Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rankingi

Ranking kancelarii prawniczych 2018 – wyniki: największe kancelarie w Polsce

rp.pl
Miejsca na podium dla Dentons, SK&S, DZP i CMS.

Na razie nic nie zagraża pozycji największych polskich kancelarii prawniczych. Konkurentom trudno jest dogonić zespoły liczšce blisko setkę adwokatów i radców. Nie oznacza to jednak, że nie próbujš.

Największym zespołem w Polsce pozostaje warszawskie biuro Dentons, choć przez rok nie dołšczył do niego ani jeden adwokat czy radca prawny. Przybyło jednak 14 prawników bez uprawnień. Druga pod względem liczby adwokatów i radców kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak powiększyła zespół prawników z uprawnieniami o dwie osoby, natomiast o jednš osobę zmniejszyła się ogólna liczba prawników. W pierwszej czwórce najwięcej nowych twarzy pojawiło się w kancelariach Domański Zakrzewski Palinka i CMS. Majš po oœmiu nowych prawników z uprawnieniami. To stawia DZP na trzecim miejscu, a CMS na czwartym w liczbie adwokatów i radców.

Jednak CMS przebiła w tym roku wszystkich konkurentów z pierwszej czwórki dynamicznym wzrostem w liczbie prawników ogółem. Oprócz oœmiu adwokatów i radców ma też jedenastu nowych prawników bez togi, w sumie 162 osoby. To oznacza, że CMS jest już drugš po Dentons pod względem ogólnej liczby prawników. Rok temu była trzecia w tej klasyfikacji. Teraz na 3. pozycję spadła DZP (150 osób). Nie zmieniła się natomiast pozycja SK&S – 4. miejsce (133 prawników ogółem).

– Z naszego punktu widzenia to był bardzo dobry rok. Odnotowaliœmy blisko 15-proc. wzrost przychodów (z 91,9 w 2016 do 105 mln zł w 2017). W drugiej połowie 2017 r. podjęliœmy działania, które zaowocowały rekrutacjami trzech nowych partnerów. W lutym dołšczył do CMS Rafał Zwierz, wczeœniej partner w Weil, specjalizujšcy się w rynkach kapitałowych i M&A, w marcu – Marcin Bejm, wczeœniej counsel w Clifford Chance, lider na polskim rynku w zakresie projektów infrastrukturalnych, wraz z nim dwóch prawników. A w maju dołšczy nowy szef praktyki bankingowej Michał Mężykowski, wczeœniej partner w Dentons, wraz z nim zespół liczšcy dziewięciu prawników specjalizujšcych się w transakcjach. Realizujemy w ten sposób plan wzmocnienia naszych kompetencji w wybranych praktykach, które oceniamy jako perspektywiczne w długim okresie – mówi Małgorzata Surdek, partner zarzšdzajšcy w CMS Polska.

Wierzy, że przed CMS jest kolejny dobry rok, głównie w transakcjach: – Liczymy m.in. na obsługę zagranicznej ekspansji polskich spółek. Z pewnoœciš nadal będzie rosła praktyka zwišzana z danymi osobowymi. Obszarem wzrostu będzie szeroko rozumiany compliance. Będziemy inwestowali w doradztwo podatkowe, m.in. w zakresie cen transferowych oraz obsługi kontroli i postępowań skarbowych – ujawnia Małgorzata Surdek.

Po ubiegłorocznym skokowym wzroœcie tempo zatrudnienia nieco zmalało w Deloitte Legal – wprawdzie kancelaria ma aż 17 nowych prawników, ale tylko dwóch w grupie adwokatów i radców. Mimo to w tym zestawieniu utrzymała pozycję pištej kancelarii w Polsce.

Największym zaskoczeniem tegorocznego rankingu jest bardzo duży skok kancelarii Kochański Zięba & Partners, i to w obu klasyfikacjach. Zyskała aż 28 nowych prawników, w tym 19 z uprawnieniami (w sumie 65). Stawia jš to na 6. pozycji w liczbie adwokatów i radców oraz na 5. (przed Deloitte) w liczbie prawników ogółem.

Polskie firmy wolš polskie kancelarie?

– Rozwój zespołów w niektórych kancelariach przyhamował, ponieważ majš niższe przychody. Te, które wymagajš okreœlonego poziomu przychodu na każdego prawnika, sš mniej elastyczne w kształtowaniu stawek i zmuszone rezygnować z klientów, których obsługa nie generuje planowanych przez ich centrale zysków. Polskie firmy prawnicze sš natomiast coraz silniejsze, wychodzš za granicę w œlad za swoimi polskimi klientami, którzy często stajš się na rynku CEE istotnymi graczami. Ponadto jakoœć ich usług w niczym nie odbiega od œwiatowego poziomu. Klienci rezygnujš więc często z usług zagranicznych kancelarii i wybierajš polskie – trochę z oszczędnoœci, trochę z patriotyzmu, a przede wszystkim dlatego, że mogš w nich liczyć na lepsze zrozumienie swoich problemów i lojalnoœć. To proces, który miał miejsce na całym œwiecie, również w Europie Zachodniej. Tam też w pewnym momencie topowe stały się lokalne firmy prawnicze – mówi Adam Piwakowski, partner pełnišcy funkcję Head of International & Strategy w Kochański Zięba i Partnerzy.

Kancelarii udaje się ten trend wykorzystać. Miała dużo intratnych zleceń, m.in. z branży nieruchomoœci i energetyki. Ponadto otworzyła nowe, duże biuro w Krakowie i dlatego może zatrudniać kolejnych prawników.

– Myœlę, że klientów przycišga komplementarne podejœcie do ich problemów. Podzieliliœmy kancelarię nie na praktyki, lecz na sektory, np. energetyka, obronnoœć, nieruchomoœci. Na ich czele stojš osoby, które doskonale znajš danš branżę, także od strony biznesowej. To przynosi efekty, również za granicš, gdzie wspomagajš nas najlepsze kancelarie z danej jurysdykcji. W ten sposób już trzeci rok realizujemy strategię, zgodnie z którš chcemy zostać firmš prawniczš pierwszego wyboru. Zakładamy, że obroty firmy będš wzrastać. I nadal planujemy intensywnie się powiększać – obecnie budujemy największy w Polsce zespół w praktyce transakcji – wyjaœnia Rafal Zięba, partner zarzšdzajšcy w Kochański Zięba i Partnerzy.

Sieć kancelarii zamiast biur w sieci

Spory skok w górę udało się zrobić także innej warszawskiej kancelarii BSWW (z miejsca 36. na 25.), bo zatrudniła w cišgu roku 11 nowych prawników z uprawnieniami. Jaki ma patent na sukces?

– Z kancelariami z dziewięciu krajów Europy, m.in. z Niemiec, Czech, Austrii, Węgier, stworzyliœmy międzynarodowš sieć ACT Legal. Mamy razem 300 prawników. Sieć zaczęła przynosić efekty – możemy zaoferować klientom z Polski obsługę poza granicami kraju, wszędzie w takim samym modelu i standardzie. Widzimy po stronie polskich klientów z sektora funduszy inwestycyjnych oraz technologii zainteresowanie innymi rynkami Europy Wschodniej – mówi Piotr Wojnar, partner w BSWW.

Jego zdaniem rynek usług prawniczych bardzo się zmienia, klienci oczekujš coraz lepszej jakoœci, wysokiej specjalizacji, ale też szerokiego zakresu usług. – Pytajš już nie tylko o obsługę prawnš, księgowš, podatki, ale nawet o przechowywanie danych i ubezpieczenia. To spore wyzwanie dla kancelarii prawniczych – twierdzi Piotr Wojnar.

Niektóre duże kancelarie znaczšco spadły w naszym rankingu. Hogan Lovells znaleŸli się na 27. miejscu (rok temu 19.) – kancelaria nie zdołała jeszcze odbudować liczebnie zespołu po tym, jak jesieniš opuœciło jš 11 prawników z zespołu rynku nieruchomoœci. Z pozycji 13. na 18. spadła kancelaria Weil Gotshal & Manges – liczba adwokatów i radców w tej kancelarii zmniejszyła się o trzy osoby. Od lipca 2017 zespół opuœciło dwóch partnerów.

O dziewięciu, w tym aż siedmiu z uprawnieniami, skurczył się zespół Wierzbowski Eversheds Sutherland (spadek z poz. 27. na 46.). To skutek utraty dwóch partnerów, którzy kierowali praktykš prawa nowych technologii, mediów i telekomunikacji. Arwid Mednis i Gerard Karp od jesieni 2017 r. pracujš dla PwC Legal.

– Zmiany kadrowe w kancelariach nie ominęły i nas. Sš wynikiem rosnšcej konkurencji. Ale i my zatrudniamy – od kwietnia jest w zespole Anna Derdak, radca prawny i doradca podatkowy. Objęła stanowisko szefa praktyki doradztwa podatkowego, będzie też członkiem zespołu fuzji i przejęć. Wzmacniamy naszš ofertę w zakresie doradztwa w obszarze Digital, właœnie utworzyliœmy praktykę Tech & Engineering, do której dołšczyło troje nowych prawników – wyjaœnia Tomasz Zalewski, który od 1 paŸdziernika zarzšdza kancelariš Wierzbowski Eversheds Sutherland.

Rok pod znakiem RODO

Po lekkim kryzysie z lat ubiegłych kancelarie oceniajš 2017 r. jako okres wzrostu.

– Ożywił się rynek nieruchomoœci, pojawiły nowe transakcje M&A. Perspektywa dostosowania działalnoœci biznesowej do rozporzšdzenia RODO czy spodziewane wejœcie w życiu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML/CFT) również miały swój udział w zwiększeniu dynamiki rozwoju usług rynku prawnych – uważa dr Jakub Górski, partner w SPCG T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiškalski, J. Górski.

Jego zdaniem rok 2018 zostanie zapamiętamy z ogólnego poruszenia na rynku ze względu na dostosowanie działalnoœci do wymogów RODO oraz – z nieco innego obszaru – wzrostu transakcji na rynku nieruchomoœci oraz iloœci spraw sšdowych i arbitrażowych.

Krzysztof A. Zakrzewski, partner zarzšdzajšcy w DZP, patrzy na rok 2018 z umiarkowanym optymizmem:

– Wynika to z ogólnej œwiatowej koniunktury i – co za tym idzie – pozytywnych kluczowych wskaŸników naszej gospodarki. Widać ożywienie na rynku transakcyjnym (M&A) i pewien wzrost, liczby projektów inwestycyjnych. Pytanie, jak długo ta koniunktura potrwa. Mam poważne obawy, że niestety nie dłużej niż jeszcze szeœć–dziewięć miesięcy. Obym się mylił. Niewštpliwym Ÿródłem pracy dla prawników jest i będzie w 2018 r. koszmarna, chaotyczna i nieskoordynowana galopada legislacyjna. Spędza ona sen z powiek ludzi biznesu, ale też prawników – złe prawo nie służy nikomu – mówi mec. Zakrzewski.

Według Andrzeja Springera, partnera z kancelarii BWHS, to z pewnoœciš będzie rok pod znakiem RODO i spraw konsumenckich.

– M&A, które były niegdyœ na topie, moim zdaniem obecnie tracš, a coraz ważniejszš działkš stajš się postępowania sporne, w szczególnoœci konsumenckie. W dłuższym okresie powinni zyskiwać procesualiœci. Stajemy się bowiem społeczeństwem litygacyjnym. Więcej jest też upadłoœci. Widać natomiast ochłodzenie nastrojów inwestorów i zleceniodawców z sektora publicznego oraz presję ze strony Prokuratorii Generalnej. Państwo dwa razy oglšda każdš złotówkę, co najbardziej uderza w kancelarie sieciowe. Ich złote czasy minęły, bo choć stawki spadajš, to oczekiwania płacowe prawników – nie. Niedostatecznie lukratywne z punktu widzenia Londynu czy Nowego Jorku zlecenia trafiać będš do mniejszych kancelarii – uważa mec. Springer.

Tomasz Zalewski z kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland uważa, że motorem napędowym na rynku prawniczym zawsze będš transakcje i spory, które do pewnego stopnia sš niezależne od koniunktury.

– Jednak obszarem, który mocno się rozwija, jest szeroko rozumiana praktyka regulacyjna, obejmujšca te dziedziny, gdzie występuje dużo szczegółowych regulacji prawnych, jak energetyka, dane osobowe, prawo konsumenckie, prawo konkurencji, zamówienia publiczne, sektor finansowy etc. – mówi mec. Zalewski.

Od studenta do mecenasa

I jeszcze słów kilka o zatrudnieniu na rynku prawniczym.

– W ostatnim roku można było zauważyć dużš rotację w kancelariach, zarówno na poziomie wspólnika, jak i prawników na niższych stanowiskach. Trwa bitwa o top talenty, choć niestety jeszcze niewiele kancelarii wie, jak budować swój profesjonalny wizerunek zarówno wœród klientów, jak i potencjalnych pracowników – uważa Kamila Kurkowska, właœcicielka firmy Firemind, ekspert w zakresie strategii, marketingu i rozwoju biznesu w kancelariach prawnych i firmach doradczych.

Szefowie kancelarii anonimowo przyznajš, że majš kłopot z utrzymaniem niektórych zespołów. Prawnicy, którzy nie mogš liczyć na awans w strukturach jednej kancelarii, szukajš miejsca w innej lub otwierajš własne.

– Koniecznoœć zachowania zyskownoœci zmusza zagraniczne kancelarie w Polsce do redukcji i restrukturyzacji personelu. Korzystajš z tego niektóre z polskich kancelarii, teraz majš lepszy dostęp do doœwiadczonych i dobrze wyszkolonych prawników lub ich zespołów. Niestety, tacy kandydaci majš oczekiwania finansowe, przekraczajšce standardy przyjęte na rynku lokalnym oraz często ich możliwoœci finansowe – zauważa mec. Dariusz Oleszczuk, partner w Drzewiecki Tomaszek i Wspólnicy.

Problemem staje się też znalezienie wystarczajšco dobrych i chętnych do pracy w kancelarii młodych prawników, choć nadal jest spore zainteresowanie studiami prawniczymi i aplikacjami. Problem w tym, że praca w kancelarii przestaje być szczytem marzeń, wielu nie wišże z niš swojej przyszłoœci. Wybierajš bezpieczne posady in-house'ów w przedsiębiorstwach lub urzędach. Podczas aplikacji też nie zagrzewajš długo miejsca w jednej kancelarii, co stawia pod znakiem zapytania opłacalnoœć inwestowania w ich wyszkolenie.

– W œrodowisku cały czas podnoszone sš zastrzeżenia dotyczšce wiedzy i umiejętnoœci młodych prawników, które powinni nabyć już w czasie studiów, a czasem nie uzyskujš nawet w trakcie aplikacji – twierdzi mec. Oleszczuk.

– Model kształcenia prawników na polskich uczelniach nie przewiduje wiedzy ekonomicznej, np. dotyczšcej finansów, marketingu czy sprzedaży, a przecież wszystkie te kompetencje sš bardzo potrzebne w pracy prawnika obsługujšcego spółki. Cechš, która bardzo wysoko ceniona jest przez œwiadomych szefów kancelarii, obok wiedzy prawniczej, to biznesowe podejœcie i efektywna komunikacja – podkreœla Kamila Kurkowska.

Dlatego przyszłych członków swoich zespołów kancelarie wolš szukać już wœród studentów III, IV roku. Jeœli się sprawdzš na stażu, dostajš ofertę stabilnego zatrudnienia także podczas aplikacji. Wtedy jednak majš już wszystkie podstawowe umiejętnoœci, znajš oczekiwania szefów i procedury obowišzujšce w firmie. Jak mówi Sylwester Cetera z wrocławskiej CWW, najlepsi dla kancelarii sš prawnicy, którzy przejdš w niej œcieżkę od studenta do mecenasa.

Zasady rankingu

- Największe firmy prawnicze sklasyfikowane sš według liczby prawników z uprawnieniami oraz według liczby prawników ogółem.

- Uwzględniliœmy kancelarie zatrudniajšce co najmniej czterech prawników z uprawnieniami zawodowymi w gólnej liczbie pięciu prawników (magistrów prawa).

- Braliœmy pod uwagę tylko prawników, którzy pracujš w Polsce, stale i wyłšcznie na rzecz danej kancelarii. Nie uwzględnialiœmy tych, którzy prowadzš własnš praktykę (indywidualnie lub w spółce), pracujš dla kancelarii okresowo lub okazjonalnie bšdŸ też łšczš jš z współpracš z tš kancelariš. Liczyliœmy magistrów prawa, osoby wpisane na listę adwokatów/radców prawnych oraz profesorów i doktorów prawa.

- O miejscu w pierwszym zestawieniu rozstrzygała liczba pracujšcych w firmie adwokatów i radców prawnych. W drugiej klasyfikacji przesšdzała liczba prawników ogółem. W tym roku przedstawiamy jš w tabeli z danymi teleadresowymi i opisem praktyki kancelarii na str. 42-71.

- Najlepsze firmy i prawników w okreœlonych dziedzinach prawa rekomendowały w ankietach kancelarie. Braliœmy pod uwagę tylko te kancelarie (i prawników), które same zgłosiły się do rankingu i sš sklasyfikowane. Wyjštkowo – te, które nie spełniajš wymogów iloœciowych, by brać udział w tym zestawieniu, ale były rekomendowane.

- Wyróżniliœmy kancelarie obsługujšce najwięcej czołowych transakcji na polskim rynku, osobno – po raz pierwszy - za wyjštkowy kunszt działania.

- Również pierwszy raz przyznaliœmy nagrody za innowacyjne rozwišzania oraz za najlepsze strony internetowe.

Zobacz relację : Gala XVI Rankingu Kancelarii Prawniczych "Rzeczpospolitej"

 

Czytaj o innych kategoriach Rankingu:

Zwycięzcy w kategorii Największe transakcje roku

Zwycięzcy w kategorii Wyjštkowy kunszt prawniczy przy obsłudze transakcji

Zwycięzcy w Regionach

Zwycięzcy w kategorii Rekomendacje

Zwycięzcy w kategorii Innowacyjne rozwišzania w kancelariach

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL