Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rankingi

Ranking Wydziałów Prawa 2017 - po ukończeniu jakiej uczelni najłatwiej dostać się na aplikację

Uniwersytet Jagielloński od dziewięciu lat najlepiej przygotowuje do egzaminów na aplikacje. Poprawiajš się wyniki absolwentów uczelni niepublicznych.

Zobacz: Ranking Wydziałów Prawa 2017

Od kilku lat spada liczba osób, które decydujš się podejœć do egzaminów wstępnych na aplikacje, przygotowujšce do zawodu adwokata, radcy prawnego, notariusza i komornika. W 2016 r. przystšpiło do nich 8389 osób, w 2015 r. – 8931, a dwa lata temu – 9773. Może to œwiadczyć o nasyceniu rynku usług prawnych, ale też o niżu demograficznym. Choć zainteresowanie wykonywaniem zawodów stricte prawniczych jest nadal bardzo wysokie wœród studentów. Swoje przyszłe miejsce pracy widzš przede wszystkim w kancelariach, a dopiero póŸniej w wymiarze sprawiedliwoœci czy we własnej działalnoœci gospodarczej. Potwierdzajš to wyniki zeszłorocznego badania stowarzyszenia ELSA.

Z danych resortu

Wyniki egzaminów wstępnych od dziewięciu lat analizuje Ministerstwo Sprawiedliwoœci. Zdawalnoœć absolwentów, którzy kończyli studia w ubiegłym roku, jest najważniejszym wskaŸnikiem w rankingu „Rzeczpospolitej" œwiadczšcym o jakoœci kształcenia.

Najwyższš zdawalnoœć spoœród absolwentów z 2016 r., podobnie jak w latach ubiegłych, osišgnęli absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego (77,3 proc.) – zwycięzcy tegorocznego rankingu. Na drugim miejscu byli absolwenci Uniwersytetu Łódzkiego (70,7 proc.) – czwarte miejsce w rankingu, a na trzecim Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (60,8 proc.) – szóste miejsce.

Z trzeciego na czwarte miejsce spadł drugi w naszym rankingu Uniwersytet Warszawski, który dzieli tę pozycję z UMCS w Lublinie (zdało 58,4 proc. absolwentów).

Roœnie konkurencja

Lepiej niż przed rokiem poradzili sobie absolwenci uczelni niepublicznych. Najlepiej do aplikacji przygotowywała czwarta w rankingu Krakowska Akademia Frycza Modrzewskiego w Krakowie ze zdawalnoœciš absolwentów 39,2 proc. Zwycięzca rankingu, Akademia Leona KoŸmińskiego, może się pochwalić wzrostem zdawalnoœci z 24,5 proc. w 2015 r. do 28,7 proc. w 2016 r. Jeszcze bardziej imponujšcš poprawę zanotowała Uczelnia Łazarskiego w Warszawie – z 23,2 do 32 proc.

Skšd taki sukces Łazarskiego? Dr hab. Anna Konert, prodziekan Wydziału Prawa Uczelni Łazarskiego wskazuje dwie przyczyny. – Po pierwsze, w kształceniu studentów postawiliœmy całkowicie na praktyczne podejœcie, tzn. zajęcia prowadzš praktycy, którzy ze studentami rozwišzujš kazusy. Po drugie, stworzyliœmy nowy kurs, który daje studentom możliwoœć zapoznania się z metodologicznym podejœciem do zdawania egzaminów na aplikacje – mówi dr Konert.

Z analizy resortu sprawiedliwoœci można wycišgnšć kilka ogólnych wniosków. Jeden jest banalny, ale potwierdzajš go dane: na studiach warto się uczyć. Osoby majšce wyższe oceny na dyplomie majš większš szansę dostania się na aplikację.

Pozytywnym wynikiem testy zakończyły osoby kończšce studia z ocenami: celujšcy (92,3 proc.), bardzo dobry (67,36 proc.) oraz dobry plus (51,76 proc.).

Ważne też nie czekać z podejœciem do egzaminu. Pomyœlnie testy udało się bowiem przejœć 52,4 proc. kandydatów, którzy ukończyli studia w 2016 r.

m.adamski@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL