Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ranking bibliotek

Poznaj najlepsze biblioteki w Polsce

Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
W tym roku po raz pišty Instytut Ksišżki i „Rzeczpospolita" nagrodziły samorzšdy najbardziej zaangażowane w kulturalny rozwój swojej gminy.

Samorzšdowcy oraz dyrektorzy najlepszych bibliotek podczas gali w Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie odebrali dyplomy z ršk organizatorów Rankingu - Grzegorza Gaudena, dyrektora Instytutu Ksišżki i Pawła Jabłońskiego, zastępcy redaktora naczelnego dziennika „Rzeczpospolita". Podczas gali nagrodzeni zostali przedstawiciele samorzšdów i bibliotek z pierwszej dziesištki rankingu oraz liderzy każdego z województw.

Poznaj najlepsze biblioteki w Polsce - Plik Excel.

W Rankingu zwyciężyła Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin, która także w zeszłym roku zajęła 1. miejsce i niezmiennie jest najlepsza w woj. kujawsko-pomorskim.

Na miejscu drugim znalazła się Gminna Biblioteka Publiczna w Œwištkach, która awansowała z 4. miejsca, pozostajšc liderem w woj. warmińsko-mazurskim.

Na miejscu trzecim znalazła się Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z/s w Podgórzu, awansujšc z miejsca 5. i utrzymujšc tytuł najlepszej biblioteki w woj. podlaskim.

Warte podkreœlenia jest to, że biblioteki, które zajęły czołowe miejsca w Rankingu Bibliotek skorzystały z Programu Wieloletniego KULTURA+, Priorytet „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek". Barcin pozyskał 1 000 000 zł na budowę nowej siedziby, a Gmina Łomża 1 875 000 zł.

Wiele bibliotek, które znalazły się wysoko w Rankingu, niezwykle aktywnie pozyskuje œrodki, głównie z Programu Biblioteka+, i przy wsparciu ze strony swoich samorzšdów, inwestuje w infrastrukturę.

Przygotowujšc ranking, rozesłaliœmy ponad 2300 ankiet do wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz małych miast majšcych mniej niż 15 tys. mieszkańców. Uzyskaliœmy blisko 800 odpowiedzi.

Krótkie podsumowanie statystyczne Rankingu Bibliotek 2015:

Niemal we wszystkich bibliotekach zgłoszonych do rankingu można skorzystać z Internetu, a w ponad 80% także z WI-FI. Ponad 70 proc. placówek deklaruje, że posiada własnš stronę internetowš.

W porównaniu do lat ubiegłych wzrosła dostępnoœć księgozbioru w Internecie. Około 68 proc. bibliotek deklaruje posiadanie katalogu internetowego. Obecnie 100 proc. księgozbioru dostępnego on-line posiada już około 30% wziętych pod uwagę bibliotek. Œrednio dostępne w Internecie jest ponad 50% księgozbioru.

Ponad 50% placówek bibliotecznych jest przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, przeważnie sš to nowe biblioteki lub nowo powstałe filie.

W prawie 60% placówek można skorzystać ze specjalistycznych zbiorów przeznaczonych dla osób niewidzšcych lub słabowidzšcych (np. ksišżki z dużš czcionkš lub ksišżki mówione).

Biblioteki to miejsca, w których nie tylko wypożycza się ksišżki. W 45 proc. z nich działajš kluby i koła czytelnicze. Ponad 42 proc. bibliotek organizuje czas wolny proponujšc np. koła teatralne, muzyczne, filmowe.

Biblioteki chętnie współpracujš z różnymi organizacjami pozarzšdowymi. Aktywnš współpracę w œrodowisku lokalnym deklaruje ponad 77 proc. branych pod uwagę bibliotek.

Biblioteki publiczne coraz częœciej nawišzujš współpracę z bibliotekami szkolnymi, organizujšc spotkania autorskie, akcje pro czytelnicze. Informuje o tym prawie 80% ankietowanych bibliotek.

Œredni tygodniowy czas otwarcia biblioteki głównej wynosi 42 godziny, natomiast filie sš otwarte 22 godziny w tygodniu.

W bibliotece głównej na stanowiskach bibliotekarskich w przeliczeniu na etaty pracuje 2,7 osoby.

Œrednia powierzchnia głównej siedziby biblioteki wynosi ponad 200 mkw. a filii około 60 mkw.

Œrednio na każde 1000 mieszkańców 142 jest czytelnikami biblioteki. Jedna osoba œrednio wypożycza 20 ksišżek rocznie.

Œredni księgozbiór biblioteki to ponad 38 tys. ksišżek. Około 30 proc. to ksišżki nabyte po 2004 roku. W 2014 roku œrednio do jednej biblioteki trafiło ponad 1060 nowych ksišżek.

W większoœci bibliotek dotacje w 2015 roku pozostały na takim samym poziomie jak w 2014 roku. Œrednia dotacja dla biblioteki stanowi 1,01 proc. budżetu gminny.

Jak powstał ranking

Metodologię rankingu opracowała kapituła w składzie: Grzegorz Gauden, dyrektor Instytutu Ksišżki; Paweł Jabłoński, Zastępca Redaktora Naczelnego dziennika „Rzeczpospolita"; Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej; Elżbieta Stefańczyk, prezes Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich; Andrzej Tyws, przewodniczšcy Konferencji Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych oraz Anna Cieœlak-Wróblewska z dziennika „Rzeczpospolita".

Przyjęta metoda oceny bibliotek premiuje działania na rzecz jakoœci i komfortu obsługi czytelników, poziom czytelnictwa, liczbę kupowanych nowoœci i wydatki samorzšdu na utrzymanie placówki.

Naszym celem jest rozpropagowanie najlepszych praktyk w prowadzeniu tego typu instytucji kulturalnych. Chcemy, by biblioteki były nie tylko miejscem dostępu do kultury, ale stały się oœrodkami organizujšcymi życie społeczne gminy, zwłaszcza w mniejszych miejscowoœciach.

ródło: ekonomia.rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL