Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Publicystyka

Marek Kochan: Zbudujmy szybko Muzeum Polokaustu

Auschwitz-Birkenau może być pokazane jako symbol wspólnego cierpienia Polaków wyznania mojżeszowego i innych – także katolików, protestantów i prawosławnych.
Fotorzepa/ Piotr Guzik
Niemiecki plan zakładał wymordowanie nie tylko Żydów, ale przede wszystkim większoœci Słowian, w tym Polaków, których miało zostać najwyżej 3–5 milionów w charakterze niewolniczej siły roboczej – pisze wykładowca i pisarz.

Ustawa o IPN wywołała wielki kryzys wizerunkowy Polski, który być może pogłębił zagrożenie zwišzane z przypisywaniem polskiemu państwu i Polakom jako narodowi winy za zagładę Żydów. Niektórzy na œwiecie zapomnieli, albo nie wiedzieli, że sprawcami Holokaustu na terenie Polski były hitlerowskie Niemcy. Takie sš fakty: uznali to też oficjalnie przedstawiciele Republiki Federalnej. Tego obrazu nie zmienia wiedza o udokumentowanych jednostkowych (a czasem i niejednostkowych) przypadkach współpracy w tym zbrodniczym dziele, pod wpływem różnych motywacji, przedstawicieli innych narodów, niestety także Polaków, w tym polskich Żydów.

Z pewnoœciš ustawa o IPN mogłaby być napisana inaczej, bardziej precyzyjnie, tak by nie wywoływać niepotrzebnej dyskusji, czy ocaleni z Zagłady mogš mówić swobodnie o swoich indywidualnych przeżyciach w czasie wojny, czy nie. To oczywiste, że mogš.

Ale nie o ustawę tu chodzi. Mleko się rozlało. Teraz trzeba działać zdecydowanie. Kryzys wizerunkowy jest także szansš. Może przynieœć długofalowo pozytywne skutki. Najważniejsza jest reakcja. Możliwe jest zaostrzenie kryzysu, możliwe sš wielkie zyski wizerunkowe.

Kto pisze historię

Oczy całego œwiata sš zwrócone na Polskę, a temat zbrodniczych działań hitlerowskich Niemiec wywołuje zainteresowanie. Zarazem dziœ status ofiary popłaca, przynosi wizerunkowe korzyœci, można go zdyskontować na wiele sposobów. Robiš to mniejszoœci seksualne i inne realnie lub rzekomo wykluczone i przeœladowane grupy. Możemy uczyć się działań wizerunkowych od naszych przyjaciół Żydów. Państwo Izrael od swojego powstania skutecznie wykorzystuje politykę historycznš do realizacji bieżšcych celów taktycznych i strategicznych.

Jedne narody piszš same swojš historię, inne godzš się, by pisali jš im inni. Nasze dzieje pozwalajš zbudować narrację, której tematem jest walka o przetrwanie polskiego państwa i Polaków jako narodu. Taka opowieœć ma wiele rozdziałów, od walki z Krzyżakami, przez rozbiory, zabory, po lata II wojny œwiatowej i okres powojenny.

Ten ostatni rozdział jest najciekawszy i najważniejszy dla wizerunku Polski. Wiedza o tym, w jakim stopniu Polacy, nie tylko polscy Żydzi, podlegali eksterminacji, jest na œwicie nikła. Państwu Izrael udało się narzucić narrację redukujšcš ofiary wojny do ofiar Holokaustu. A przecież żadna œmierć wynikajšca ze zbrodniczych zamiarów nie jest lepsza ani gorsza od innej. Każde państwo ma prawo do upamiętniania swoich ofiar, majš je Izraelczycy, którzy wybudowali Muzeum Yad Vashem, majš je także Polacy.

Różnica polega na tym, że polskie państwo nie dysponuje placówkš, która w podobny sposób pokazywałaby cierpienia, jakie stały się udziałem Polaków. Nie było jej w czasach PRL, nie wybudowano nic po 1989 r. Szansa, jakš było Muzeum II Wojny Œwiatowej, nie została wykorzystana. Pierwotna forma ekspozycji nie pozwalała pokazać sugestywnie takich treœci; w wielu miejscach była skandaliczna, eksponujšc polskie winy, a pomniejszajšc i relatywizujšc polskie cierpienia.

Generalplan Ost

Proponuję, aby szybko wybudować Muzeum Polokaustu, dokumentujšce działania zmierzajšce do eksterminacji Polaków jako narodu. Pierwsza częœć powinna krótko pokazywać kontekst unicestwienia polskiego państwa przez sšsiadów, zabory, powstania narodowe i represje po nich, odzyskanie niepodległoœci w 1918 r., wojnę z bolszewikami. Druga powinna być poœwięcona tzw. operacji polskiej NKWD: masowemu mordowi, którego celem byli etniczni Polacy, mieszkajšcy na terenach Zwišzku Sowieckiego. Tak, to się zaczęło jeszcze przed wojnš – tego wszyscy powinni się dowiedzieć.

Główna częœć ekspozycji to oczywiœcie druga wojna i chyba nieznany na œwiecie hitlerowski, czyli niemiecki, Generalplan Ost, zakładajšcy wymordowanie nie tylko Żydów, ale przede wszystkim większoœci Słowian, w tym Polaków, których miało zostać najwyżej 3–5 milionów w charakterze niewolniczej siły roboczej. Ważna liczba: jedna pišta ludnoœci II RP wymordowana. Największy odsetek strat wojennych w populacji wœród krajów europejskich. I sugestywne zobrazowanie, jak to się odbywało.

Najpierw zagłada ludnoœci cywilnej poprzez bombardowanie miast niebędšcych celami wojskowymi, jak Wieluń, czy ataki lotnicze na cywilów uciekajšcych przed wojnš polnymi drogami. Rozstrzeliwania Polaków jeszcze we wrzeœniu 1939 i póŸniejsze masowe uliczne egzekucje, przez cały okres okupacji. Dalej planowa zagłada polskich elit, czego czytelnymi symbolami mogš być takie miejsca jak Piaœnica czy Palmiry, a także Katyń, Starobielsk, Ostaszków z całym kontekstem sowieckiego ludobójstwa. Systematyczne niszczenie i kradzież polskich dzieł sztuki, wreszcie eksterminacja Polaków w obozach koncentracyjnych i precyzyjne dane na temat skali tej zbrodni – w pierwszych latach wojny znacznie przekraczajšcej iloœciowo majšce też wówczas miejsce zbrodnie na Żydach.

O życie i wolnoœć

Zresztš zagłada polskich Żydów powinna być mocno na tej ekspozycji zaznaczona. To byli Polacy, polscy obywatele. A Polacy, którzy nie byli też Żydami, ginęli w tych samych obozach, często jako pierwsi więŸniowie. Auschwitz-Birkenau może być pokazane jako symbol wspólnego cierpienia Polaków wyznania mojżeszowego i innych – także katolików, protestantów i prawosławnych. W muzeum powinny być też pokazane eksterminacyjne działania Niemców podczas pacyfikacji wsi, jak palenie całych wiosek za pomoc partyzantom czy mordowanie Polaków za pomoc Żydom. A także tragedia dzieci Zamojszczyzny, wreszcie hekatomba ludnoœci cywilnej w powstaniu warszawskim.

Osobna częœć muzeum musi prezentować ludobójstwo na Wołyniu, jego skalę i formę. Na koniec eksterminacja Polaków przez Sowietów, pod koniec wojny i po jej zakończeniu – kolejne kilkaset tysięcy ludzi.

Muzeum Polokaustu musi być miejscem pokazania walki Polaków o życie, ale i o wolnoœć. Od majora Hubala po podziemne państwo, największš organizację tego typu w Europie, tak mizernie, by nie rzec deprecjonujšco, pokazanš w muzeum w Gdańsku. Skala działań partyzanckich i dywersyjnych na terenach II RP, choćby szkicowo powstania (w warszawskim getcie, z uwzględnieniem nie tylko ŻOB, ale przede wszystkim Żydowskiego Zwišzku Wojskowego; powstania na Kresach, powstanie warszawskie), wreszcie walkę z sowieckim okupantem pod koniec wojny i przez kolejne lata.

Zwiedzajšcy Muzeum Polokaustu powinni z niego wyjœć z przekonaniem, że Polski i Polaków mogłoby dziœ nie być. Byliœmy ofiarami, nie sprawcami. I walczyliœmy o to, by przetrwać.

Nazwa Polokaust nie jest nowa, anglojęzyczny słownik uwzględnia jš już w 2012 r. (www.urbandictionary.com). Tak, wiem oczywiœcie, że taka nazwa może się nie wszystkim podobać. Trudno. Jestem pewien, że to dobra nazwa dla muzeum, zapadajšca w pamięć i wywołujšca zainteresowanie. Pozwalajšca zdyskontować obecny kryzys dla dobra wizerunku Polski. Wypromujmy jš. Musimy mieć swojš narrację.

Teraz, zaraz, już

Każde państwo ma prawo do własnej polityki historycznej, ma je Izrael, ma je Polska. Polokaust to nie Holokaust. Coœ innego, ale też zagrażajšcego bytowi całego narodu. Polskie ofiary też majš prawo do upamiętnienia. Jesteœmy im to winni.

Takie muzeum można wybudować w rok, jak Muzeum Powstania Warszawskiego. Wystarczy determinacja, jakš miał prezydent Warszawy Lech Kaczyński. Jeœli trzeba, wydaje mi się, że œwietni fachowcy z MPW, z Janem Ołdakowskim na czele, pomogš i doradzš, jak to zrobić w sposób skuteczny i efektowny. Ale trzeba działać. Teraz, zaraz, już.

Za tydzień można pokazać dziennikarzom z całego œwiata założenia takiego muzeum i upublicznić garœć faktów, także po angielsku. Może wtedy nikomu nie przyjdzie do głowy, by rysować swastyki na ogrodzeniu polskiej ambasady w Tel Awiwie. I wszyscy będš wiedzieli, kto budował obozy œmierci. Za rok na otwarcie muzeum można zaprosić premiera Beniamina Netanjahu. Jak pokazała ostatnia debata, w Izraelu jest deficyt wiedzy na temat drugiej wojny œwiatowej, także wœród osób opiniotwórczych. Może wspólna polsko-izraelska komisja powinna przejrzeć tamtejsze podręczniki? Może nie sš kompletne?

Moja żydowska przyjaciółka z Tel Awiwu często pisze, że gdy będę w Izraelu następnym razem, muszę koniecznie zwiedzić Yad Vashem, w którym niestety jeszcze nie byłem. Może, kiedy znów będę jš mógł goœcić w Warszawie, podobne muzeum, pokazujšce próbę zagłady Polaków, będzie już gotowe? Chętnie jš tam zaprowadzę, na pewno zobaczyłaby coœ, o czym nie wiedziała, choć to mšdra i wykształcona osoba.

Dr Marek Kochan jest pisarzem, wykładowcš Uniwersytetu SWPS i UW. Zajmuje się wizerunkiem. Autor powieœci i dramatów, m.in. zrealizowanego w Teatrze Telewizji TVP „Traktatu o miłoœci" na temat procederu odbierania dzieci przez niemieckie państwo.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL