Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Publicystyka

Akta na zawsze zastrzeżone

Fotorzepa, Darek Golik
Jeszcze w czerwcu 1992 r. w archiwum Urzędu Ochrony Państwa spoczywały ważne historycznie dokumenty, po których nie ma dziœ œladu w Instytucie Pamięci Narodowej. Gdzie sš? Kto nadal je utajnia, łamišc prawo? Gdzie sš akta, na podstawie których już w wolnej Polsce tworzono listę Milczanowskiego? – pytajš publicyœci.

Zbiór wyodrębniony IPN, nazywany zbiorem zastrzeżonym czy zbiorem „Z", przez lata budził ogromne emocje prawicowych polityków i dziennikarzy. Jego natychmiastowe odtajnienie należało do obietnic idšcego po władzę PiS-u, a niedługo po wyborczym zwycięstwie nowy minister Antoni Macierewicz w wyniku lektury tajnych dokumentów powiedział, że zbiór „Z" „tworzy fikcyjnš elitę ludzi w służbach specjalnych, fikcyjnš elitę ludzi w bankowoœci, fikcyjnš elitę ludzi w mediach. Fikcyjnš elitę ludzi – także czasami, przynajmniej jeszcze miesišc wstecz – w polityce", a prawicowa dziennikarka Dorota Kania ogłosiła: „Ujawnienie tych dokumentów wstrzšœnie Polskš".

Czekaliœmy na to trzęsienie ziemi, mijały miesišce, rok, półtora... Zapowiedzi prawicowych komentatorów były w tej sprawie coraz mniej buńczuczne. Po nowelizacji ustawy o IPN zakładajšcej likwidację „zetki" i po ogłaszanych jako niemal pełne ujawnienie kolejnych partiach odtajnianych akt wyraŸnie widać było wygaszanie emocji. „Och, nie ma tam niczego sensacyjnego! Po co się tym aż tak emocjonować?" – pisali niedawni sensaci, jeszcze chwilę temu zwolennicy tezy, że po ujawnieniu zbioru „Z" œwiat nie będzie już taki sam i czeka nas upadek wielu autorytetów.

Póki głosy bagatelizujšce znaczenie akt utajnionych w III RP słychać ze strony dziennikarzy i polityków, to pół biedy. Gorzej, jeœli wypowiadajš się tak naukowcy i urzędnicy znajšcy temat. Poprzedni prezes IPN Łukasz Kamiński w rozmowie z Łukaszem Lubańskim pt. „Zbiór zastrzeżony IPN – niepotrzebna aura tajemniczoœci" („Rzeczpospolita" z 27 lutego br.) powiedział: „Wierzono, że znajdujš się tam materiały, które wyjaœniš najnowszš historię Polski. Tymczasem od likwidacji zbioru niedługo minie rok i na razie wielkich sensacji nie było". Trudno przejœć do porzšdku dziennego nad takš wypowiedziš.

Teoretyczne ujawnienie

Jakš datę uznaje Łukasz Kamiński za datę likwidacji zbioru „Z"? Wedle noweli ustawy o IPN z 29 kwietnia 2016 r. nastšpiło to 16 czerwca 2017 r. Do tego momentu właœciwe służby specjalne miały dokonać przeglšdu akt zastrzeżonych, a prezes IPN mógł – do 16 czerwca 2017 r. – niektórym dokumentom z tego zbioru nadać klauzulę tajnoœci. Nowela stanowiła w sposób jednoznaczny i kategoryczny: „Dokumenty, którym w ramach przeglšdu nie nadano klauzuli tajnoœci, stajš się dokumentami jawnymi i podlegajšcymi udostępnieniu na bieżšco, po dokonaniu przeglšdu, nie póŸniej niż w terminie przewidzianym w ust. 1" (czyli nie póŸniej niż 16 czerwca 2017 r.).

Tymczasem trzy dni przed upływem tego terminu Archiwum IPN opublikowało komunikat: „Z uwagi na fakt, iż AW, ABW, SWW i SKW nie dotrzymały ustalonego terminu dokonania przeglšdu i skierowania wniosków o nadanie klauzuli w terminie do 31 marca br., Instytut Pamięci Narodowej nie będzie miał możliwoœci zakończenia faktycznego procesu likwidacji zbioru w terminie do 16 czerwca br. Zgodnie z ustawš to Prezes IPN decyduje o nadaniu klauzuli".

Innymi słowy z dniem 16 czerwca ub. roku zbiór wyodrębniony teoretycznie został zlikwidowany, dokumenty z tego zbioru teoretycznie stały się jawne i teoretycznie najpóŸniej z tym dniem zostały udostępnione badaczom. Praktycznie jednak było zupełnie inaczej! Do odtajnienia i udostępnienia zbioru nie doszło – prezes IPN Jarosław Szarek ogłosił, że ponad 1,5 tysišca jednostek archiwalnych „pozostanie jednak na razie w zawieszeniu", a już po upływie ustawowego terminu nadawano klauzulę tajnoœci dokumentom, które wedle wyraŸnego brzmienia ustawy powinny stać się jawne. Czy nie jest to złamanie prawa?

Zapisy na temat dokumentów z likwidowanego zbioru zmieszano z pozostałymi, uniemożliwiajšc zorientowanie się, które materiały doszły teraz do archiwum IPN. Nie ma dostępnych spisów akt likwidowanej „zetki", nie ma żadnego zapisu w bazie danych, umożliwiajšcego ich wyselekcjonowanie. Łatwo jest mówić, że nie ma tam nic ciekawego, jeżeli nie sposób sprawdzić, co tam w rzeczywistoœci jest!

Jak ponury żart zabrzmiały słowa prezesa IPN, wypowiedziane niedawno w TVP: „Proszę dziennikarzy, proszę historyków... Proszę iœć, zobaczyć. Nie ma praktycznie zainteresowania".

Nic dziwnego, że dziennikarzy nie zainteresowała zawartoœć odtajnianej „zetki", jeœli sięgnęli do działajšcego na internetowej stronie IPN „Wykazu dokumentów byłego zbioru zastrzeżonego". Jest to wyposażona w wyszukiwarkę baza danych, który liczy 6467 rekordów. Nie jest to jednak liczba jednostek archiwalnych, bo każdy tom danej sprawy jest osobnym rekordem (przykładowo: SOR „Sahara" ma ich ponad 30). Próżno szukać w tej bazie materiałów, które miały „wstrzšsnšć Polskš". Tytuł tego wykazu wprowadza w błšd, sugerujšc, że jest to całoœć odtajnionych akt. W rzeczywistoœci sš to w większoœci materiały wyłšczone ze zbioru „Z"... przed wejœciem w życie nowelizacji ustawy go likwidujšcej.

Ile jednostek archiwalnych ujawniono dotychczas, a ile jeszcze pozostało poza zasięgiem badaczy? Z komunikatu IPN wynika, że w czerwcu 2016 roku zbiór zastrzeżony liczył 18 596 jednostek aktowych. To, co IPN reklamuje w internecie, to zaledwie drobna jego częœć (mniej niż 1/6). I to częœć najmniej ciekawa, jak wynika z wypowiedzi prof. Sławomira Cenckiewicza.

Gdzie sš kluczowe dokumenty?

Wreszcie sprawa najważniejsza – nie ujawniono dokumentów majšcych fundamentalnš wartoœć historycznš. Prawem kaduka sš one nadal tajne lub – co gorsza – gdzieœ zniknęły i nikt się tym nie zainteresował. Na szczęœcie jednak wiemy trochę o tym, czego szukać. Nie wszystko udało się całkiem ukryć.

Sejm I kadencji powołał komisję œledczš (tzw. komisję Ciemniewskiego), przed którš złożył zeznania pod przysięgš m.in. Michał Bichniewicz – funkcjonariusz UOP, członek Wydziału Studiów. Akta tej komisji zostały kilka lat temu ujawnione. Bichniewicz zeznał między innymi:

„Wywiad w okresie stanu wojennego nie zajmował się wszystkim w opozycji (...) Oni sobie wybrali ťważnychŤ. (...) przede wszystkim opozycję gdańskš, to było najważniejsze w wywiadzie (...). Ponadto założono duże sprawy obiektowe, na podziemie warszawskie, krakowskie, wrocławskie, poznańskie i szczecińskie. (...)

Oprócz tych spraw obiektowych na te podstawowe oœrodki działalnoœci podziemnej zakładano sprawy na różne rzeczy takie szczegółowe. (...) Kto szukał Zbyszka Bujaka? Wywiad. Sprawa operacyjnego rozpracowania ťPeoniaŤ (...).

Miesięcznik ťBazaŤ – nie wiem, czy panowie znajš? Wychodził w stanie wojennym w Warszawie taki miesięcznik. Wywiad go ťrobiłŤ, miał swojego kadrowego pracownika, który tam zaczšł zakładać to wydawnictwo w ogóle jako działacz podziemny. (...) Wywiad zajmował się Solidarnoœciš Walczšcš. Bardzo! Miał bardzo dobrze zwerbowanš tam agenturę i rozpracowywał Solidarnoœć Walczšcš ze szczególnym upodobaniem. (...)

Sšdzę, że jednym z największych osišgnięć wywiadu jest sprawa ťZakopaneŤ. Była to sprawa obiektowa na czołowych działaczy opozycji gdańskiej prowadzona przez najlepszych oficerów właœnie tego wspomnianego wydziału XI. Właœciwie bez żadnych wyjštków zajmowali się wszystkimi podstawowymi działaczami opozycyjnymi w Gdańsku... TKK – Tymczasowa Komisja Koordynacyjna ťSolidarnoœciŤ, panowie dwóch agentów mieli w TKK. Brali udział w zebraniach TKK.

Następnie ťokršgły stółŤ – œwietnš agenturš mieli. Panowie, sš meldunki z tajnych przygotowań opozycji, dotyczšce taktyki rozmów np. przed rozmowš, spotkaniem Wałęsy z Kiszczakiem! Wywiad już wczeœniej miał dokładne od członków tych rozmów informacje, jakie będzie stanowisko strony solidarnoœciowej!

Miał także [swoje Ÿródła informacji] przy poszczególnych stolikach – szczególnie stolik ťgórniczyŤ. Ze stolika górniczego mieli doskonałego agenta, który ich naprowadzał, przekazywał wszystkie informacje, był bardzo płodny. (...)

Mnóstwo meldunków wywiadu, co opozycja zrobi. Strasznie ich to interesowało i wywiad dawał im te informacje. Bo te informacje oczywiœcie z wywiadu szły przez Pożogę – Kiszczaka do Jaruzelskiego na biurko. Do dziœ się tam zachowały różne dopiski Jaruzelskiego na tych komunikatach, co go jeszcze interesuje. ťDrogi Czesiu, doœlij mi coœ tam, jeżeli możesz, stenogram tej rozmowyŤ. Albo coœ tam tego... wszystko się zachowało!".

Tych niezwykle ważnych dla historii dokumentów, które były w UOP jeszcze w czerwcu 1992 r., nie ma dziœ w archiwum IPN. Gdzie sš? Kto je nadal utajnia, łamišc prawo?

Państwo prawa

W 2015 r. zniesiono klauzulę tajnoœci wobec akt tzw. listy Milczanowskiego. To informacje na temat materiałów SB zebranych przez UOP przed wyborami parlamentarnymi w 1991 r. (pierwsze demokratyczne wybory do Sejmu w III RP). Zlustrowano wówczas dla potrzeb władz, oczywiœcie całkowicie bezprawnie, wszystkich kandydatów na posłów i senatorów. Całoœć zgromadzonych wówczas dokumentów liczyła 17 tomów. Trzy lata temu ujawniono fragmenty szeœciu tomów. Reszta zebranych wówczas materiałów jest nadal tajna. Jakim prawem?

Ale nawet to, co ujawniono, przyprawia o zawrót głowy. Możemy się zorientować, jakie materiały były w archiwach UOP jeszcze jesieniš 1991 r. Przykładowo – sprawa operacyjna o kryptonimie „Strajk", dotyczšca przełomowego kwietniowo-majowego strajku w Hucie im. Lenina z 1988 r. Konia z rzędem temu, kto znajdzie dziœ te akta w archiwum IPN! „Materiały zostały zniszczone w styczniu 1990 w jednostce operacyjnej" lub „Akta zniszczono w 1989" – takie sprzeczne komunikaty na ich temat otrzymujemy w ewidencji Instytutu. Kto wprowadza w błšd badaczy i dlaczego? SOR „Strajk" to tylko jedna z setek spraw, które wyparowały w wolnej Polsce z archiwum MSW lub zostały skutecznie do dziœ ukryte. Ukryte w MSW czy w IPN? Nie sposób ustalić.

Pytamy publicznie – gdzie sš te wszystkie akta, o których zeznawał Bichniewicz w 1992 r.? Gdzie sš akta, na podstawie których już w wolnej Polsce tworzono listę Milczanowskiego, a których nie ma w ewidencji IPN? Przecież te dziesištki tysięcy kart, setki tomów, nie zniknęły. A gdyby tak się stało, to przecież byłoby wszczęte poważne œledztwo w tej sprawie, byliby jacyœ skazani, przynajmniej za niedopełnienie obowišzków, za niedopilnowanie podległych tym ludziom archiwów. I przecież o tak potężnej aferze dowiedziałaby się opinia publiczna.

Czy ktoœ odpowiedzialny może powiedzieć, że te akta nie majš fundamentalnego znaczenia dla najnowszej historii Polski? Czy Łukasz Kamiński może o tym wszystkim nie wiedzieć, będšc nie tylko doœwiadczonym badaczem, ale – przede wszystkim – byłym prezesem Instytutu, majšcym dostęp do jego tajemnic?

Maciej Gawlikowski i Mirosław Lewandowski – dziennikarz i prawnik – sš autorami publikacji historycznych dotyczšcych najnowszych dziejów Polski

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL