Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rankingi

Ranking firm doradztwa podatkowego 2017: przychody firm w 2016 r.

Partnerzy EY (od lewej): Karolina Gizicka, Łukasz Jeœkiewicz, Aneta Błażejewska-Gaczyńska, Marek Jarocki, Jarosław Koziński (partner zarzšdzajšcy), Zbigniew Liptak, Agnieszka Tałasiewicz, Michał Grzybowski, Dorota Pokrop, Radosław Szczęch, Mateusz Pociask, Paweł Tynel, Radosław Krupa. Na zdjęciu nieobecni sš: Andrzej Broda, Marcin Jurczak, Shinichi Masuda, Marek Rozkrut.
Rzeczpospolita, Robert Gardziński
Zwycięża Deloitte, z przychodami przekraczajšcymi 206 mln zł. Najszybciej zaœ rozwija się FL Tax.

Większoœć uczestników rankingu może zaliczyć 2016 r. do udanych. Swoje wyniki finansowe udostępniło nam 56 z 70 firm i kancelarii bioršcych udział w naszym zestawieniu. 40 spoœród nich odnotowało wzrost przychodów w porównaniu z rokiem poprzednim. Spadki, które stały się udziałem dziesięciu firm, były niewielkie.

Podobnie jak w poprzedniej edycji rankingu pierwsze miejsce pod względem finansowym zajmuje Deloitte, z przychodami za 2016 r. rzędu 206 mln zł. Po raz pierwszy w naszym zestawieniu przychody uczestnika przekroczyły poziom 200 mln zł. Krzysztof Moczulski, partner zarzšdzajšcy działem doradztwa podatkowego i prawnego Deloitte w Polsce i Europie Œrodkowej, podkreœla, że dużo pracy wygenerowały zmiany legislacyjne, w tym wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego. W efekcie Deloitte osišgnšł trzykrotny wzrost przychodów z usług zwišzanych ze sprzedażš rozwišzań technologicznych.

2016 rok był też bardzo dobry dla pozostałych firm z wielkiej czwórki. Notowana na drugim miejscu firma EY osišgnęła blisko 195 mln zł przychodów – dzięki wzrostowi o niemal 23 mln zł w porównaniu z rokiem poprzednim.

Trzecie miejsce zajmuje PwC, osišgajšc blisko 189 mln zł. – Coraz większy udział w przychodach PwC majš kompleksowe rozwišzania informatyczne, prowadzšce do automatyzacji procesów podatkowych – mówi Tomasz Barańczyk, partner zarzšdzajšcy działem prawno-podatkowym PwC.

Kolejna w zestawieniu firma KPMG odnotowała blisko 143 mln zł przychodów (wzrost o prawie 16 mln zł w porównaniu z rokiem poprzednim).

Bardzo dobre wyniki osišgnęły też firmy spoza Wielkiej Czwórki. MDDP notowana na miejscu pištym zwiększyła swoje przychody z 30 do 33,4 mln zł. Duży sukces odnotowała też Crido Taxand z wynikiem 32,5 mln zł. Przychody tej firmy w ujęciu procentowym wzrosły w porównaniu z rokiem poprzednim o niemal 29 proc., zapewniajšc jej szóste miejsce w naszym zestawieniu.

W pierwszej dziesištce znalazły się też: ISP Modzelewski i Wspólnicy (26,8 mln zł), Rödl & Partner (22,5 mln zł) i Grant Thornton (14,5 mln zł), która odnotowała wzrost przychodów o ponad 2,1 mln zł, czyli o 17 proc. Pierwszš dziesištkę zamyka GWW (14,2 mln zł).

Bardzo interesujšce jest też zestawienie, w którym pokazujemy skalę wzrostów w ujęciu procentowym. Najszybciej rozwijajšcš się firmš na rynku jest FL Tax, zatrudniajšca pięciu doradców. W 2016 r. zwiększyła swoje przychody aż niemal o 98 proc., osišgajšc wynik 7,26 mln zł. W cišgu dwóch lat przychody kancelarii znaczšco wzrosły. Firma obsługuje siedem spółek giełdowych, w tym BOŒ SA. Założyciele i partnerzy w FL Tax – Paweł Fałkowski i Kamil Lewandowski – zostali w rankingu zaliczeni do grona najlepszych ekspertów (Fałkowski w VAT, a Lewandowski w międzynarodowym prawie podatkowym).

– Od poczštku założyliœmy, że będziemy stawiać zarówno na jakoœć merytorycznš, jak i budowanie długofalowych relacji z klientami. Do każdego staramy się podchodzić indywidualne. Chcemy zawsze być na bieżšco z agendš biznesowš klienta, co pozwala w porę reagować, tj. ograniczać ewentualne ryzyka i proponować nowe rozwišzania – mówi Kamil Lewandowski.

Spektakularny wzrost przychodów, o prawie 96 proc., do poziomu 1,43 mln zł, odnotowała też firma Ecovis. Do jej klientów należš spółki giełdowe, m.in. z grupy Ciech, Netia i Drob.

Sukcesem może pochwalić się też firma Advicero Tax, zatrudniajšca czterech doradców, która dzięki wzrostowi o niemal 43 proc. uzyskała 3,3 mln zł przychodów. Katarzyna Klimkiewicz-Deplano, partner w Advicero Tax, podkreœla, że jej firma już od trzech lat notuje znaczšce zwyżki przychodów. Kluczem do sukcesu jest konsekwentna realizacja przyjętej strategii oraz jakoœć œwiadczonych usług. – Warto też specjalizować się w wybranych obszarach. Nasza kancelaria od poczštku stawia na nieruchomoœci, energię odnawialnš i e-commerce – mówi Klimkiewicz-Deplano.

Systematycznie rosnš też wyniki kancelarii Skłodowscy, dla której również pracuje czterech doradców. W 2016 r. osišgnęła 3,54 mln zł przychodu, co stanowi wzrost o ponad 12 proc. Rok 2016 r. był też bardzo udany dla kancelarii Paczuski Taudul, która œwiadczy usługi doradztwa dla 60 spółek giełdowych. Jej przychody wzrosły o 38,46 proc., do poziomu 9 mln zł.

Największe firmy według przychodów za 2016 r. w mln zł

Przyrost/spadek przychodów 2016/2015, w mln zł

Przyrost/spadek przychodów 2016/2015, w procentach

Komentarz eksperta

Roman Namysłowski, doradca podatkowy, partner w Crido Taxand

Zarówno przedsiębiorcom, jak i doradcom podatkowym przyszło funkcjonować w czasach, w których zmiany na płaszczyŸnie podatków sš niezmiernie dynamiczne, nieporównywalne do jakiegokolwiek okresu, nawet przystšpienia Polski do Unii Europejskiej.

Wystarczy wspomnieć nowe podatki (bankowy, niedoszły podatek od handlu) czy nowe obowišzki (Jednolity Plik Kontrolny), a także pomysły całkowitej zmiany istniejšcych podatków (PIT i CIT) czy nowe zasady rozliczania VAT (podzielona płatnoœć), a także nowš ordynację podatkowš.

Do tego dochodzš działania organów podatkowych w obszarze stosowania prawa. Kontrole w zakresach, w których do tej pory podatnicy spali spokojnie. No i totalna walka z wyłudzeniami w VAT. Większoœć z tych działań jest oczywiœcie słuszna. Należy jednak pamiętać, że po drugiej stronie jest przedsiębiorca, którego celem jest zarabianie pieniędzy, a nie permanentne œledzenie zmian i nerwowa próba dostosowania się do nich. To stwarza ogromnš niepewnoœć po stronie podatników.

Tym bardziej że w wielu przypadkach mamy do czynienia z szumem informacyjnym, a nie z konkretnymi działaniami.

Tomasz Michalik, doradca podatkowy i partner w MDDP

Rynek doradztwa podatkowego jest z roku na rok bardziej interesujšcy. Coraz więcej małych i prężnych firm doradczych – zajmujšcych się doradztwem podatkowym w sensie œcisłym, a zatem niekoniecznie w powišzaniu z prowadzeniem ksišg – doskonale sobie na nim radzi, co w dużym stopniu wynika z rosnšcej potrzeby coraz szerszej grupy podatników profesjonalnego wsparcia już na etapie podpisywania umów, zawierania transakcji etc. To, co niedawno było uœwiadomionš potrzebš raczej dużych przedsiębiorców w coraz większym stopniu staje się oczywiste także dla szerszych grup podatników.

Doradca już dawno przestał być księgowym, nie ogranicza się także do gaszenia pożarów – stał się ważnym partnerem przy podejmowaniu decyzji biznesowych. Informatyczne czy szerzej – technologiczne wsparcie doradztwa powoli staje się nie tyle pożšdane, ale po prostu niezbędne. Wydaje się także, że nadszedł już czas firm niszowych, butikowych specjalizujšcych się w kompleksowym doradztwie dla konkretnych branż, względnie wyspecjalizowanych w doradztwie w zakresie konkretnych podatków. System podatkowy staje się coraz bardziej skomplikowany i specjalizacja, czasem doœć wšska, staje się coraz bardziej pożšdana na rynku.

Paweł Fałkowski, doradca podatkowy, partner w FL Tax

Rynek doradztwa podatkowego przechodzi spore zmiany, głównie na skutek okolicznoœci zewnętrznych. Nowe trendy – i to bardziej długofalowe – to zastosowanie technologii w podatkach oraz doradztwo w obowišzkach sprawozdawczych.

Aby odnaleŸć się w tych realiach, firma doradcza musi skutecznie łšczyć doœwiadczenie biznesowe z wiedzš merytorycznš, a także wykazywać się umiejętnoœciš zaspokojenia potrzeb klienta. Znajomoœć przepisów na niewiele się zda, jeœli nie będš jej towarzyszyć zrozumienie potrzeb klienta, kreatywnoœć i inteligencja.

Nie można też zapominać o oczekiwaniach klientów – nawet najbardziej skomplikowana analiza prawna nie będzie dobrze odebrana, jeœli nie przyczyni się do rozwišzania problemu klienta. To wszystko można zapewnić, jedynie posiadajšc bardzo silny zespół. Dlatego firmy doradcze tak zaciekle walczš o utalentowanych pracowników. Ci, którzy potrafiš ich pozyskać i zatrzymać, osišgnš przewagę.

Z drugiej strony cieszy fakt, że klienci coraz częœciej przekonujš się, że jakoœć œwiadczonych usług nie wynika z takiego czy innego szyldu firmy doradczej, ale z doœwiadczenia i wiedzy tych kilku osób, które klientowi faktycznie doradzajš. Perspektywy rozwoju œrednich i mniejszych firm doradczych sš więc bardzo dobre.

Pełne wyniki RANKINGU

Zobacz: pełny ranking firm doradztwa podatkowego 2017

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL