy społecznej lub mieszkańcowi domu będšcemu odpowiednio rodzicem lub dziadkiem tej osoby ograniczono władzę rodzicielskš nad dzieckiem,

- osoba zobowišzana do wnoszenia opłaty przedstawi wyrok sšdu oddalajšcy powództwo o alimenty na rzecz osoby kierowanej do domu pomocy społecznej lub mieszkańca domu.

Projekt przewiduje również poszerzenie kręgu osób obligatoryjnie zwalnianych od ponoszenia opłat o zstępnych osoby już podlegajšcej obligatoryjnemu zwolnieniu z opłaty na podstawie art. 64a ustawy o pomocy społecznej.

Poza regulacjš znajdujš się jednak nadal sytuacje, w których ponoszenie przez bliskich członków rodziny opłaty za pobyt krewnego w domu pomocy społecznej pozostaje w kolizji z zasadami współżycia społecznego:

- gdy pomimo nagannego postępowania rodzica, z przyczyn niezawinionych przez dziecko, nie zostało wydane orzeczenie o pozbawieniu rodzica władzy rodzicielskiej,

- gdy rodzic nie realizuje obowišzku alimentacyjnego względem dziecka,

- gdy rodzic popełnia przestępstwo na szkodę dziecka.

ródło: RPO

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL